Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 12.7.2013

Antalet bedrägerier och betalningsmedelsbedrägerier ökade under januari–juni 2013

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter fick polisen, tullen och gränsbevakningen under januari–juni 2013 kännedom om totalt 199 300 brott, vilket var 3 000 fall (en procent) färre än under motsvarande period året innan. Antalet egendomsbrott var 110 300, dvs. lika många som under motsvarande period år 2012. Antalet brott mot liv och hälsa uppgick till 18 300, vilket är 1 000 fall (sex procent) färre än under motsvarande period året innan. Dessutom bokfördes 227 000 fall av äventyrande av trafiksäkerheten och trafikförseelser.

Bedrägerier och betalningsmedelsbedrägerier under januari-juni 2000–2013

Bedrägerier och betalningsmedelsbedrägerier under januari-juni 2000–2013

Antalet bedrägerier (bedrägeri, lindrigt bedrägeri, grovt bedrägeri) har ökat betydligt under 2000-talet under referensperioden januari–juni. Under januari–juni 2013 uppgick antalet bedrägerier till 11 000, vilket är 13 procent fler än året innan. Under 2000-talet har antalet bedrägerier under januari–juni uppgått till i medeltal 7 000. Antalet grova bedrägerier uppgick till 546 under januari–juni 2013, vilket är 15 procent fler än under motsvarande period året innan.

Antalet betalningsmedelsbedrägerier uppgick till 3 900 under januari–juni, vilket är 700 fall (24 procent) fler än under motsvarande period året innan. Sextiosju grova betalningsmedelsbedrägerier avslöjades, vilket är 5 fall fler än under motsvarande period året innan. Under 2000-talet har antalet betalningsmedelsbedrägerier under januari–juni i genomsnitt varit 1 800.

Antalet anmälda rån var 706 under januari–juni, vilket var 15 procent färre än året innan. Under de senaste tio åren har i genomsnitt 840 rån kommit till kännedom under januari–juni.

Antalet fall av olovligt brukande och tillgrepp av motorfordon samt bruksstölder av motordrivet fortskaffningsmedel uppgick till 3 400, vilket är 18 procent färre än under januari–juni året innan. Sedan början av 2000-talet har antalet dylika fall minskat med en tredjedel.

Antalet skadegörelser under januari–juni uppgick till 19 800, dvs. 4 procent färre än ett år tidigare.Antalet skadegörelser var 15 procent färre än genomsnittet för januari–juni under de senaste tio åren.

Antalet misshandelsbrott uppgick till 17 200 under januari–juni 2013, medan motsvarande siffra för året innan var 18 200. Under perioden 2003–2012 anmäldes i genomsnitt 15 800 misshandelsbrott under januari–juni. Jämfört med året innan minskade antalet fall av grov misshandel med fem procent, 909 sådana fall avslöjades. Under januari–juni 2003–2012 avslöjades årligen i genomsnitt 1 090 fall av grov misshandel.

Under första halvåret 2013 anmäldes 439 våldtäkter, medan motsvarande siffra året innan var 519. Antalet våldtäkter har under de senaste tio åren i genomsnitt uppgått till 369 under januari–juni. Sammanlagt 897 sexuella utnyttjanden av barn kom till kännedom, vilket är 83 procent (329 fall) fler än genomsnittet för de senaste tio åren. Antalen våldtäkter och sexuella utnyttjanden av barn varierar mycket från år till år. Enstaka polisanmälningar kan innehålla händelsekedjor omfattande flera delgärningar.

Under januari–juni 2013 kom totalt 8 800 rattfyllerifall till kännedom, vilket är 560 fall (6 %) färre än under motsvarande period året innan. Något över hälften av rattfyllerierna var grova rattfyllerifall. Antalet grova rattfyllerifall minskade med 10 procent och antalet övriga rattfyllerifall med en procent. Under de senaste tio åren har antalet rattfyllerifallen i genomsnitt uppgått till 11 700 under januari–juni.

Antalet registrerade narkotikabrott uppgick till 10 900, dvs. 13 procent fler än under motsvarande period året innan. Antalet grova narkotikabrott ökade med två procent, 516 sådana fall avslöjades.

Sättet att presentera statistiken har förnyats från början av år 2009. Äventyranden av trafiksäkerheten och trafikförseelser har skilts åt från övriga brott och de presenteras i en egen tabell. Det totala antalet brott är jämförbart med tidigare presenterade siffror, eftersom samma åtskillnad också gjorts retroaktivt till år 1980. Syftet med förnyelsen är att förbättra jämförbarheten av brott mellan olika år samt att främja den internationella jämförbarheten. I kvalitetsbeskrivningen finns mer detaljerade uppgifter om förnyelsen (bara på finska).

Fr.o.m. början av år 2009 inkluderar siffrorna också brott som kommit till tullens och gränsbevakningens kännedom. Ändringarna inverkar inte i någon större utsträckning på jämförbarheten av brott. När det gäller de vanligaste brottstyperna inverkar ändringen närmast på jämförbarheten av narkotikabrott.

Antalet brott av viss typ i april, maj och juni samt under januari-juni 2013 och förändring jämfört med motsvarande period året innan

Brott April Maj Juni Januari-juni
2013 Förändring 2013 Förändring 2013 Förändring 2013 Förändring
ALLA BROTT 1) 32 217 -1 694 38 852 753 38 455 -81 199 299 -2 990
inbrott 2 451 -312 3 013 -269 2 957 -421 14 570 -1 598
olovligt brukande eller tillgrepp av motorfordon, bruksstöld av motordrivet fortskaffningsmedel 539 -140 859 -50 860 -130 3 369 -715
rån 99 -52 115 -50 167 24 706 -124
skadegörelse 3 009 -588 4 105 14 3 979 -99 19 839 -721
dråp, mord eller dråp under förmildrande omständigheter 6 -3 6 . 13 6 48 4
misshandel 2 506 -657 3 297 49 3 210 17 17 209 -1 012
våldtäkt 72 -22 81 -28 85 15 439 -80
rattfylleri 1 338 -221 1 704 -50 1 956 -56 8 822 -557
narkotikabrott 1 816 194 1 729 189 1 604 82 10 947 1 289
1) Exkl. äventyrande av trafiksäkerheten, smitning i vägtrafik, trafikförseelse, brott mot viss social lagstifning om vägtransporter och fordonsförseelse.

Antalet äventyranden av trafiksäkerheten och trafikförseelser i april, maj och juni samt under januari-juni 2013 och förändring jämfört med motsvarande period året innan

Brot April Maj Juni Januari-juni
2013 Förändring 2013 Förändring 2013 Förändring 2013 Förändring
Äventyrande av trafiksäkerheten, smitning i vägtrafik, trafikförseelse, brott mot viss social lagstifning om vägtransporter och fordonsförseelse 37 975 1 768 36 071 -840 31 821 -4 446 226 990 5 075
fartbegränsningsöverskridning 1) 27 166 2 138 26 027 1 205 22 699 -2 243 161 858 14 981
1) Brott mot hastighetsbegränsningarna som registrerats som äventyrande av trafiksäkerheten, grovt äventyrande av trafiksäkerheten och trafikförseelse.

Källa: Brottslighet som kommit till polisens kännedom 2013, 2:a kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kimmo Haapakangas 09 1734 3252, rikos@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala

Publikationen i pdf-format (257,5 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 12.7.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Brottslighet som kommit till polisens kännedom [e-publikation].
ISSN=1798-2235. 2:a kvartalet 2013. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 16.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/polrik/2013/02/polrik_2013_02_2013-07-12_tie_001_sv.html