Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 3.11.2021

Andelen personer som avlagt examen har mångdubblats på 50 år

Fram till slutet av år 2020 hade 3 469 000 personer, dvs. 74 procent av den befolkning som fyllt 15 år, en examen efter grundnivå. Femtio år tidigare hade 880 000 personer avlagt examen, dvs. 25 procent av befolkningen.

Den 15 år fyllda befolkningens utbildningsstruktur 1970–2020

Den 15 år fyllda befolkningens utbildningsstruktur 1970–2020
Ingen examen inkl. personer för vilka uppgift om examina avlagda utanför Finland saknas
Andra stadiet inkl. specialyrkesexamina

Tidsserien för statistiken över befolkningens utbildningsstruktur börjar fr.o.m. år 1970, då basmaterialet samlades in i samband med folkräkningen. År 1970 var tre fjärdedelar av befolkningen som fyllt 15 år utan examen på andra stadiet och bara 880 000 personer hade avlagt examen. Utbildningsnivån steg dock snabbt och år 1990 var antalet personer med examen fler än de som hade utbildning enbart på grundnivå. Andelen personer med examen på högre nivå översteg andelen personer med utbildning enbart på grundnivå år 2015. År 2020 var bara drygt en fjärdedel utan examen efter grundnivå.

Befolkningen i åldern 30–39 år enligt utbildningsnivåmätaren 1970–2020

 Befolkningen i åldern 30–39 år enligt utbildningsnivåmätaren 1970–2020

Under de senaste femtio åren har utbildningskarriären efter grundnivån för befolkningen i åldern 30–39 år förlängts med 3,1 år. År 1970 studerade befolkningen i genomsnitt ett och ett halvt år efter grundnivån, medan motsvarande siffra år 2020 var 4,6 år. Utbildningsnivån fortsatte att stiga i åldersgruppen 30–39-åringar ända fram till år 2013, då utbildningen efter grundnivån också uppgick till 4,6 år. Därefter har utbildningsnivån uttryckt i utbildningslängd inte längre stigit, utan till och med börjat sjunka. År 2018 steg utbildningsnivån med 0,1 utbildningsår, vilket var en följd av en datainsamling av engångsnatur som samlade in uppgifter om examina som personer med utländsk bakgrund avlagt utomlands. År 2020 var den högst utbildade ålderskohorten 40–44-åringar som hade avlagt 4,9 års utbildning efter grundnivå.

Ökningen av skillnaderna i utbildning mellan könen syntes i fråga om befolkningen i åldern 30–39 år. Från 1970 till 1987 hade männen längre utbildning efter grundnivå än kvinnorna. Från 1988 till 2020 har den genomsnittliga utbildningslängden för kvinnor ökat med 2,1 år, medan den genomsnittliga utbildningslängden för män har ökat med bara 1,1 år. År 2020 studerade kvinnorna i genomsnitt 5,1 år efter grundnivån, medan motsvarande siffra för männen var 4,1.

Befolkning som avlagt examen på högre nivå, %, 2020

 Befolkning som avlagt examen på högre nivå, %, 2020

År 2020 bodde den högst utbildade befolkningen i Nyland, där 40 procent av befolkningen som fyllt 15 år hade avlagt examen på högre nivå. Den näst högst utbildade befolkningen bodde i Birkaland, där 34 procent av befolkningen hade avlagt examen på högre nivå. Den lägsta andelen högutbildade fanns i Södra Österbotten, Mellersta Österbotten, Kajanaland och Södra Savolax, där andelen stannade på 26 procent.

År 2020 uppgick antalet 20–29-åringar som enbart genomgått utbildning på grundnivå till 103 354 personer, vilket är 16 procent av åldersklassen. Av männen hade 18 procent av åldersklassen ingen utbildning efter grundnivån och av kvinnorna 13 procent. Flest 20–29-åringar som bara hade utbildning på grundnivå fanns på Åland, där 22 procent av den åldersgruppen inte hade någon examen efter grundnivån. Den lägsta andelen som enbart hade utbildning på grundnivå fanns i Norra Karelen där 12 procent av 20–29-åringarna inte hade någon examen efter grundnivån. Om det inte finns uppgifter om examina som avlagts utomlands saknar också dessa personer examen på grundnivå.


Källa: Utbildning 2018. Statistikcentralen

Förfrågningar: Mika Witting 029 551 3530, koulutustilastot@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (264,6 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 3.11.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Befolkningens utbildningsstruktur [e-publikation].
ISSN=2242-2900. 2020. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 21.7.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vkour/2020/vkour_2020_2021-11-03_tie_001_sv.html