Tabellbilaga 2. Mängden avfall efter sektor och avfallstyp år 2009, 1000 ton per år

Sektor Avfallstyp
Kemiskt
avfall
Metal
avfall
Glas-
avfall
Pappers-
och papp-
avfall
Plast och
gummi-
avfall
Trä-
avfall
Anima-
liskt
och
vege-
tabiliskt
avfall
Blandat
avfall inkl.
hus-
hålls-
avfall
Slam Mineral-
avfall
Övrigt
avfall
Totalt varav
farligt avfall
Jord och skogsbruk
samt fiske 1)
0 0 0 0 0 2 387 259 0 0 0 0 2 646 0
Utvinning av mineral 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46 715 0 46 715 316
Industri 817 158 15 159 27 7 016 574 334 516 2 602 11 12 229 660
Livsmedels- och dryckes-
varuframställning
1 9 4 12 9 5 573 27 15 105 5 765 7
Textil- och beklädnadsvaru-
tillverkning samt tillverkning av
läder och lädervaror
3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 6 10 0
Sågvirkes- och
trävaru-tillverkning
8 2 0 0 0 4 590 0 2 2 15 0 4 619 5
Massa-, pappers- och
pappersvarutillverkning;
förlagsverksamhet och grafisk
produktion
173 33 0 131 7 2 415 0 239 368 285 0 3 651 11
Tillverkning av koks, oljeprodukter och
kärnbränsle
34 2 0 0 0 0 0 1 1 3 0 41 33
Tillverkning av kemikalier,kemiska
produkter och konstfibrer;
Tillverkning av
gummi- och plastvaror
395 4 0 2 11 3 1 26 89 1 160 0 1 691 78
Tillverkning av icke-metalliska
mineraliska produkter
0 1 11 1 0 0 0 14 1 158 0 186 20
Metallframställning och
metallvarutillverkning
197 66 0 9 0 3 0 18 40 860 0 1 193 500
Tillverkning av elektronik
och elprodukter; Tillverkning
av transportmedel
6 41 0 4 0 0 0 5 0 16 0 72 6
Övrig tillverkning 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
Energiförsörjning 10 9 0 19 20 291 3 23 42 1 119 0 1 536 11
Byggverksamhet 0 258 39 0 0 752 0 244 0 17 486 0 18 779 289
Servicesektorn och hushåll 2 10 66 427 10 15 285 1 709 271 0 190 2 986 150
Totalt 829 435 120 605 57 10 461 1 121 2 310 829 67 922 201 84 891 1 426
- varav farligt avfall 325 0 0 0 0 4 0 0 66 868 163 1 426 0
1) Slam, torrvikt, dynga, våtvikt, exkl. bioavfall som jordbruket tar tillvara. Hyggesrester, färskvikt, exkl. kvarlämnade hyggesrester.

Källa: Avfallstatistik 2009, Statistikcentralen

Förfrågningar: Juha Espo (09) 1734 3463, Simo Vahvelainen (09) 1734 3457, ymparisto.energia@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 20.5.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Avfallsstatistik [e-publikation].
ISSN=1798-3347. 2009, Tabellbilaga 2. Mängden avfall efter sektor och avfallstyp år 2009, 1000 ton per år . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 15.5.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jate/2009/jate_2009_2011-05-20_tau_002_sv.html