Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 23.4.2015

Det relativa arbetslöshetstalet för mars 10,3 procent

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning uppgick antalet arbetslösa i mars 2015 till 272 000, vilket var 21 000 fler än för ett år sedan. Det relativa arbetslöshetstalet var 10,3 procent, medan det var 9,5 procent i mars året innan. Antalet sysselsatta var 10 000 färre än i mars året innan. Under årets första kvartal (januari–mars) var det relativa arbetslöshetstalet 9,7 procent, vilket var 0,7 procentenheter högre än under motsvarande period år 2014.

Det relativa arbetslöshetstalet och trenden 2005/03–2015/03, 15–74-åringar

Det relativa arbetslöshetstalet och trenden 2005/03–2015/03, 15–74-åringar

Antalet sysselsatta uppgick i mars 2015 till 2 382 000 (felmarginal ±32 000), dvs. 10 000 färre än året innan. Antalet sysselsatta män var 8 000 fler och antalet sysselsatta kvinnor 17 000 färre än i mars 2014. Antalet sysselsatta minskade inom den privata sektorn och ökade inom den offentliga sektorn jämfört med mars året innan.

Det relativa sysselsättningstalet , dvs. andelen sysselsatta av alla 15-64-åringar, var i mars 66,8 procent, dvs. samma som året innan. Det relativa sysselsättningstalet för män steg med 0,7 procentenheter till 67,6 procent från mars året innan. Det relativa sysselsättningstalet för kvinnor sjönk med 0,6 procentenheter till 66,0 procent. Den säsong- och slumpvariationsrensade trenden för det relativa sysselsättningstalet var 68,3 procent.

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning uppgick antalet arbetslösa i mars 2015 till 272 000 (felmarginal ±19 000), dvs. 21 000 fler än året innan. Av de arbetslösa var 156 000 män och 117 000 kvinnor.

Det relativa arbetslöshetstalet var i mars 10,3 procent, dvs. 0,7 procentenheter högre än året innan. Det relativa arbetslöshetstalet var 11,3 procent för män och 9,2 procent för kvinnor. Trenden för det relativa arbetslöshetstalet var 9,4 procent.

Antalet unga i åldern 15–24 år var i mars totalt 647 000. Av dem var 232 000 sysselsatta och 89 000 arbetslösa. Arbetskraften av unga (sysselsatta och arbetslösa) uppgick således till 320 000 personer. Det relativa arbetslöshetstalet för unga 15–24-åringar, dvs. andelen arbetslösa av arbetskraften, var i mars 27,7 procent, dvs. 1,4 procentenheter högre än året innan. Trenden för det relativa arbetslöshetstalet bland unga var 21,7 procent. Andelen unga arbetslösa i åldern 15-24 år av befolkningen i samma ålder var 13,7 procent.

Antalet personer utanför arbetskraften uppgick i mars 2015 till 1 445 000, dvs. 4 000 färre än året innan. Av personerna utanför arbetskraften var 130 000 dolt arbetslösa , dvs. 8 000 fler än i mars år 2014.

Förändringar i sysselsättningen 2014/03 – 2015/03 enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning, 15–74-åringar

  År/Månad Förändring
2014/03 2015/03 2014/03 - 2015/03
1000 personer Procent, %
Befolkning totalt 4 093 4 099 0,2
Arbetskraft totalt 2 643 2 654 0,4
Sysselsatta 2 392 2 382 –0,4
– löntagare 2 046 2 031 –0,7
– företagare och företagarfamiljemedlemmar 346 351 1,5
Arbetslösa 252 272 8,2
Ej i arbetskraften 1 450 1 445 –0,3
– Dolt arbetslösa 122 130 6,6
  Procent, % Procentenhet
Relativt sysselsättningstal,15–64-åringar 66,7 66,8 0,0
Relativt arbetslöshetstal 9,5 10,3 0,7
Relativt arbetskraftstal 64,6 64,7 0,2
Kolumnen Förändring bygger på oavrundade tal.
Uppgifterna samlas enligt ILO/EU-definitionen.

Uppgifter i arbetskraftsundersökningen för första kvartalet år 2015

Under första kvartalet 2015 var antalet sysselsatta i medeltal 2 391 000 personer, dvs. 3 000 färre än under motsvarande period år 2014. Antalet sysselsatta ökade mest inom informations- och kommunikationsverksamhet (J) samt uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster (N) och minskade inom tillverkning (C).

Antalet arbetade timmar bland de sysselsatta minskade med 1,1 procent under första kvartalet 2015 jämfört med året innan.

Antalet arbetslösa var i genomsnitt 257 000 under första kvartalet 2015, dvs. 19 000 fler än under januari–mars 2014. Under första kvartalet 2015 var det relativa arbetslöshetstalet 9,7 procent, vilket var 0,7 procentenheter högre än under motsvarande period år 2014.

