Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 20.10.2009

Antalet sysselsatta 75 000 färre i september än för ett år sedan

I september år 2009 minskade antalet sysselsatta med 75 000 från året innan. Antalet arbetslösa ökade med 34 000 och det relativa arbetslöshetstalet steg med 1,4 procentenheter. Under årets tredje kvartal (juli–september) minskade sysselsättningen med i genomsnitt 90 000 personer. Minskningen av sysselsättningen koncentrerades till mansdominerade näringsgrenar.

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning uppgick antalet sysselsatta i september år 2009 till 2 436 000, dvs. 75 000 färre än året innan. Antalet löntagare minskade, men antalet företagare ökade något. Antalet sysselsatta minskade i alla län.

Det relativa sysselsättningstalet , dvs. andelen sysselsatta av alla 15–64-åringar, var i september 67,6 procent, dvs. 2,3 procentenheter mindre än ett år tidigare. Den säsong- och slumpvariationsrensade trenden var 67,5 procent. Det relativa sysselsättningstalet för män sjönk med 3,5 procentenheter till 68,3 procent från september året innan och det relativa sysselsättningstalet för kvinnor med 1,1 procentenheter till 67,0 procent.

Enligt arbetskraftsundersökningen uppgick antalet arbetslösa i september 2009 till 192 000, dvs. 34 000 fler än i september året innan. Antalet arbetslösa män ökade med 23 000 och antalet arbetslösa kvinnor med 12 000.

Förändringar i sysselsättningen 2009/09–2008/09 enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning

  År/Månad Förändring
2009/09 2008/09 2009/09 - 2008/09
1000 personer Procent (%)
Befolkningen i åldern 15–74 år 4 030 4 009 0,5
Arbetskraften totalt 2 628 2 670 –1,5
Sysselsatta totalt 2 436 2 511 –3,0
– löntagare 2 094 2 179 –3,9
– företagare och företagarfamiljemedlemmar 342 332 3,0
Arbetslösa 192 158 21,5
Utanför arbetskraften totalt 1 401 1 339 4,7
  Procent (%) Procentenheter
Relativt sysselsättningstal (15–64-åringar), % 67,6 70,0 –2,3
Relativt arbetslöshetstal, % 7,3 5,9 1,4
Arbetskraftsandel, % 65,2 66,6 –1,4
Kolumnen Förändring bygger på oavrundade tal.
Uppgifterna samlas enligt ILO/EU-definitionen.

Det relativa arbetslöshetstalet var 7,3 procent i september, dvs. 1,4 procentenheter större än året innan. Trenden för det relativa arbetslöshetstalet var i september 8,4 procent. Det relativa arbetslöshetstalet för män steg med 1,8 procentenheter till 7,6 procent och relativa arbetslöshetstalet för kvinnor med 0,9 procentenheter till 7,0 procent. Det relativa arbetslöshetstalet bland unga, dvs. 15–24-åringar var i september 16,5 procent, vilket var 3,9 procentenheter mer än i september året innan. Trenden för det relativa arbetslöshetstalet bland unga var 21,6 procent. Det relativa arbetslöshetstalet var lägst i Södra Finlands län, dvs. 6,2 procent, och högst i Lapplands län, dvs. 9,9 procent.

I september fanns det 1 401 000 personer i arbetsför ålder som inte tillhörde arbetskraften. Detta var 63 000 fler än året innan.

Uppgifter i arbetskraftsundersökningen för tredje kvartalet

I det följande redovisas genomsnittliga sysselsättnings- och arbetslöshetssiffror för årets tredje kvartal. Dessa siffror är mer exakta än de månatliga uppgifterna, eftersom de baserar sig på ett urval för tre månader. På basis av kvartalsuppgifterna kan man presentera uppgifter bl.a. efter näringsgren och landskap, vilket den månatliga urvalsstorleken inte räcker till för.

Förändringar i sysselsättningen 2009/III–2008/III enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning

  År/Kvartal Förändring
2009/III 2008/III 2009/III - 2008/III
1000 personer Procent (%)
Arbetskraften totalt 2 679 2 717 –1,4
Sysselsatta totalt 2 476 2 566 –3,5
Arbetslösa totalt 202 151 33,8
– män 106 70 52,5
– kvinnor 96 81 17,8
Kolumnen Förändring bygger på oavrundade tal.
Uppgifterna samlas enligt ILO/EU-definitionen.

Enligt arbetskraftsundersökningen var antalet sysselsatta under det tredje kvartalet år 2009 i medeltal 2 476 000 personer, dvs. 90 000 färre än året innan. Antalet sysselsatta män minskade med 67 000 och antalet sysselsatta kvinnor med 23 000. Antalet sysselsatta minskade i alla län, kvantitativt dock mest i Västra Finland, 41 000. Även om antalet löntagare minskade var antalet sysselsatta företagare i genomsnitt 6 000 fler under det tredje kvartalet år 2009 jämfört med motsvarande period året innan. Bland löntagarna minskade för sin del andelen visstidsanställda medan andelen deltidsanställda ökade.

