Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Uppgifter om byte av basår för volymindexet för industriproduktionen och revidering av uppgifter

Nytt basår för volymindexet för industriproduktionen är 2010. Volymindexet för industriproduktionen har räknats på nytt på basis av primärmaterialet fr.o.m. år 2011, då indextalen för åren 2011 och 2012 samt förändringsprocenterna ändras. Åren 1995–2010 har ändrats att motsvara basåret 2010=100.

Säsongrensningsmodellerna för volymindexet för industriproduktionen uppdateras en gång om året. Uppdateringen görs nu i samband med bytet av basår. Uppdateringen av modellerna inverkar på de arbetsdagskorrigerade och säsongrensade serierna, samt trendserierna efter näringsgren.

Slutligt index för år 2011

Uppgifterna om volymindexet för industriproduktionen för år 2011 är slutliga. Beräkningen av det slutliga årsvolymindexet baserar sig på områdes- och näringsgrensstatistik över industrin. Bruttovärdeförändringarna på näringsgrensindelningens 3-siffernivå har dividerats med förändringen av producentprisindexet för motsvarande näringsgrenar. Med den koefficient som erhålls har man korrigerat det månatliga indexets preliminära årsförändring. Beräkningen av det slutliga årsvolymindexet inverkar på indextalen och förändringsprocenterna för år 2011.

Av tabellen nedan framgår årsförändringarna av det preliminära månadsindexet (med basår 2005) och det slutliga årsindexet (med basår 2010) efter näringsgren.

Tabell 1. Volymindex för industriproduktionen 2011, preliminära och slutliga årsförändringar

TOL 2008 Årsindex 2011, %
Preliminär Slutlig
Hela industrin (BCDE) 0,8 1,7
Utvinning av mineral (B) 6,4 6,4
Tillverkning ( C ) 2,0 3,0
Livsmedelsindustri (10-11) 0,0 0,4
Skogsindustri (16-17) -3,8 -3,0
Kemisk industri (19-22) 3,1 5,9
Metallindustri (24-30,33) 4,1 4,4
El- och elektronikindustri (26-27) -2,2 -2,2
Tillverkning av transportmedel (29-30) -5,6 -2,6
Försörjning av el, gas, värme och kyla (D) -8,9 -8,9

Ändringar år 2012

Vid beräkningen för år 2012 har vikterna för förädlingsvärdet och bruttovärdet uppdaterats för att motsvara situationen år 2011. Förädlingsvärdeandelen i utvinning av mineral ökade år 2011 jämfört med år 2010. El- och elektronikindustrins förädlingsvärdeandel minskade däremot jämfört med år 2010.

Av tabellen nedan framgår uppgifter om förädlingsvärdeandelar i huvudnäringsgrenarna åren 2010 och 2011.

Tabell 2. Förädlingsvärdeandelar i industrin, 2010 och 2011

TOL 2008 Förädlingsvärde 2010 (%) Förädlingsvärde 2011 (%)
Hela industrin (BCDE) 100,0 100,0
Utvinning av mineral (B) 1,7 3,8
Tillverkning ( C ) 83,7 82,9
Livsmedelsindustri (10-11) 7,8 7,5
Skogsindustri (16-17) 13,6 13,1
Kemisk industri (19-22) 13,1 13,1
Metallindustri (24-30,33) 41,4 40,8
El- och elektronikindustri (26-27) 13,4 10,2
Tillverkning av transportmedel (29-30) 2,0 2,6
Försörjning av el, gas, värme och kyla (D) 12,0 10,2

 


Senast uppdaterad 8.3.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Volymindex för industriproduktionen [e-publikation].
ISSN=1798-9264. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 20.5.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttvi/ttvi_2013-03-08_uut_001_sv.html