Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Arbetskraftsundersökning 2021, februari

Publicerad: 28.1.2021

Sysselsättningen försvagades klart i december

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning var antalet sysselsatta 74 000 färre i december 2020 än året innan. Antalet arbetslösa var 48 000 fler än i december år 2019. Trenden för det relativa sysselsättningstalet var 71,8 procent och trenden för det relativa arbetslöshetstalet 8,2 procent.

Relativt sysselsättningstal och trenden 2009/12–2020/12, 15–64-åringar

Relativt sysselsättningstal och trenden 2009/12–2020/12, 15–64-åringar

Sysselsättningen och arbetslösheten varierar rätt så mycket varje månad och förändringen jämfört med föregående månad berättar närmast om ett säsongsfenomen, inte om konjunkturutvecklingen. Därför jämförs de senaste statistikuppgifterna med motsvarande period året innan. Däremot är siffrorna i trendserien, som rensats för säsong- och slumpvariation, jämförbara sinsemellan och på så sätt är det lättare att i tidsseriens trend se fenomen som anknyter till långsiktig utveckling och konjunkturväxlingar.

Trenden förändras vanligen något när uppgifterna om följande månad tas med i tidsserien. Då man drar slutsatser är det skäl att beakta de senaste trendsiffrornas preliminära karaktär. På grund av coronaviruspandemin finns det atypiska variationer i tidsserierna år 2020. Därför är den osäkerhet som är förknippad med trendsiffrorna större än vanligt. Nedgången i sysselsättningen i våras har i samband med beräkningen av uppgifterna för september tolkats som en nivåförändring i säsongrensningsmodellen, eftersom sysselsättningen inte har återgått till tidigare nivå på ett halvt år. Nivåförändringen syns som en brant förändring i trendfigurerna. Siffrorna i detta offentliggörande är icke-säsongrensade , om det inte separat anges att det är fråga om en trend. Läs mera om trenden här .

Trenden för det relativa sysselsättningstalet var 71,8 procent och trenden för det relativa arbetslöshetstalet 8,2 procent i december. Enligt de säsongrensade uppgifterna för december har trenden för både det relativa sysselsättningstalet och det relativa arbetslöshetstalet varit nästan oförändrad sedan oktober.

Antaletsysselsatta uppgick i december 2020 till 2 496 000 (felmarginal ±36 000), dvs. 74 000 färre än året innan. Antalet sysselsatta män var 26 000 färre och antalet sysselsatta kvinnor 48 000 färre än i december 2019.

Det relativa sysselsättningstalet , dvs. andelen sysselsatta av alla 15–64-åringar, var i december 70,7 procent, medan det året innan var 73,0 procent. Det relativa sysselsättningstalet för män i åldern 15–64 år sjönk med 1,9 procentenheter till 71,5 procent från december året innan och det relativa sysselsättningstalet för kvinnor sjönk med 2,7 procentenheter till 70,0 procent.

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning uppgick antalet arbetslösa i december 2020 till 212 000 (felmarginal ±21 000), dvs. 48 000 fler än året innan. Av de arbetslösa var 119 000 män och 93 000 kvinnor.

Det relativa arbetslöshetstalet var 7,8 procent december, då det året innan var 6,0 procent. Det relativa arbetslöshetstalet för män steg med 2,3 procentenheter till 8,4 procent från december året innan. Det relativa arbetslöshetstalet för kvinnor steg med 1,4 procentenheter till 7,2 procent.

Antalet unga i åldern 15–24 år var i december totalt 607 000. Av dem var 226 000 sysselsatta och 56 000 arbetslösa. Antalet unga som hör till arbetskraften, dvs. sysselsatta och arbetslösa, uppgick sålunda till 282 000. Det relativa arbetslöshetstalet för unga 15–24-åringar, dvs. andelen arbetslösa av arbetskraften, var i december 20,0 procent, dvs. 5,2 procentenheter högre än året innan. Trenden för det relativa arbetslöshetstalet för unga var 20,4 procent. Andelen unga arbetslösa i åldern 15-24 år av befolkningen i samma ålder var 9,3 procent.

