Nyheter 5.2.2015

Framställningen av statistik över byggnads- och bostadsproduktionen avbryts

Statistikcentralen avbryter tills vidare produktionen av uppgifter om statistiken över byggnads- och bostadsproduktionen. Uppgifterna kan inte produceras och publiceras, eftersom Befolkningsregistercentralen (BRC) inte kan leverera de byggnadsregisteruppgifter som används som datakälla för statistiken. Statistiken börjar produceras igen när kvaliteten på uppgifterna kan säkerställas.

Bakom problemet ligger omfattande förnyelser av datasystemet

Bakom problemen ligger BRC:s datasystemändringar med vilka man i sin helhet har förnyat behandlingen av uppgifter om byggnader och lägenheter i befolkningsdatasystemet. På grund av kommunsammanslagningarna vid årsskiftet var man tvungen att ta i bruk systemet i november 2014 trots att det inte till alla delar var färdigt.

Under januari i år har registreringen av de uppgifter om bygglov som kommunerna regelbundet levererar kommit i gång i BRC:s nya system, liksom också förmedlingen av dem till Statistikcentralen. Efter det har det dock uppstått datatekniska problem vid registreringen av uppgifterna och därför har man varit tvungen att avbryta registreringen för den tid som krävs för att säkerställa att dataprogrammen fungerar felfritt.

På grund av förseningar vid registreringen av bygglovsuppgifterna och bristfälligheter i uppgifterna har Statistikcentralen inte fått uppgifter från BRC i den omfattning som krävs för en tillförlitlig statistikproduktion.

Samarbete för att hitta lösningar

Statistikcentralen och BRC samarbetar intensivt för att lösa problemen och få i gång produktionen av statistiken.

De uppgifter som nu inte publiceras kommer att publiceras genast då dataleveranserna och systemen börjar fungera. Därefter övergår man till normal månatlig publicering.

Statistiken över byggnads- och bostadsproduktion beskriver volymen av den byggverksamhet för vilken bygglov behövs och produktionsvolymen. Dessa mäts med byggnadsprojektets volym och antalet bostäder. I statistiken ingår inte ändringsarbeten och reparationer som kräver bygglov.

Det är fråga om s.k. snabb konjunkturstatistik som används mångsidigt bl.a. vid analys av förändringar i konjunkturläget och marknaderna. Vanligtvis publiceras statistiken en gång per månad omkring 1,5 månader efter utgången av den månad som uppgifterna beskriver. De senast publicerade uppgifterna beskriver oktober 2014.

Ingångssidan till statistiken över byggnads- och bostadsproduktion

Förfrågningar:
Statistikcentralen, statistikdirektör Hannele Orjala, tfn 029 551 3582
Befolkningsregistercentralen, direktör Timo Salovaara, tfn 050 344 3111