Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 29.1.2014

Antalet skuldsaneringar för privatpersoner ökade något år 2013 från året innan

Enligt Statistikcentralens uppgifter lämnades 3 864 ansökningar om skuldsanering för privatpersoner till tingsrätterna under januari–december 2013. Antalet ansökningar var 95 stycken (2,5 procent) fler än under motsvarande period året innan. Antalet har varit stigande sedan år 2009.

Privatpersoners ansökningar om skuldsanering under januari–december 2004–2013

Privatpersoners ansökningar om skuldsanering under januari–december 2004–2013

Äkta makar, solidariskt ansvariga medgäldenärer samt gäldenär och borgensman kan ansöka om skuldsanering tillsammans. Av antalet ansökningar om skuldsanering som lämnats under januari–december var 250 (6,5 procent) sådana ansökningar som äkta makar lämnat tillsammans. Antalet gemensamma ansökningar med medgäldenärer var 23 stycken (0,6 procent). Återstående 3 591 ansökningar (92,9 procent) hade gjorts av enskilda sökande. Av ansökningarna hade 1 952 stycken (50,5 procent) inlämnats av män och 1 912 stycken (49,5 procent) av kvinnor.

År 2013 ansökte sammanlagt 3 838 personer om skuldsanering, vilket är 101 sökande (2,7 procent) fler än året innan. Antalet ansökningar om skuldsanering och antalet personer som ansökt om skuldsanering avviker något från varandra, eftersom samma person kan lämna in flera ansökningar på ett år.

År 2013 var de som ansökte om skuldsanering i åldern 19–93 år. Sett till åldersgrupp lämnade personer i åldern 45–54 år in flest ansökningar om skuldsanering. Till antalet ökade ansökningarna mest i åldersgruppen 65–74 år. Medianåldern för dem som ansökte om skuldsanering var 46 år.

Personer som ansökt om skuldsanering efter åldersgrupp 2011–2013

Personer som ansökt om skuldsanering efter åldersgrupp 2011–2013

Stt till familjetyp var den största gruppen skuldsaneringssökande personer utan familj: 42,6 procent av alla sökande. Av männen hade 47,2 procent inte familj och av kvinnorna 37,9 procent. Bland kvinnorna utgjorde ensamförsörjarhushållen den näst största gruppen (26,3 procent), bland männen hushåll bestående av gifta par (28,0 procent).

Bland dem som ansökte om skuldsanering fanns det relativt sett både fler personer som inte tillhörde en familj och fler ensamförsörjarhushåll än i hela vuxenbefolkningen. År 2013 var andelen som inte tillhörde en familj 42,6 procent och andelen ensamförsörjare 15,8 procent bland skuldsaneringssökandena. I slutet av år 2012 var andelen personer som inte tillhörde en familj 29,0 procent av vuxenbefolkningen och andelen ensamförsörjare 6,1 procent.

Personer som ansökt om skuldsanering 2013 efter familjetyp jämfört med hela vuxenbefolkningen 2012

Personer som ansökt om skuldsanering 2013 efter familjetyp jämfört med hela vuxenbefolkningen 2012

År 2013 var något under hälften (44,4 procent) av dem som ansökt om skuldsanering sysselsatta. De sysselsattas andel av alla skuldsaneringssökande minskade med 3,4 procentenheter från året innan. Den näst största gruppen utgjordes av pensionärerna (25,7 procent). Bägge gruppernas andelar var mindre av skuldsaneringssökandena än av vuxenbefolkningen, där de sysselsattas andel var 53,8 procent år 2012 och pensionärernas andel 30,1 procent.

Av de sökande var 18,7 procent arbetslösa, medan andelen arbetslösa av hela vuxenbefolkningen var 6,5 procent. De arbetslösas andel av alla skuldsaneringssökande ökade med något under 2,0 procentenheter från året innan.

Personer som ansökt om skuldsanering 2013 efter huvudsaklig verksamhet jämfört med hela vuxenbefolkningen 2012

Personer som ansökt om skuldsanering 2013 efter huvudsaklig verksamhet jämfört med hela vuxenbefolkningen 2012

Av de sysselsatta skuldsaneringssökandena var andelen företagare 7,0 procent och löntagare 93,0 procent. Företagarnas andel av de sysselsatta skuldsaneringssökandena var mindre än deras andel av sysselsatta i vuxenbefolkningen, där företagarnas andel var 10,7 procent och löntagarnas andel 89,3 procent.


Källa: Skuldsaneringar 2013, 4:e kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Miska Simanainen 09 1734 3788, oikeus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala

Publikationen i pdf-format (243,4 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 29.1.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Skuldsaneringar [e-publikation].
ISSN=1798-5811. 4:e kvartalet 2013. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 22.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/velj/2013/04/velj_2013_04_2014-01-29_tie_001_sv.html