Antalet personer utanför arbetskraften uppgick i december 2020 till 1 421 000, dvs. 23 000 fler än året innan. Av personerna utanför arbetskraften var 129 000 dolt arbetslösa , dvs. 14 000 fler än i december 2019.

Förändringar i sysselsättningen 2019/12 – 2020/12 enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning, 15–74-åringar

  År/Månad Förändring
2019/12 2020/12 2019/12 - 2020/12
1000 personer Procent, %
Befolkning totalt 4 132 4 129 –0,1
Arbetskraft totalt 2 734 2 708 –1,0
Sysselsatta 2 570 2 496 –2,9
– löntagare 2 201 2 134 –3,1
– företagare och företagarfamiljemedlemmar 369 361 –2,0
Arbetslösa 164 212 29,5
Ej i arbetskraften 1 398 1 421 1,7
– Dolt arbetslösa 115 129 12,2
  Procent, % Procentenhet
Relativt sysselsättningstal, 15–64-åringar 73,0 70,7 –2,3
Relativt arbetslöshetstal 6,0 7,8 1,8
Relativt arbetskraftstal 66,2 65,6 –0,6
Kolumnen Förändring bygger på oavrundade tal.
Uppgifterna samlas enligt ILO/EU-definitionen.

Uppgifter i arbetskraftsundersökningen för fjärde kvartalet 2020

Under fjärde kvartalet (oktober–december) 2020 var antalet sysselsatta i medeltal 2 522 000, dvs. 35 000 färre än under motsvarande period år 2019. Antalet sysselsatta minskade mest inom vård och omsorg; sociala tjänster (Q), hotell- och restaurangverksamhet (I) samt inom transport och magasinering (H).

Antalet arbetade timmar bland de sysselsatta minskade med 0,9 procent under fjärde kvartalet år 2020 jämfört med motsvarande period år 2019.

Antalet arbetslösa var i genomsnitt 200 000 under fjärde kvartalet 2020, dvs. 36 000 fler än under oktober–december 2019. Under fjärde kvartalet 2020 var det relativa arbetslöshetstalet 7,4 procent, dvs. 1,3 procentenheter högre än året innan.

Antalet personer utanför arbetskraften uppgick under fjärde kvartalet 2020 till 1 407 000, dvs. nästan lika många som året innan. Av personerna utanför arbetskraften var 125 000 dolt arbetslösa , dvs. 5 000 fler än under motsvarande period år 2019.

Förändringar i sysselsättningen 2019/IV – 2020/IV enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning, 15–74-åringar

  År/Kvartal Förändring
2019/IV 2020/IV 2019/IV - 2020/IV
1000 personer Procent (%)
Arbetskraft totalt 2 721 2 722 0,1
Sysselsatta totalt 2 557 2 522 –1,4
Arbetslösa totalt 164 200 22,1
– män 92 109 18,2
– kvinnor 72 91 27,1
Ej i arbetskraften 1 410 1 407 –0,2
– Dolt arbetslösa 120 125 3,9
Kolumnen Förändring bygger på oavrundade tal.
Uppgifterna samlas enligt ILO/EU-definitionen.

Arbetskraftsundersökningens årsmedeltal för år 2020

År 2020 uppgick antalet sysselsatta till i genomsnitt 2 528 000 personer, dvs. 37 000 färre än år 2019. Det relativa sysselsättningstalet var 71,6 procent år 2020, medan det var 72,6 procent år 2019.

Det relativa arbetslöshetstalet var i genomsnitt 7,8 procent år 2020, medan det var 6,7 procent år 2019. År 2020 uppgick antalet arbetslösa till i genomsnitt 213 000 personer, dvs. 29 000 fler än året innan.

År 2020 minskade antalet arbetade timmar bland sysselsatta med 1,9 procent jämfört med år 2019. Arbetsinsatsen, dvs. den utförda årsarbetstiden per sysselsatt sjönk något från år 2019.

Årsmedeltal från Statistikcentralens arbetskraftsundersökning år 2020 publiceras i tabellbilagorna för denna publikation och i databastabellerna för arbetskraftsundersökningen. Den allmänna översikten över årsuppgifterna för år 2020 och tidsserieuppgifterna för åren 2011–2020 publiceras 4.3.2021.

