Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

5. De unga arbetstagarna har den lägsta graden av deltagande i kursutbildning

Unga arbetstagare får eller söker sig inte till utbildning på samma sätt som medelålders eller åldrande arbetstagare. Under år 2005 hade mer än 40 procent av 25–54-åringarna deltagit i kursutbildning, då motsvarande andel för arbetstagare under 25 år var bara 25 procent.

Figur 9. Deltagande i kursutbildning efter åldersgrupp och företagsstorlek år 2005

Figur 9. Deltagande i kursutbildning efter åldersgrupp och företagsstorlek år 2005

Skillnaderna i deltagargrader mellan åldersgrupperna var konsekventa oberoende av företagets storleksklass. I de stora företagen var det nästan dubbelt vanligare att de unga deltog i kursutbildning än det var i det små företagen, men också i de stora företagen fanns det tydliga skillnader i deltagargraden mellan åldersgrupperna.

Gör man en negativ tolkning av resultaten kan man säga att företagens utbildningspolitik är diskriminerande när det gäller både den äldre och den yngre åldersklassen. Vid en positiv tolkning kan resultaten förklaras med att de nya ungdomar som kommer ut i arbetslivet har en högre utbildningsbakgrund och bättre grundläggande färdigheter än tidigare. T.ex. när det gäller språkkunskaper och datatekniska färdigheter är de nya åldersgrupperna betydligt mer beredda att möta de krav dagens arbetsliv ställer än vad deras föregångare har varit. De äldre åldersgrupperna har lärt sig dessa färdigheter i sitt arbete eller via utbildning på arbetsplatsen.

Vid deltagande i utbildning är det således inte fråga om enbart utbud utan också om behov och villighet från arbetstagarens sida att delta. I Vuxenutbildningsundersökningen (Vuxenutbildningsundersökningen 2006) utreddes uppgiftslämnarnas personliga utbildningsbehov i anslutning till arbete eller yrke. I den yngre åldersgruppen (under 25 år) uttryckte över hälften (51 %) behov av yrkesmässig vuxenutbildning, då motsvarande andel i den äldre åldersgruppen (över 54 år) var bara 25 procent. Den yngsta åldersgruppen verkar alltså uppleva ett utbildningsunderskott. Undersökningen ger således inte något svar på om det är fråga om brist på egen aktivitet eller brister i utbildningsutbudet.

Inte heller företagets egna uppskattningar ger någon nämnvärd tilläggsinformation om hur det förhåller sig. De företag som tillhandahöll utbildning frågades om angelägenheter som har påverkat omfattningen av utbildningen. Att personalens nuvarande kunnande var tillräckligt (nuvarande utbildning motsvarar behoven) var något som inte betonades särskilt i de företag där de unga hade en låg deltagargrad. Tvärtom accentuerades tillfredsställelsen med den nuvarande grundläggande utbildningen i de företag där de ungas deltagargrad var hög. Exakt detsamma gällde för den äldre åldersgruppen (55-åringar eller äldre). Resultaten pekar på att man vid tillhandahållande av personalutbildning inte funderar på utbildningsdeltagandet uttryckligen ur åldersgruppernas jämlikhetssynvinkel – antingen av den orsaken att det inte finns behov av sådan reflexioner eller också på grund av att man inte har upplevt att åldersjämlikhet är en relevant synvinkel i företagens utbildningspolitik.

Inom industribranscherna är de ungas deltagargrad något högre än inom servicebranscherna. Inom vardera sektorn finns det dock rätt så stora skillnader mellan de olika näringsgrenarna.

Resultaten gällande de olika åldersklassernas deltagande i personalutbildning är konsekvent överensstämmande med uppgifterna i Personalutbildningsstatistiken för år 2002 (Personalutbildningsstatistik 2002, Statistikcentralen). Sedan år 2002 har deltagargraden sjunkit något i alla åldersgrupper, men skillnaderna mellan olika åldersgrupper var år 2002 likadana som år 2005 oberoende av vilken storleksklass företaget tillhörde.


Källa: CVTS, Undersökning om företagens personalutbildning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Hannu Virtanen 09–1734 2514, Tarja Seppänen 09–1734 3220

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 8.5.2009

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): CVTS, Företagens personalutbildning [e-publikation].
ISSN=1797-9994. Deltagande i kursutbildning 2005, 5. De unga arbetstagarna har den lägsta graden av deltagande i kursutbildning . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 5.3.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/cvts/2005/02/cvts_2005_02_2009-05-08_kat_005_sv.html