Nyheter 10.3.2015

Statistikcentralens statistik fick goda vitsord av en europeisk utvärderingsgrupp

Korrigering. Nyheten har korrigerats 23.3.2015.

Statistikproduktionen vid Statistikcentralen, som i år fyller 150 år, är högklassig och pålitlig enligt en utvärderingsrapport som sammanställts av europeiska sakkunniga. Statistikproducenternas opartiskhet och medborgarnas förtroende för statistiken anses vara Finlands särskilda styrka.

Vid den per review som Europeiska statistikbyrån Eurostat startat genomför internationella utvärderingsgrupper som bäst utvärderingar av hur väl riktlinjerna för europeisk statistik tillämpas vid statistikbyråerna i Europa. Riktlinjerna gäller bland annat statistikväsendets oberoende samt kvaliteten på processer och uppgifter som publiceras.

I Finland samarbetar statistikproducenterna

Rapporten om Finland berömmer det omfattande samarbetet mellan producenterna av officiell statistik samt den omfattande användningen av register, vilken gör statistikproducenternas verksamhet mer kostnadseffektiv.

Förutom registeruppgifter behövs också uppgifter direkt från företag och privatpersoner. Med tanke på statistikuppgifternas täckning och tillförlitlighet är det viktigt att så många som möjligt som valts med i undersökningen besvarar enkäterna och intervjuundersökningarna.
– De internationella utvärderarna anser att Statistikcentralens SurveyLaboratorium, där intervjumetoderna och blanketterna för enkätundersökningarna utvecklas, är särskilt innovativt, säger utvecklingschef Sirkku Mertanen.

Som ett gott exempel för övriga aktörer inom statistikbranschen lyfts också det mångsidiga samarbetet med universiteten fram. Statistikcentralen tillhandahåller till exempel material på enhetsnivå för forskning. Dessa kan användas i Statistikcentralens surveylaboratorium eller via en distansanvändningstjänst.

Användarna bör beaktas allt mer

I utvärderingsrapporten finns också rekommendationer om vad som kan förbättras.

– Enligt rekommendationerna bör användarna beaktas allt mer och mer uppmärksamhet bör fästas på statistikens tydlighet och tillgänglighet. I rapporten betonas också säkerställandet av statistikproduktionen, kvaliteten och tillgången till administrativt material med tanke på nya utmaningar i samhället, konstaterar Sirkku Mertanen.

– Rekommendationerna i utvärderingsrapporten är till stor del i linje med Statistikcentralens strategi och många av punkterna i dem är redan en del av vårt utvecklingsarbete. Statistikcentralen har också börjat använda sociala medier för att få respons av användarna och nå nya användare.

Utvärderingsrapporten i sin helhet på Eurostats webbsida (pdf, 34 s.)

Portalen för Finlands officiella statistik (FOS)

Statistikcentralens SurveyLaboratorium (på finska)

Presentation av datainsamlingarna

Bloggen Tieto&trendit (på finska)

Förfrågningar: utvecklingschef Sirkku Mertanen 029 551 2489