Publicerad: 14.11.2019

Mammorna allt snabbare tillbaka på arbetsmarknaden efter familjeledigheten

År 2018 var allt fler av småbarnsmammorna sysselsatta än jämfört med år 2014. Under fyra års tid har mammornas relativa sysselsättningstal stigit med tre procentenheter. Det relativa sysselsättningstalet har stigit mest bland mammor till 1–2-åriga barn. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens årsöversikt Työvoimatutkimus 2018, perheet ja työ (Arbetskraftsundersökning 2018, familjer och arbete).

Det relativa sysselsättningstalet för både kvinnor och män har stigit betydligt under de senaste åren. Det relativa sysselsättningstalet för småbarnsmammor har stigit mer än för kvinnor utan barn eller för pappor. Att den ekonomiska konjunkturen blivit bättre syns i att mammorna återvänder snabbare från familjeledigheten till arbetslivet. Samtidigt har andelen familjelediga mammor eller mammor utan anställningsförhållande som sköter barn minskat.

Mammor till barn under 1 år är oftast hemma och sköter barn, men återgår till jobbet så snart barnen blivit lite äldre. För fem år sedan var 53 procent av mammorna till 1–2-åriga barn sysselsatta, men år 2018 redan 58 procent. När det yngsta barnet var 3–6 år hade mammornas relativa sysselsättningstal stigit under samma tid från 82 till 84 procent. Även det relativa sysselsättningstalet för mammor till äldre barn steg med två procentenheter.

Det relativa sysselsättningstalet för mammor efter yngsta barnets ålder åren 2014 och 2018, 20–59-åringar, %

Det relativa sysselsättningstalet för mammor efter yngsta barnets ålder åren 2014 och 2018, 20–59-åringar, %

Utbildningen inverkar på mammornas sysselsättning. Mammorna med utbildning på högre nivå har oftare ett gällande anställningsförhållande under familjeledigheten och de återvänder också snabbare till arbetet än andra mammor. När familjens yngsta barn var 1–2 år hade 65 procent av mammorna med examen på högre nivå återvänt till arbetet år 2018. Av mammorna till barn i den här åldern, och som inte hade någon utbildning efter grundnivå, hade bara 21 procent återvänt till arbetet och av mammorna med examen på andra stadiet 53 procent.

Om mamman hade ett arbete återvände 78 procent till arbetet när det yngsta barnet var 1–2 år, oberoende av utbildning, och nästan alla mammor arbetade när barnet var 3–6 år.

Femtiofyra procent av mammorna utan utbildning efter grundnivå hade inget gällande anställningsförhållande. Av dem som hade en examen på andra stadiet hade 22 procent inget gällande anställningsförhållande under familjeledigheten. När det gäller dem som hade examen på högre nivå var motsvarande andel 10 procent.

Femton procent av sysselsatta mammor till barn under 18 år och något under fyra procent av papporna deltidsarbetade år 2018. Att mammorna arbetade deltid var vanligast då det yngsta barnet var 1–2 år. Då arbetade ungefär var fjärde mamma deltid. När barnen blir större börjar mammorna vanligtvis arbeta mer på heltid. Av mammorna till barn i skolåldern arbetade 11 procent deltid år 2018.

Femtiosex procent av deltidsarbetande mammor till barn under skolåldern arbetade deltid på grund av vård av barn eller andra anhöriga. Å andra sidan hade en fjärdedel av deltidsarbetande mammor till barn under skolåldern velat arbeta heltid, men inget sådant arbete fanns att få. Av de mammor vars yngsta barn var 7−17 år hade 38 procent önskat ett heltidsarbete. Situationen är dock bättre än år 2014, då 45 procent av mammorna i motsvarande grupp arbetade deltid eftersom inget heltidsarbete fanns att få.

Länkar

Databastabeller om arbetskraftsundersökningen: http://www.stat.fi/til/tyti/tau_sv.html .

Ändringar i sysselsättning och i anställningsförhållanden år 2018 finns beskrivna i arbetskraftsundersökningens tidigare årsöversikt:
Työvoimatutkimus 2018, aikasarjatiedot 2009–2018 . (Arbetskraftsundersökningen 2018, tidsserieuppgifter 2009–2018, Offentliggörande ).

Ändringen av definitionen av en sysselsatt, vilket påverkar det relativa sysselsättningstalet för mammor till små barn, beskrivs i en artikel i tidningen Tieto&trendit Määritelmämuutos vuosilta 2008–2009 näkyy pienten lasten äitien työllisyydessä (på finska).

Sysselsättningen för mammor till små barn i Finland och Sverige jämförs i en artikel i tidningen Tieto&trendit Suomi-Ruotsi-vertailu: Pienten lasten äitien työssäolossa ei suuria eroja (på finska).


Källa: Arbetskraftsundersökningen 2018. Statistikcentralen

Förfrågningar: Tarja Nieminen 029 551 3561, Olga Kambur 029 551 3565, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (168,6 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser


Uppdaterad 14.11.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. Familjer och arbete 2018. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 30.5.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2018/14/tyti_2018_14_2019-11-14_tie_001_sv.html