Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 24.3.2010

Totalförbrukningen av energi minskade med 6 procent år 2009

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter var totalförbrukningen av energi 1 330 petajoule (PJ) år 2009. Detta var en minskning med 6 procent från året innan. Under samma period minskade elförbrukningen med 7 procent. Koldioxidutsläppen vid energiproduktionen och -förbrukningen minskade med 3 procent.

Totalförbrukningen av energi, petajoule (1 petajoule = 1 000 terajoule)

Andelen förnybar energi minskar

Den ekonomiska recessionen minskade energiförbrukningen i synnerhet inom industrin. Industriproduktionen rasade med mer än 20 procent från år 2008. Minskningen var historiskt sett kraftig och produktionsvolymen minskade till samma nivå som år 2000. Också totalförbrukningen av energi var senast lika låg år 2000.

Förbrukningen av förnybara energikällor sjönk med 13 procent. Bland de industriella näringsgrenarna sjönk i synnerhet produktionen inom skogsindustrin kraftigt. Skogsindustrin är den största elanvändaren inom industrin, men också den mest betydande användaren av förnybara energikällor. När det gäller de enskilda energikällorna minskade förbrukningen av träbaserade bränslen mest, detta gäller framförallt användningen av svartlut som uppkommer vid massaproduktionen. Den försämrade vattensituationen jämfört med året innan, som var ett rekordår, gjorde att produktionen av vattenkraft minskade med 26 procent.

Med kärnkraft producerades 2 procent mer el än året innan samtidigt som detta var ett rekord när det gäller den årliga produktionen. Vindkraftsproduktionen ökade med 6 procent från året innan, men volymen var bara 0,4 procent av hela elproduktionen.

Användningen av fossila bränslen och torv sjönk med 5 procent. Av de fossila bränslena ökade användningen av kol (inkl. stenkol, koks, masugns- och koksgas) med 9 procent. Den minskade produktionen av vattenkraft gjorde att användningen av stenkol ökade inom den separata elproduktionen. Också lägre priser på utsläppsrätter jämfört med året innan förbättrade för sin del stenkolens konkurrenskraft som bränsle vid el- och värmeproduktionen jämfört med bränslen med lägre utsläpp. Det kallare vädret än året innan ökade uppvärmningsbehovet.

Nettoimporten av el minskade med 5 procent. 15 procent av elförbrukningen i Finland bestod av importerad el. På den nordiska elmarknaden var Finland nettoförsäljare, men den elvolym som importerats från Ryssland var den högsta någonsin.

Priserna lägre än året innan, men stigande

Marknadspriset på el på den nordiska elbörsen Nord Pool var lägre än året innan. I slutet av året steg dock priset till en högre nivå än i december 2008.

I början av året var priset på naturgas nedåtgående, men började stiga under sommaren. I slutet av året var priset 13 procent lägre än året innan.

Priserna på trafikbränslen samt lätt och tung brännolja var i genomsnitt lägre än året innan. Priserna steg dock under året från nivån i december året innan. Prisutvecklingen återspeglade prisutvecklingen på råolja som efter en brant nedgång i slutet av år 2008 ökade i jämn takt år 2009. Konsumentpriset på motorbensin steg från december till december med 16 procent, priset på lätt brännolja med 14 procent. När det gäller dieselolja var prisutvecklingen mer moderat, under motsvarande period steg priset med 2 procent. Priset på diesel sjönk på grund av minskade transporter inom industrin.

Källor: Energianskaffning, -förbrukning och -priser 2009, 4:e kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anssi Vuorio (09) 1734 2685, energia@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds

Tabeller

Tabellbilagor

Figurer

Senast uppdaterad 24.3.2010

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Energianskaffning, -förbrukning och -priser [e-publikation].
ISSN=1798-3371. 4:e kvartalet 2009. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 13.6.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ehkh/2009/04/ehkh_2009_04_2010-03-24_tie_001_sv.html