Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publiceringsnivåerna för omsättningsindexet för industrin revideras vid övergången till näringsindelningen TOL 2008

De nya publiceringsnivåerna enligt TOL 2008

Näringsgrensindelningen TOL 2008 införs i april 2009 i omsättningsindexet för industrin, då uppgifterna för januari 2009 publiceras.

Mera information ges av Matti Paavonen, (09) 1734 3331, volyymi.indeksi@stat.fi

Huvudgrupper och tvåsiffernivåer:

B Utvinning av mineral
05 Kolutvinning (ingen verksamhet)
06 Utvinning av råpetroleum och naturgas (ingen verksamhet)
07 Utvinning av metallmalmer
08 Annan utvinning av mineral
09 Service till utvinning

C Tillverkning
10 Livsmedelsframställning
11 Framställning av drycker
12 Tobaksvarutillverkning (publiceras inte)
13 Textilvarutillverkning
14 Tillverkning av kläder
15 Tillverkning av läder, läder- och skinnvaror m.m
16 Tillverkning av trä och varor av trä, kork, rotting o.d. utom möbler
17 Pappers- och pappersvarutillverkning
18 Grafisk produktion och reproduktion av inspelningar
19 Tillverkning av stenkolsprodukter och raffinerade petroleumprodukter (publiceras inte)
20 Tillverkning av kemikalier och kemiska produkter (publiceras inte)
21 Tillverkning av farmaceutiska basprodukter och läkemedel (publiceras inte)
22 Tillverkning av gummi- och plastvaror (publiceras inte)
23 Tillverkning av andra icke-metalliska mineraliska produkter
24 Stål- och metallframställning
25 Tillverkning av metallvaror
26 Tillverkning av datorer, elektronikvaror och optik (publiceras inte)
27 Tillverkning av elapparatur (publiceras inte)
28 Tillverkning av övriga maskiner
29 Tillverkning av motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar
30 Tillverkning av andra transportmedel (publiceras inte)
31 Tillverkning av möbler
32 Annan tillverkning
33 Reparation och installation av maskiner och apparater

D Försörjning av el, gas, värme och kyla
35 Försörjning av el, gas, värme och kyla

E Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering och sanering
36 Vattenförsörjning
37 Avloppsrening
38 Avfallshantering; återvinning
39 Sanering, efterbehandling av jord och vatten samt annan verksamhet för föroreningsbekämpning

Kombinationer som beskriver hela tillverkningen:

Fabriksindustri och utvinning av mineral (BC)
Fabriksindustri (nya order 13, 14, 17, 20, 21, 24-30)

Övriga kombinationer och aggregerade grupper:

Livsmedelsindustri (10-12)
Textilindustri (13-15)
Trä- och pappersindustri (16-17)
Kemisk industri (19-22)
Tillverkning av datorer, elektronikvaror och optik; tillverkning av elapparatur (26-27)
Metallindustri (14-30)

Råmaterial och kapitalvaror (MIG): 7-9, 10.6, 10.9, 13.1-13.3, 16, 17, 20.1-20.3, 20.5, 20.6, 22-24, 25.5-25.7, 25.9, 26.1, 26.8, 27.1-27.4, 27.9
Investeringsvaror (MIG): 25.1-25.4, 26.2, 26.3, 26.5, 26.6, 28, 29, 30.1-30.4, 32.5, 33
Varaktiga konsumtionsvaror (MIG): 26.4, 26.7, 27.5, 30.9, 31, 32.1, 32.2
Andra konsumtionsvaror (MIG): 10.1-10.5, 10.7, 10.8, 11, 12, 13.9, 14, 15, 18, 20.4, 21, 32.3, 32.4, 32.9

Detaljerade beskrivningar av grupperna finns på Statistikcentralens klassificeringssidor

Användning av TOL 2008- och TOL 2002-uppgifter och deras jämförbarhet

Under övergångsperioden, dvs. fram till mitten av år 2011, publicerar vissa statistikområden fortfarande uppgifter enligt TOL 2002. Också då man använder serier som publicerats tidigare enligt den gamla näringsgrensindelningen tillsammans med serier som kommer att publiceras enligt den nya indelningen, är man tvungen att sammanslå uppgifter som följer olika indelningar.

Uppgifter om omsättningsindexet för industrin enligt näringsindelningarna TOL 2002 och TOL 2208 kan jämföras på följande sätt:

B Utvinning av mineralmotsvarar nästan helt huvudgrupp C Gruvdrift och utvinning av mineral i näringsgrensindelningen TOL 2002.

