Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Uppgifter om revideringen av volymindexet för industriproduktionen

Slutligt index för år 2010

Statistikcentralen har beräknat det slutliga indexet för år 2010. Beräkningen av det slutliga årsvolymindexet baserar sig på områdes- och näringsgrensstatistiken över industrin som beräknats i statistiken över industristrukturen. Bruttovärdeförändringarna på näringsgrenarnas 3-siffernivå har dividerats med förändringen av producentprisindexet för motsvarande näringsgrenar. När det gäller näringsgrenar med serviceprodukter har man vid beräkningen av volym också använt producentprisindex. Med den koefficient som erhålls har man korrigerat det månatliga indexets preliminära årsförändring. Beräkningen av det slutliga årsvolymindexet inverkar på indextalen och förändringsprocenterna för år 2010.

Av tabellen nedan framgår årsförändringarna av det preliminära månadsindexet och det slutliga årsindexet efter näringsgren.

  Årsvolymindex 2010, procentuell förändring
TOL 2008 Preliminära Slutliga
Hela industrin (BCDE) 6,1 5,7
Tillverkning ( C ) 5,5 5,0
Livsmedelsindustri (10–11) -0,4 3,2
Skogsindustri (16–17) 11,9 11,9
Kemisk industri (19–22) 4,4 5,7
Metallindustri (24–30,33) 5,6 3,3
El- och elektronikindustri (26–27) 6,3 1,0
Tillverkning av transportmedel (29–30) -6,9 -7,4
Försörjn av el, gas, värme o kyla (D) 11,4 11,4

Säsongrensningsmodellerna har uppdaterats

Säsongrensningsmodellerna för volymindexet för industriproduktionen uppdateras en gång om året. Uppdateringen görs i samband med beräkningen av årsvolymindexet. Uppdateringen av modellerna inverkar på de säsongrensade serierna och trendserierna efter näringsgren.

Ändringar under januari-augusti 2011

Enligt principen för kedjeindex har förändlingsvärdevikterna för näringsgrenarna ändrats för att bättre motsvara situationen år 2010. Också de stratumvisa bruttovärdevikterna har ändrats för att bättre motsvara situationen år 2010. Dessutom har man inom el- och elektronikindustrin (26–27) korrigerat erhållna felaktiga primäruppgifter för andra och tredje kvartalet. Dessa förändringar har inverkat på indextalen och förändringsprocenterna för årets början.

Enligt Statistikcentralens publicering 10.10.2011 var ökningen för januari–augusti inom hela industrin (BCDE) 3,5 procent. Med de slutliga uppgifterna för år 2010 och med användning av de nya vikterna för förädlingsvärdet och bruttovärdet blir ökningen för hela industrin (BCDE) 2,3 procent för januari–augusti. Skogsindustrins andel av förädlingsvärdet ökade jämfört med år 2009. El- och elektronikindustrins andel minskade däremot år 2010.

 

Nedan finns exempel på revideringar av ursprungliga årliga förändringsprocent för april–augusti år 2011 inom några huvudnäringsgrenar. Inom parentes finns siffrorna för april–augusti som publicerades 10.10. Revideringen beror både på en korrigering av erhållna felaktiga uppgifter om näringsgrenen 26–27 och på ändring av näringsgrensvisa förädlingsvärdevikter och bruttovärdevikter. Estimering har använts åtta gånger om året inom näringsgrenen el- och elektronikindustri (26–27).

Nedan finns en tabell som visar revideringen av uppgifter för april–augusti inom huvudnäringsgrenar.

Revideringar, offentliggörande 10.11.2011 Revidering av uppgifter april–augusti (inom parentes uppgifter från 10.10)
Näringsgren April Maj Juni Juli Augusti
Hela industrin BCDE 3,7
(5,5)
6,4
(9,0)
-5,2
(-3,6)
-4,1
(-1,8)
1,9
(4,3)
Tillverkning C 5,2
(7,4)
6,6
(9,4)
-5,4
(-3,7)
-3,3
(-0,1)
2,7
(5,4)
Tillverkning (C exkl. 26–27) 6,0
(6,6)
8,5
(10,2)
-6,2
(-5,6)
1,1
(0,8)
4,5
(6,8)
Tillv. av eltekniska produkter 26–27 -1,4
(9,7)
-5,0
(5,5)
-1,3
(6,9)
-24,2
(-2,8)
-7,9
(-1,7)

 


Senast uppdaterad 10.11.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Volymindex för industriproduktionen [e-publikation].
ISSN=1798-9264. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 12.6.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttvi/ttvi_2011-11-10_uut_001_sv.html