Under det tredje kvartalet minskade antalet sysselsatta mest inom industrin (–49 000), byggverksamhet (–17 000) och partihandel (–14 000). En ökning fanns bl.a. inom hälso- och socialvårdstjänsterna. Sysselsättningsuppgifterna efter näringsgren publiceras nu för tredje gången enligt den nya nationella indelningen TOL 2008 . Den nya klassificeringen baserar sig på EU:s näringsgrensindelning NACE Rev.2 som till stor del avviker från den gamla klassificeringen TOL 2002. Skillnaderna presenteras närmare på Statistikcentralens webbsida: http://tilastokeskus.fi/til/tol2008_sv.html .

De arbetade timmarna minskade med 6,4 procent under det tredje kvartalet år 2009. Antalet sysselsatta minskade under samma period med 3,5 procent, vilket innebär att antalet arbetade timmar per sysselsatt har minskat.

Under det tredje kvartalet år 2009 var antalet arbetslösa 51 000 fler än året innan. Det relativa arbetslöshetstalet var 7,5 procent under det tredje kvartalet, ökningen från året innan var 2,0 procentenheter. Det relativa arbetslöshetstalet för män steg med 2,8 procentenheter till 7,7 procent och det relativa arbetslöshetstalet för kvinnor med 1,2 procentenhet till 7,4 procent.

Uppgifterna i arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik

I slutet av september 2009 fanns det vid arbets- och näringsbyråerna totalt 266 000 personer som statistikfördes som arbetslösa arbetssökande enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa och bestämmelserna för arbetsförmedling. Antalet arbetslösa arbetssökande var 77 000 större än i september året innan. Arbetslösheten ökade från året innan inom alla TE-centralers verksamhetsområden. Mest ökade antalet arbetslösa arbetssökande i Södra Österbotten (61 %), Egentliga Finland (59 %) och Birkaland (55 %). I slutet av september var antalet personligen permitterade som anmält sig till arbets- och näringsbyråerna 30 000, vilket var 24 000 fler än för ett år sedan. Antalet arbetslösa som placerats med arbetskraftspolitiska åtgärder var sammanlagt 79 000 i slutet av september, vilket var 5 000 färre jämfört med september i fjol. Åtgärderna gällde 3,0 procent av arbetskraften. Det fanns 34 000 arbetslösa arbetssökande som inte fyllt 25 år registrerade vid arbets- och näringsbyråerna. Antalet var 14 000 större än i september året innan. I september anmäldes 30 000 nya lediga arbetsplatser till arbets- och näringsbyråerna, dvs. 15 000 färre än i september året innan.

Förändringar 2009/09 – 2008/09 enligt arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik

  År/Månad Förändring
2009/09 2008/09 2009/09 - 2008/09
1000 personer Procent (%)
Arbetslösa arbetssökande 266 188 41,1
– arbetslösa längre än ett år 42 42 –0,5
Åtgärder sammanlagt 79 84 –6,2
– sysselsatta genom stödåtgärder 33 38 –14,4
– i arbetskraftsutbildning 29 29 1,8
– i arbetspraktik, arbetsalternering 17 17 –1,2
Nya lediga arbetsplatser vid arbets- och näringsbyråerna 30 45 –32,7
Kolumnen Förändring bygger på oavrundade tal.

Arbets- och näringsministeriets kontaktinformation:
Petri Syvänen 010 604 8050, http://www.tem.fi/sysselsattningsoversikt

Länkar

Tabeller om arbetskraftsundersökningen (innehåller utöver månadstabellerna 17 kvartalstabeller samt fyra uppdaterade px-web databastabeller på finska): http://tilastokeskus.fi/til/tyti/tau.html

Skillnaderna i arbetskraftsundersökningen och arbetsförmedlingsstatistiken har beskrivits i
arbetskraftsundersökningens kvalitetsbeskrivning .

Den säsongrensade trenden (på finska):
http://tilastokeskus.fi/til/tyti/tyti_2007-06-19_men_003.html

De nyaste säsongrensade arbetslöshetssiffrorna som EU publicerar (på engelska) finns på Eurostats webbplats http://epp.eurostat.ec.europa.eu, inom ämnesområdet Population and social conditions.

Lediga arbetsplatser: http://tilastokeskus.fi/til/atp/index_sv.html


Källa: Arbetskraftsundersökning 2009, september. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kalle Sinivuori (09) 1734 3524, Juha Martikainen (09) 1734 3225, Veli Rajaniemi (09) 1734 3434, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Kvalitetsbeskrivningar

Uppdaterad 20.10.2009

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. september 2009. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 22.5.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2009/09/tyti_2009_09_2009-10-20_tie_001_sv.html