Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publiceringsnivåerna för omsättningsindexet för servicebranscher revideras vid övergången till näringsgrensindelningen TOL 2008

De nya publiceringsnivåerna enligt näringsgrensindelningen TOL 2008

Näringsgrensindelningen TOL 2008 införs i april 2009 i omsättningsindexet för servicebranscher, då uppgifterna för januari 2009 publiceras. Förfrågningar: palvelut.suhdanne@stat.fi

Huvudgrupper och tvåsiffernivåer:

Övriga tjänster totalt

H Transport och magasinering
49 Land- och järnvägstransport
50 Sjötransport
51 Lufttransport (publiceras inte)
52 Magasinering och stödtjänster till transport
53 Post- och kurirverksamhet (publiceras inte)

I Hotell- och restaurangverksamhet
55 Hotell- och logiverksamhet
56 Restaurang-, catering- och barverksamhet

J Informations- och kommunikationsverksamhet
58 Förlagsverksamhet
59 Film-, video- och TV-programverksamhet, ljudinspelningar och fonogramutgivning
60 Planering och sändning av program
61 Telekommunikation
62 Dataprogrammering, datakonsultverksamhet o.d.
63 Informationstjänster

L Fastighetsverksamhet

M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik
69-70Juridik och ekonomisk konsultverksamhet och konsulttjänster till företag
71 Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet, teknisk provning och analys
72 Vetenskaplig forskning och utveckling
73 Reklam och marknadsundersökning
74 Annan verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik

N Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster
77Uthyrning och leasing
78 Arbetsförmedling, bemanning och andra personalrelaterade tjänster
79 Resebyrå- och researrangörsverksamhet och andra resetjänster och relaterade tjänster
80 Säkerhets- och bevakningsverksamhet
81 Fastighetsservice samt skötsel och underhåll av grönytor
82 Kontorstjänster och andra företagstjänster

R Kultur, nöje och fritid

S Annan serviceverksamhet
94 Intressebevakning, religiös verksamhet
95 Reparation av datorer, hushållsartiklar och personliga artiklar
96 Andra konsumenttjänster

Detaljerade beskrivningar av grupperna finns på Statistikcentralens klassificeringssidor.

Användning av TOL 2008- och TOL 2002-uppgifter och deras jämförbarhet

Under övergångstiden fram till mitten av år 2011 används uppgifter både enligt TOL 2008 och enligt TOL 2002 inom de olika statistikområdena. Också i sådana fall då man använder serier som publicerats tidigare enligt den gamla näringsgrensindelningen tillsammans med serier som kommer att publiceras enligt den nya indelningen, är man tvungen att sammanslå uppgifter som följer olika indelningar.

En jämförelse av uppgifter enligt TOL 2002 och enligt TOL 2008 kan bäst göras på följande sätt när det gäller omsättningsindexet för servicebranscher:

H Transport och magasineringmotsvarar nästan helt huvudgruppen I Transport, magasinering och kommunikation i TOL 2002, med undantag av tresiffernivån 633 Resebyråverksamhet och andra stödtjänster till turismen, som övergår till huvudgrupp N. Tvåsiffernivån 64 Post- och telekommunikationer i TOL 2002ändras i TOL 2008till tvåsiffernivån53 Post och kurirverksamhet.

I Hotell- och restaurangverksamhet motsvaras i TOL 2002 av huvudgruppen H Hotell och restaurangverksamhet.

Tvåsiffernivåerna i J Informations- och kommunikationsverksamhetenligt TOL 2008 och deras övergång från huvudgrupper i TOL 2002:

 • 61 Telekommunikation motsvarar närmast tresiffernivån 642 Telekommunikation i huvudgruppen I Transport, magasinering och kommunikation
 • 60 Planering och sändning av program motsvarar närmast tresiffernivån 922 Radio- och TV-verksamhet i huvudgruppen O Andra samhälleliga och personliga tjänster
 • 62 Dataprogrammering, datakonsultverksamhet o.d. samt informationstjänster motsvarar närmast en del av tvåsiffernivån 72 i huvudgruppen K Fastighets-, uthyrnings- och forskningsverksamhet, företagstjänster
 • Informations- och kommunikationsverksamhet omfattar dessutom tvåsiffernivån 58 Förlagsverksamhet, som är en kombination av delar av tvåsiffernivåerna 72 Databehandlingstjänster och 22 Förlagsverksamhet. grafisk produktion och reproduktion av inspelningar enligt TOL 2002
 • Informations- och kommunikationsverksamhet omfattar också tvåsiffernivån 59 Film-, video- och tv-programverksamhet, som är en kombination av tvåsiffernivåerna 22 Förlagsverksamhet, grafisk produktion och reproduktion av inspelningar och 92 Rekreations-, kultur- och sportverksamhet enligt TOL 2002.

L Fastighetsverksamhetmotsvarar nästan helt tvåsiffernivån 70 Fastighetsverksamhet i huvudgruppen K Fastighets-, uthyrnings- och forskningsverksamhet, företagstjänster enligt TOL 2002.

