Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publiceringsnivåerna för omsättningsindexet för byggverksamhet revideras vid övergången till näringsgrensindelningen TOL 2008

De nya publiceringsnivåerna enligt TOL 2008

Näringsgrensindelningen TOL 2008 införs i april 2009 i omsättningsindexet för byggverksamhet, då uppgifterna för januari 2009 publiceras. Näringsgrenarna för volymindexet som publiceras i samband med omsättningsindexet ändras på motsvarande sätt.

Mera information ges av Kaj Isaksson (09) 1734 3633, rakenus.suhdanne@stat.fi

Huvudgrupp och tvåsiffernivåer:

F Byggverksamhet

41 Byggande av hus

42 Anläggningsarbeten

43 Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet

Detaljerade beskrivningar av grupperna finns på Statistikcentralens klassificeringssidor.

2 Användning av TOL 2008- och TOL 2002-uppgifter och deras jämförbarhet

Under övergångstiden fram till mitten av år 2011 används uppgifter både enligt TOL 2008 och enligt TOL 2002 inom de olika statistikområdena. Också i sådana fall då man använder serier som publicerats tidigare enligt den gamla näringsgrensindelningen tillsammans med serier som kommer att publiceras enligt den nya indelningen, är man tvungen att sammanslå uppgifter som följer olika indelningar.

En jämförelse av uppgifter enligt TOL 2002 och enligt TOL 2008 kan bäst göras på följande sätt när det gäller omsättningsindexet för byggverksamhet:

F Byggverksamhetmotsvarar nästan helt huvudgrupp F i näringsgrensindelningen TOL 2002.

Näringsgrenen 41 Byggande av hus enligt TOL 2008 motsvarar inte den grupp inom byggverksamhet som i TOL 2002 har ett liknande namn. Den nya näringsgrenen Byggande av hus motsvarar gruppen Uppförande av hus på femsiffernivå i den gamla näringsgrensindelningen TOL 2002. Installations- och slutbehandlingsarbeten i den gamla näringsgrensgruppen har överförts till en ny grupp i den nya klassificeringen, till 43 Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet.

43 Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet, den nya näringsgrensgruppen inom Byggverksamhet, omfattar bygginstallationer, slutbehandling av byggnader och uthyrning av bygg- och anläggningsmaskiner med förare som ingick i näringsgrensgruppen Byggverksamhet enligt TOL 2002.

Bygg- och anläggningsarbeten fanns på femsiffernivåerna 45110, 45120, 45219, 45230 och 45240 i den gamla näringsgrensindelningen TOL 2002. I TOL 2008 motsvarar gruppen 42 Anläggningsarbeten något så när motsvarande grupper i TOL 2002. Gruppen 43 Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet fanns i TOL 2002 på nivåerna 45110 rivning av hus; markarbeten och 4512 markundersökning.

Den mest betydande tilläggsgruppen av dem som inte tidigare ingick i byggverksamhet är exploatering av egna fastigheter som överförs från fastighetsverksamheten. Den överförs både till gruppen Byggande av hus och till anläggningsarbeten. I sin helhet ökar förändringen inte kännbart omsättningen inom byggverksamhet, eftersom de stora byggföretagen, som också är byggherrar, enligt TOL 2002 hört till huvudgruppen Byggverksamhet. Det beror på att exploateringen har bara utgjort en liten del av deras omsättning.

Publicering av retroaktiva uppgifter enligt näringsgrensindelningen TOL 2008

Retroaktiva uppgifter publiceras fr.o.m. år 1995 om alla tre ovan angivna näringsgrenar inom byggverksamhet.

Uppgifterna för åren 2005-2008 beräknas utgående från mikromaterial på grund av byte av basår. Uppgifterna för åren 1995-2004 bildas med hjälp av tidigare statistikmaterial och genom användning av följande metoder:

att som sådana utnyttja uppgifter som publicerats tidigare enligt TOL 2002 (om innehållet i den gamla serien tillräckligt väl motsvarar den serie som publiceras med enligt näringsgrensindelningen TOL 2008) eller genom att väga samman gamla tidsserier enligt TOL 2002 eller genom att beräkna på basis av mikromaterial.

Noggrannheten för de retroaktiva uppgifter som bildats för åren 1995-2004 är nästan lika god som noggrannheten för motsvarande, tidigare publicerade uppgifter. Noggrannheten för uppgifterna för åren 2005-2008 ändras inte i samband med byte av klassificering och basår.

Mera information om hur revideringen av näringsgrensindelningen inverkar på omsättningsindexet för byggverksamhet

På ingångssidan till statistiken finns nyheter om övergången till näringsgrensindelningen TOL 2008.

Inverkan av revideringen på näringsgrenarna inom byggverksamhet tas också upp i fokusavsnittet av Branschöversikten 2/2008 (på finska).


Senast uppdaterad 26.9.2008

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättningsindex för byggverksamhet [e-publikation].
ISSN=1798-5927. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 7.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rlv/rlv_2008-09-26_luo_001_sv.html