Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

1. Andelen utbildningskostnader i EU-länderna oförändrad

Utbildningskostnaderna utgjorde i genomsnitt 1,6 procent av arbetskraftskostnaderna i EU-länderna, vilket var samma andel som år 2005. De landvisa förändringarna gick i samma riktning som deltagargraden. Mätt med kostnader har satsningen på personalutbildning bland de gamla EU-länderna ökat mest i Belgien och Portugal. Finland och Sverige hör till de länder där satsningen på personalutbildning har sjunkit något, i Sverige klart mer. Finlands procentandel låg något under genomsnittet för EU-länderna vid båda mätningstidpunkterna.

Figur 1. Kursutbildningskostnadernas andel av arbetskraftskostnaderna åren 2005 och 2010, EU15-länderna

 Figur 1. Kursutbildningskostnadernas andel av arbetskraftskostnaderna åren 2005 och 2010, EU15-länderna
Länderna i figuren har ordnats efter förändringsriktning och förändringens storlek. Uppgifterna om Danmark, Irland och Grekland saknas gällande år 2010. Den streckade linjen visar genomsnittet för EU-länderna.

Kostnaderna för kursutbildning fördelas något så när jämnt mellan indirekta kostnader (lönekostnader för utbildningstiden) och direkta kostnader (avgifter till utbildningsanordnare, logi- och resekostnader, den egna utbildningspersonalens löner, lokaler och utrustning). Andelen direkta och indirekta kostnader i de olika länderna varierar dock klart. I Storbritannien utgör lönekostnaderna för utbildningstiden drygt en tredjedel och i Luxemburg två tredjedelar av utbildningskostnaderna. I Sverige och Finland är lönekostnadernas andel av kursutbildningen något under 50 procent.

Figur 2. Kursutbildningskostnadernas andel av arbetskraftskostnaderna åren 2005 och 2010, övriga EU-länder

Figur 2. Kursutbildningskostnadernas andel av arbetskraftskostnaderna åren 2005 och 2010, övriga EU-länder
Länderna har i figuren ordnats efter 2005 års andel. Den streckade linjen visar genomsnittet för EU-länderna.

I de nya medlemsländerna avviker trenderna i någon mån från den riktning deltagargraden följer. I Slovenien har indikatortalet hos kostnadsindikatorn sjunkit på samma sätt som deltagargraden. I Tjeckiska republiken och Estland har utbildningskostnadernas andel av arbetskraftskostnaderna klart sjunkit, även om utbildningsdeltagarnas andel ökat något.

Lönekostnadernas andel av totalkostnaderna varierar ännu mer i de nya medlemsländerna än i EU15-länderna. I Rumänien utgör lönekostnaderna för utbildningstiden tre fjärdedelar av kostnaderna, men i Ungern är deras andel under 30 procent.


Källa: CVTS, Undersökning om företagens personalutbildning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Hannu Virtanen 09 1734 2514, Tarja Seppänen 09 1734 3220, cvts@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 3.10.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): CVTS, Företagens personalutbildning [e-publikation].
ISSN=1797-9994. Utbildningsinnehåll och utbildningskostnader 2010, 1. Andelen utbildningskostnader i EU-länderna oförändrad . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 26.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/cvts/2010/03/cvts_2010_03_2013-10-03_kat_001_sv.html