Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

I Uppgifter om ändringar i volymindexet för industriproduktionen

Slutliga uppgifter för år 2006: I samband med publiceringen av volymindexet för industriproduktionen för december 2007 den 31 januari 2008 publicerades också de slutliga uppgifterna för år 2006. Det urvalsbaserade månatliga volymindexet har reviderats med hjälp av ett s.k. årsvolymindex som bygger på ett mer omfattande material. Enligt de slutliga uppgifterna ökade produktionen för hela industrin (TOL CDE) år 2006 med 9,4 procent från året innan, medan den preliminära uppgiften var 7,8 procent.

I samband med publiceringen av årsvolymindexet har Statistikcentralen reviderat och fixerat de s.k. Arima-modellerna. Modellerna används för säsongrensning. Ändringen av modellerna har inom en del näringsgrenar påverkat de säsongrensade siffrorna som publicerats under tidigare månader.

Revideringar gällande uppgifter för år 2007

Samtidigt med publiceringen av uppgifterna för december reviderades också det månatliga volymindexet för år 2007. Att uppgifterna för år 2007 revideras redan i detta skede ingår i det utvecklingsarbete rörande volymindexet för industriproduktionen som inleddes år 2006 och som fortsätter till slutet av år 2009. Syftet med det fleråriga utvecklingsprojektet är att volymindexet för industriproduktionen så bra som möjligt ska beskriva utvecklingen av produktionen till fast pris inom industrin. Hittills har det månatliga volymindexet för industriproduktionen i huvudsak beskrivit volymutvecklingen av den inhemska varuproduktionen. Läs mera på webbsidan (på finska) http://tilastokeskus.fi/org/tilastokeskus/tkhankkeet_teollisuus.html

I volymindexet för industriproduktionen som nu publiceras har man lagt till användningen av värdeuppgifter och förbättrat tjänsternas täckning. Också vikten för vissa arbetsställen som väsentligt ändrat sin verksamhet har reviderats.

Användning av värdeuppgifter och beaktande av tjänster

I volymindexet för industriproduktionen som nu publiceras har man lagt till användningen av värdeuppgifter om produktionen för år 2007. Detta har också gjort det möjligt att inkludera industriföretagens tjänster i statistiken mer täckande än tidigare. Utöver s.k. industriella tjänster (reparation, service och installation) kan tjänsterna också inkludera andra tjänster såsom forskning och utveckling, administrativa tjänster, royaltyn och licensavgifter och förmedlingstjänster.

En del av värdeuppgifterna står till Statistikcentralens förfogande kvartalsvis, vilket innebär att uppgifterna i statistiken kommer att revideras oftare än tidigare under året. Statistikuppgifterna revideras dock i fortsättningen till slutliga uppgifter klart snabbare än tidigare, eftersom uppgifter hittills har reviderats omkring ett år efter att referensåret gått ut.

Viktstrukturen kan nu revideras på månadsnivå

Volymindexet för industriproduktionen bygger för närvarande på ett urval av omkring 1 000 arbetsställen. Indexet för den exaktaste näringsgrensnivån uppgörs så att alla arbetsställen som hör till samma näringsgren vägs samman med de nyaste värdeuppgifterna om årsproduktionen.

Beräkningssystemet för volymindexet för industriproduktionen ändrades så att det är möjligt att revidera de månadsvisa vikterna för benämningarna. Om produktionen börjar sjunka eller stiga är det i det nya systemet möjligt att ändra vikterna fr.o.m. önskad månad.

Uppgifterna för år 2007 har omreviderats på så sätt att vikterna för arbetsställen som haft en kraftig tillväxt och kraftig minskning vid behov ändrats månadsvist.

Uppgifternas exakthet vid publiceringen ändras

Vid publiceringen av uppgifter beaktas uppgifternas tillförlitlighet; med andra ord går det inte att identifiera ett enskilt företags uppgifter eller utveckling.

På grund av ändringarna publiceras inte längre undernäringsgrenarna (30, 31, 32 och 33) inom näringsgrenen DL, Tillverkning av elektronik och elprodukter.


Senast uppdaterad 31.1.2008

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Volymindex för industriproduktionen [e-publikation].
ISSN=1798-9264. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 21.7.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttvi/ttvi_2008-01-31_uut_001_sv.html