Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 30.10.2009

Andelen sysselsatta som fyllt 50 år störst inom den offentliga sektorn

Enligt Statistikcentralens sysselsättningsstatistik år 2007 var 30,6 procent av de sysselsatta 50-åringar eller äldre. Inom den offentliga sektorn hörde 37,8 procent till denna åldersgrupp och inom den privata sektorn (privat sektor, aktiebolag med statlig majoritet och företagare) 27,9 procent. Jämfört med siffrorna i sysselsättningsstatistiken år 2002 har andelen personer fylld 50 år av de sysselsatta ökat med 2,8 procentenheter (tabell 1). Uppgifter om sysselsättning härleds för hela befolkningen och referenstidpunkten är årets sista vecka.

Av personer som arbetar i resp. område var andelen 50 år fyllda relativt sett störst i Tornedalens ekonomiska region, dvs. 41,3 procent, i Älands skärdgårds ekonomiska region 41,0 procent och i Östra Lapplands ekonomiska region 40,9 procent. När det gäller de som arbetar inom den ekonomiska regionen fanns de relativt sett minsta andelarna av 50 fyllda i Uleåborg (25,0 procent), Tammerfors (26,9 procent) och Helsingfors (27,5 procent). I Tornedalen, Mellersta Karelen, Pielisen Karjala, Kehys-Kainuu och Östra Lappland var förändringen i åldersgruppens andel över 8 procentenheter jämfört med siffrorna för år 2002. Andelen 50 år fyllda av de sysselsatta har ökat i alla ekonomiska regioner.

Tabell 1. Andelen personer 50 fyllda sysselsatta år 2007 enligt arbetsgivarsektorn (förändring från år 2002, procentenheter, företagare inkl. lantbruksföretagare)

Sektorn Sysselsatta
Totalt 50 år fyllda Andelen 50 år
fyllda, %
Förändring från
år 2002, %-enh
Hela landet 2 369 066 725 234 30,6 2,8
OFFENTLIGA SEKTORN 646 395 244 049 37,8 5,4
kommunerna 500 486 192 386 38,4 5,8
staten 145 909 51 663 35,4 4,2
PRIVATA SEKTORN 1 718 007 479 724 27,9 1,9
företagarna 240 812 104 122 43,2 3,3
annan privat sektor 1 477 195 375 602 25,4 1,9

Den offentliga och den privata sektorn

Inom den offentliga sektorn, dvs. inom staten och kommunerna, var andelen sysselsatta som fyllt 50 år 37,8 procent. Inom statssektorn var denna andel 35,4 procent och inom kommunsektorn 38,4 procent. De högsta andelarna 50 år fyllda fanns i Tornedalens ekonomiska region (48,5 procent), Östra Lapplands ekonomiska region (48,3 procent) samt i Pielisen Karjala ekonomiska region (47,1 procent). Inom den offentliga sektorn har denna åldersgrupps andel ökat med 5,4 procentenheter från år 2002.

Inom den privata sektorn var andelen sysselsatta som fyllt 50 år 27,9 procent. Av företagarna (inkl. lantbruksföretagare) var andelen 50 år fyllda 43,2 procent. Regionalt sett fanns de största andelarna 50 år fyllda i Ålands skärgårds ekonomiska region (41,9 procent), Sydösterbottens ekonomiska region (38,4 procent) och i Tornedalens ekonomiska region (37,7 procent). Jämfört med siffrorna fem år tillbaka ökade andelen över 50-åringar inom den privata sektorn med 1,9 procentenheter i hela landet.


Källa: Sysselsättningsstatistik 2007, Statistikcentralen

Förfrågningar: Jaana Huhta 09-17342632

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (231,3 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 30.10.2009

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Sysselsättning [e-publikation].
ISSN=1798-5536. Näringsgren, arbetsgivarsektor och arbetsplatser 2007. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 20.7.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyokay/2007/01/tyokay_2007_01_2009-10-30_tie_001_sv.html