Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Revidering av uppgifterna i volymindexet för industriproduktionen

Orsaker till revideringen av de ursprungliga uppgifterna:

Estimering

Den viktigaste orsaken till revideringen av uppgifterna är estimeringen som använts inom näringsgrenen 26-27. Eftersom vi inte erhåller uppgifter från ett antal börsbolag inom tidtabellen för statistikproduktionen måste vi estimera uppgifterna. Näringsgrensuppgifterna måste estimeras 8 gånger om året. T.ex. uppgifterna för januari-februari estimeras. Vid vändpunkterna inom ekonomin reagerar estimeringsmodellerna långsamt på förändringar.

Uppgifter som saknas

Volymindex för industriproduktionen är urvalsstatistik. I urvalet ingår drygt 1 000 arbetsställen eller företag. Månatligen har det i genomsnitt saknats uppgifter om mindre än 20 arbetsställen. Detta kan medföra en revidering av uppgifterna, med dess inverkan har varit rätt så liten.

Korrigering av uppgifter

Uppgiftslämnarna kan korrigera uppgifterna retroaktivt. Korrigeringarna har dock i regel inte någon större inverkan på nivån för hela industrin.

Revidering av vikter

Enligt principen för kedjeindex ändras vikterna efter arbetsställe och näringsgren årligen. Detta har haft effekter också på nivån för hela industrin (men inte lika mycket som estimeringen).

Beräkning av årsindex

Det urvalsbaserade månatliga volymindexet har avstämts efteråt med årsvolymindexet som räknas på basis av strukturstatistiken. Detta har isynnerhet påverkat indexen på 3- och 2-siffernivå.

Förändrade säsongrensade siffror

De säsongrensade indextalen kan förändras även om de ursprungliga indextalen inte förändras. Förändringarna i de säsongrensade indextalen och indextalen som anger trenden kan också sträcka sig flera år bakåt i tiden. Särskilt i vändpunkter inom ekonomin reagerar de säsongrensade serierna inte tillräckligt snabbt på branta förändringar.

Siffrorna revideras snabbare än tidigare

Nedan finns ett exempel på en revidering av de ursprungliga årsförändringsprocenterna för januari och februari år 2009 inom några huvudnäringsgrenar.

Av tabellen framgår att fabriksindustrin exkl. tillverkning av eltekniska produkter inte har förändrats just alls. Nästan all förändring hänför sig till tillverkningen av eltekniska produkter. Näringsgrenens (26-27) vikt inom hela industrin är 20,1 procent. Den skevhet som estimeringen förorsakar på nivån för hela industrin var i januari 4 procentenheter och i februari 0,7 procentenheter.

Fabriksindustrins förändringsprocent för januari har reviderats nedåt med något under 8 procentenheter. Exklusive tillverkningen av eltekniska produkter reviderades fabriksindustrins uppgifter bara 0,4 procentenheter.

Revidering av uppgifterna för januari
Näringsgren 1:a publicering 2:a publicering 3:e publicering
Hela industrin BCDE -22,2 -24,4 -26,3
Fabriksindustrin C -23,1 -25,7 -30,8
Fabriksindustrin exkl. 26-27 -27,4 -26,9 -27
Tillv. av eltekniska produkter 26-27 -10,6 -23,4 -45,4
Revidering av uppgifterna för februari
Näringsgren 1:a publicering 2:a publicering
Hela industrin BCDE -21,3 -20,6
Fabriksindustrin C -22,6 -24,5
Fabriksindustrin exkl. 26-27 -25,3 -25,6
Tillv. av eltekniska produkter 26-27 -14,2 -22,2

Senast uppdaterad 8.5.2009

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Volymindex för industriproduktionen [e-publikation].
ISSN=1798-9264. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 20.5.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttvi/ttvi_2009-05-08_uut_001_sv.html