Huvudgruppen M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknikmotsvarar tvåsiffernivåerna 74 Andra företagstjänster och 73 Forskning och utveckling i huvudgruppen Fastighets-, uthyrnings- och forskningsverksamhet, företagstjänster enligt TOL 2002. Enligt TOL 2008är dessa 72 Vetenskaplig forskning och utveckling samt 74 Annan verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik.

Till huvudgruppen M hör enligt TOL 2008 dessutom:

 • 69 Juridisk och ekonomisk konsultverksamhet
 • 702 Konsulttjänster till företag
 • 71 Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet, teknisk provning och analys
 • 73 Reklam och marknadsundersökning

N Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster omfattar två- och tresiffernivåerna i huvudgruppen K Fastighets-, uthyrnings- och forskningsverksamhet, företagstjänster enligt TOL 2002.

 • 71 Uthyrning av fordon o.d.
 • 746 Detektiv- och bevakningsverksamhet; säkerhetstjänst
 • och av del av tvåsiffernivån 74 Övriga företagstjänster.

Dessutom omfattar Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster tresiffernivån 633 Resebyråverksamhet och andra stödtjänster till turism i huvudgruppen I Transport, magasinering och kommunikation enligt TOL 2002..

Två- och tresiffernivåerna i Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster enligt TOL 2008 är

 • 77 Uthyrning och leasing
 • 78 Arbetsförmedling, bemanning och andra personalrelaterade tjänster
 • 79 Resebyrå- och researrangörsverksamhet och andra resetjänster och relaterade tjänster
 • 80 Säkerhets- och bevakningsverksamhet
 • 81 Fastighetsservice samt skötsel och underhåll av grönytor
 • 82 Kontorstjänster och andra företagstjänster

Huvudgruppen R Kultur, nöje och fritidomfattar tvåsiffernivån 92 Rekreations-, kultur- och sportverksamhet i huvudgruppen O Andra samhälleliga och personliga tjänster enligt TOL 2002.

S Annan serviceverksamhetomfattartvåsiffernivåerna 91 Organisationsverksamhet och 93 Annan serviceverksamhet i huvudgruppen O Andra samhälleliga och personliga tjänster enligt TOL 2002 samt tresiffernivån 725 Underhåll och reparation av kontorsmaskiner och datorer i huvudgruppen K Fastighets-, uthyrnings- och forskningsverksamhet, företagstjänster enligt TOL 2002.

Annan serviceverksamhet i TOL 2008 omfattar tvåsiffernivåerna 94 Intressebevakning; religiös verksamhet, 95 Reparation av datorer, hushållsartiklar och personliga artiklar och 96 Andra konsumenttjänster.

Publicering av retroaktiva uppgifter enligt näringsgrensindelningen TOL 2008

Retroaktiva uppgifter publiceras fr.o.m. år 1995 om utvecklingen av alla ovan angivna näringsgrenar. Uppgifterna för åren 2005-2008 beräknas utgående från mikromaterial på grund av byte av basår. Uppgifterna för åren 1995-2004 bildas med hjälp av tidigare statistikmaterial och genom användning av följande metoder:

 1. De uppgifter som redan tidigare publicerats med motsvarande innehåll enligt TOL 2002 utnyttjas i vissa fall utan ändringar som en retroaktiv tidsserie. Ett exempel på sådan verksamhet är hotell- och restaurangverksamhet.
 2. Retroaktiva tidsserier av uppgifterna i TOL 2008-näringsgrenarna som består av flera TOL 2002-näringsgrenar eller delar av dem, som publicerats tidigare, beräknas genom att väga samman tidigare räknade tidsserier. Vid viktningen används vikterna för basåret 2005. På så sätt bildas t.ex. uppgifterna om den nya näringsgrenen Informations- och kommunikationsverksamhet.
 3. Uppgifter om nya, tidigare icke publicerade näringsgrenar räknas på basis av mikromaterialet fr.o.m. år 1995. Ett exempel på sådan näringsgren är planering och sändning av program

Noggrannheten av de retroaktiva uppgifter som bildats för åren 1995-2004 är nästan lika god som noggrannheten av motsvarande, tidigare publicerade uppgifter. Noggrannheten av uppgifterna för åren 2005-2008 ändras inte i samband med byte av klassificering och basår.

Mera information om hur revideringen av näringsgrensindelningen inverkar på omsättningsindexet för servicebranscher

På ingångssidan till statistiken finns nyheter om övergången till näringsgrensindelningen TOL 2008.

Inverkan av revideringen på de olika servicenäringsgrenarna tas också upp i fokusavsnittet av Branschöversikten 2/2008 (på finska).


Senast uppdaterad 26.9.2008

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom servicebranschen [e-publikation].
ISSN=1799-098X. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 16.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/plv/plv_2008-09-26_luo_001_sv.html