Antalet personer utanför arbetskraften uppgick under första kvartalet 2015 till 1 452 000, dvs. 8 000 färre än året innan. Av personerna utanför arbetskraften var 132 000 dolt arbetslösa , dvs. 5 000 färre än under motsvarande period år 2014.

Förändringar i sysselsättningen 2014/I – 2015/I enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning, 15–74-åringar

  År/Kvartal Förändring
2014/I 2015/I 2014/I - 2015/I
1000 personer Procent (%)
Arbetskraft totalt 2 632 2 648 0,6
Sysselsatta totalt 2 394 2 391 –0,1
Arbetslösa totalt 238 257 7,9
– män 133 144 7,9
– kvinnor 105 113 8,0
Ej i arbetskraften 1 460 1 452 –0,5
– Dolt arbetslösa 137 132 –3,6
Kolumnen Förändring bygger på oavrundade tal.
Uppgifterna samlas enligt ILO/EU-definitionen.

Uppgifter i Arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik

I slutet av mars 2015 fanns det vid arbets- och näringsbyråerna totalt 347 000 som statistikfördes som arbetslösa arbetssökanden enligt bestämmelserna för arbetsförmedling. Antalet arbetslösa arbetssökande var 31 000 fler än i mars året innan.

Arbetslösheten ökade från mars året innan inom alla NTM-centralers områden utom i Kajanaland (-1 %); mest i Nyland (15 %), Österbotten (13 %), Satakunta (12 %), Norra Savolax (12 %) och Södra Österbotten (10 %). I slutet av mars var antalet heltidspermitterade som anmält sig till arbets- och näringsbyråerna 32 000, vilket var 3 000 fler än för ett år sedan.

I slutet av mars omfattade sådan service som räknas in i aktiveringsgraden totalt 129 000 personer, dvs. lika många som i mars året innan. Servicen omfattade 4,9 procent av arbetskraften.

Vid arbets- och näringsbyråerna fanns det 44 000 arbetslösa arbetssökande som inte fyllt 25 år. Detta var 5 000 fler än i mars året innan. I mars anmäldes 52 000 nya lediga jobb till arbets- och näringsbyråerna, dvs. 6 000 fler än i mars året innan.

Förändringar 2014/03 – 2015/03 enligt arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik

  År/Månad Förändring
2014/03 2015/03 2014/03 – 2015/03
1000 personer Procent, %
Arbetslösa arbetssökande 1) 316 347 9,9
– arbetslösa längre än ett år 86 103 19,6
Inom arbetskraftspolitisk service, tot. 129 129 0,1
– sysselsatta 36 33 –9,8
– i arbetskraftsutbildning, i träning 33 28 –14,5
– i arbetspraktik, i arbets- och utbildningsprövning 13 13 1,6
– som alterneringsvikarie, i rehabiliterande arbetsverksamhet, frivilliga studier med arbetslöshetsförmån 47 55 17,6
Nya lediga arbetsplatser vid arbets- och näringsbyråerna 47 52 12,8
Kolumnen Förändring bygger på oavrundade tal.
1) Den lagändring som trädde i kraft i början av år 2013 samt ändringen i permitteringsförfarandet fr.o.m. 1.7. ökar antalet arbetslösa arbetssökande något.

Länkar: Lagändring 1.1.2013
Ändring i permitteringsförfarandet 1.7.2013

Arbets- och näringsministeriets kontaktinformation:
Petri Syvänen, tfn 029 504 8050, http://www.tem.fi/sysselsattningsoversikt

Länkar

Databastabeller om arbetskraftsundersökningen

Den säsongrensade trenden

Information om uppgifternas exakthet och felmarginaler finns i arbetskraftsundersökningens kvalitetsbeskrivning

Jämförelse mellan Statistikcentralens och arbets- och näringsministeriets statistik

De nyaste säsongrensade arbetslöshetssiffrorna som EU publicerar (på engelska) finns på Eurostats webbplats http://ec.europa.eu/eurostat

Undersökning om lediga arbetsplatser

De senaste uppgifterna om lediga jobb som EU publicerar (på engelska) finns på Eurostats webbplats http://ec.europa.eu/eurostat


Källa: Arbetskraftsundersökning 2015, mars. Statistikcentralen

Förfrågningar: Joanna Viinikka 029 551 3796, Pertti Taskinen 029 551 2690, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala

Publikationen i pdf-format (617,1 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer
Kvalitetsbeskrivningar

Uppdaterad 23.04.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. mars 2015. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 16.7.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2015/03/tyti_2015_03_2015-04-23_tie_001_sv.html