Pressmeddelande 15.8.2012

Statistikcentralen undersöker vuxnas deltagande i utbildning

I augusti inleds Statistikcentralens Vuxenutbildningsundersökning 2012, som är en omfattande utredning av vuxna finländares utbildning och lärande efter grundutbildningen. För undersökningen intervjuar Statistikcentralen drygt 6 000 finländare i åldern 18–69 år. Intervjuerna görs före utgången av år 2012.

I undersökningen utreds vuxnas deltagande i utbildning, utbildningsbehov eller -önskemål och åsikter om utbildning i allmänhet. Dessutom kartläggs färdigheter i datateknik och språkkunskaper samt deltagande i olika fritidsverksamheter.

– Vi är intresserade av all utbildning i anslutning till arbete eller fritid och hobbyer. Även om den som valts med i undersökningen inte har deltagit i någon utbildning är det viktigt för helheten att veta detta, påminner överaktuarie Helena Niemi vid Statistikcentralen.

Statistikcentralens eget landsomfattande nätverk av intervjuare svarar för datainsamlingen. Alla uppgifter behandlas konfidentiellt och enskilda personers uppgifter går inte att urskilja i resultaten som utges i form av statistik.

Vuxenutbildningsundersökningen en del av ett europeiskt forskningsprojekt

Vuxenutbildningsundersökningen är en del av projektet Adult Education Survey hos EU:s statistikbyrå Eurostat och den genomförs i 32 europeiska länder. I Finland genomförs undersökningen som ett samprojekt mellan Statistikcentralen och undervisnings- och kulturministeriet. Undersökning om vuxenutbildning har gjorts i Finland sedan år 1980 med ungefär fem års mellanrum.

– Med hjälp av undersökningsresultaten kan man följa de förändringar i utbildningen som skett under mer än 30 år, och även jämföra vuxenutbildningen i olika länder i Europa, konstaterar Helena Niemi.

I Finland används undersökningsmaterialet till exempel som underlag för beslutsfattande och planering av utbildningspolitik. På internationell nivå utnyttjas resultaten i bland annat uppställandet av målen för livslångt lärande inom EU och inom uppföljningen av genomförandet.

De första undersökningsresultaten publiceras på Statistikcentralens webbplats under år 2013.

Förfrågningar: Helena Niemi 09 1734 2488

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala

Undersökning om vuxenutbildning

Undersökning om vuxenutbildning (datainsamling)

Bilaga: Antal intervjupersoner efter landskap i Vuxenutbildningsundersökningen 2012 (pdf, 56 kb, 1 s.)