  • C Tillverkningmotsvarar närmast huvudgrupp D Tillverkningi näringsgrensindelningen TOL 2002.De mest betydande ändringarna i huvudgruppen är:
  • Reparation av maskiner har avskiljts från den egentliga tillverkningsverksamheten och bildar en egen TOL 2008-grupp 33 Reparation och installation av maskiner och apparater.
  • Dessutom har reparationsverksamhet med anknytning till vissa industriella näringsgrenar överförts från tillverkning till huvudgrupp S Annan serviceverksamhet i TOL 20008 och där till tvåsiffernivån 95 Reparation av datorer, hushållsartiklar och personliga artiklar.
  • Näringsgrenen 37 Återvinningi TOL 2002 har överförts till huvudgrupp E Vattenförsörjning, avloppsrening, avfallshantering och sanering och där till tvåsiffernivån 38 Avfallshantering; återvinning.
  • 22 Förlagsverksamhet; grafisk produktion och reproduktion av inspelningari TOL 2002 överförs från tillverkningen till huvudgruppen J Informations- och kommunikationsverksamheti TOL 2008.

Huvudgrupp D Försörjning av el, gas, värme och kyla i TOL 2008 motsvarar nästan helt huvudgrupp E El-, gas-, värme- och vattenförsörjningi TOL 2002.

Huvudgrupp E Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering och sanering är helt ny och därför finns det ingen motsvarighet till den i TOL 2002. Verksamheter från huvudgrupp D Tillverkning, E El-, gas-, värme- och vattenförsörjning, F Byggverksamhetoch O Andra samhälleliga tjänsteri TOL 2002 har överförts till huvudgrupp E i TOL 2008.

I den kombination av hela tillverkningen som publiceras gällande omsättningen inom industrin ingår avdelningarna CDE i TOL 2002, men i den nya näringsgrensindelningen ingår den bara i avdelningarna BC (Fabriksindustri och utvinning av mineral)

Olika aggregerade grupper, dvs. kombinationer av olika huvudgrupper och deras undergrupper publiceras oftare än tidigare. Ett flertal nationella kombinationer baserade på TOL 2002 har publicerats gällande omsättningen inom industrin. Till sitt innehåll är de nästan oförändrade då näringsgrensindelningen revideras. En nyhet är de s.k. MIGs (engl. Main Industrial Groupings), dvs. aggregerade grupper som definierats gemensamt i EU-länderna..MIG-grupperna har definierats efter sitt huvudsakliga användningsändamål. För att förbättra jämförbarheten mellan olika variabler publiceras över omsättningen en kombination för nya order som motsvarar "hela tillverkningen".

Publicering av retroaktiva uppgifter enligt näringsgrensindelningen TOL 2008

Retroaktiva uppgifter fr.o.m. år 1995 publiceras av alla serier enligt den nya näringsgrensindelningen. Uppgifterna för år 2005 beräknas på basis av mikromaterial på grund av byte av basår. Uppgifterna för åren 1995-2004 och 2006-2008 bildas med hjälp av den metod som från fall till fall bedöms vara mest lämplig antingen genom

  • att som sådana utnyttja uppgifter som publicerats tidigare enligt TOL 2002 (om innehållet i den gamla serien tillräckligt väl motsvarar den serie som publiceras med enligt näringsgrensindelningen TOL 2008) eller genom
  • att väga samman gamla tidsserier enligt TOL 2002 eller genom
  • att beräkna på basis av mikromaterial.

Noggrannheten för de retroaktiva uppgifter som bildats för åren 1995-2004 är nästan lika god som noggrannheten för motsvarande, tidigare publicerade uppgifter. Noggrannheten för uppgifterna för åren 2005-2008 ändras inte i samband med byte av klassificering och basår.

Mera information om revideringens inverkan på statistiken över omsättningsindexet för industrin

På ingångssidan till statistiken finns nyheter om övergången till näringsgrensindelningen TOL 2008.

Hur revideringen inverkar på de olika industriella näringsgrenarna beskrivs också i fokusavsnittet av Branschöversikten 2/2008 (på finska).


Senast uppdaterad 20.1.2009

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Teollisuuden liikevaihtokuvaaja [e-publikation].
ISSN=1798-5943. Helsingfors: Tilastokeskus [hänvisat: 13.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tlv/tlv_2008-09-26_luo_001_sv.html