Uppgifter i Arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik

I slutet av december 2020 fanns det vid arbets- och näringsbyråerna totalt 357 000 personer som statistikfördes som arbetslösa arbetssökande enligt bestämmelserna om arbetsförmedling. Antalet arbetslösa arbetssökande var 100 000 fler än i december året innan.

Arbetslösheten ökade i december från motsvarande period året innan inom alla närings-, trafik- och miljöcentralers (NTM) områden; mest i Nyland (61 %), Österbotten (51 %), Egentliga Finland (43 %), Birkaland (35 %) och Lappland (35 %). Minst ökade antalet arbetslösa arbetssökande i Kajanaland (8 %), Norra Karelen (19 %), Sydöstra Finland (20 %) och i Södra Savolax (22 %). I slutet av december var antalet heltidspermitterade som anmält sig till arbets- och näringsbyråerna 78 000, vilket var 56 000 fler än för ett år sedan.

I slutet av december omfattade sådan service som räknas in i aktiveringsgraden totalt 108 000 personer, dvs. 3 000 färre än i december året innan. Servicen omfattade 4,0 procent av arbetskraften.

Vid arbets- och näringsbyråerna fanns det 44 000 arbetslösa arbetssökande som inte fyllt 25 år, 11 000 fler än i december året innan. I december anmäldes 50 000 nya lediga jobb till arbets- och näringsbyråerna, dvs. 5 000 färre än i december året innan.

Förändringar 2019/12–2020/12 enligt arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik

  År/Månad Förändring
2019/12 2020/12 2019/12 - 2020/12
1000 personer Procent, %
Arbetslösa arbetssökande 258 357 38,7
– arbetslösa längre än ett år 63 92 46,0
Inom arbetskraftspolitisk service, tot. 111 108 –2,8
– sysselsatta 23 23 –0,9
– i arbetskraftsutbildning, i träning 21 24 14,0
– i arbets- och utbildningsprövning 7 5 –19,4
– som alterneringsvikarie, i rehabiliterande arbetsverksamhet, frivilliga studier med arbetslöshetsförmån 61 56 –7,6
Nya lediga arbetsplatser vid arbets- och näringsbyråerna 55 50 –9,0
Kolumnen Förändring bygger på oavrundade tal.

Arbets- och näringsministeriets kontaktinformation:
Petri Syvänen, tfn 029 504 8050, Sysselsättningsöversikt

Länkar

Publicering och distribution av arbetskraftsundersökningens uppgifter i början av år 2021

I arbetskraftsundersökningen har en ny klassificering av arbetsgivarsektorn tagits i bruk fr.o.m. 1.1.2020. Jämförelseuppgiften enligt arbetsgivarsektorns nya klassificering från år 2019 publiceras bara i tabellbilagorna för de månadsvisa och kvartalsvisa offentliggörandena.

Databastabeller om arbetskraftsundersökningen

Databastabell 11ag har 24.11.2020 kompletterats med säsongrensade tidsserier för arbetskraftsundersökningens viktigaste nyckeltal.

Den säsongrensade trenden

Information om uppgifternas exakthet och felmarginaler finns i arbetskraftsundersökningens kvalitetsbeskrivning

En jämförelse mellan Statistikcentralens och Arbets- och näringsministeriets arbetslöshetsstatistik

Undersökning om lediga arbetsplatser

De senaste säsongrensade arbetslöshetssiffrorna som EU publicerar (på engelska) samt
De senaste uppgifterna om lediga jobb som EU publicerar (på engelska) finns på
Eurostats webbplats http://ec.europa.eu/eurostat .


Källa: Arbetskraftsundersökning 2020 december. Statistikcentralen

Förfrågningar: Tatu Leskinen 029551 3285, Ulla Hannula 029 551 2924, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (730,3 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Figurer
Kvalitetsbeskrivningar

Uppdaterad 28.1.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. december 2020. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 12.4.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2020/12/tyti_2020_12_2021-01-28_tie_001_sv.html