Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 15.1.2020

Det kommunala avfallet ökade år 2018 jämfört med tidigare år

Korrigerats 17.1.2020. De korrigerade punkt är markerad med rött.

Den totala mängden kommunalt avfall uppgick år 2018 till omkring tre miljoner ton. Detta var nästan 230 000 ton mer än året innan, dvs. en ökning av den totala mängden med omkring åtta procent. Inga större förändringar skedde i de inbördes andelarna för de olika sätten att hantera avfall. Avfallsmängden motsvarade omkring 550 kg räknat per invånare.

Den totala mängden kommunalt avfall uppgick år 2018 till 3 041 082 ton. Mängden är omkring åtta procent, dvs. 229 000 ton mer än året innan. Under tidigare år har det inte skett en liknande ökning av mängden kommunalt avfall som under statistikåret 2018.

Tyngdpunkten vid avfallshanteringen låg fortfarande i energiåtervinning

Inga större förändringar skedde i de inbördes andelarna för de olika sätten att hantera avfall. Energiåtervinningen av avfall var fortfarande den mest betydande formen av hantering av kommunalt avfall, även om dess andel sjönk något, till 57 procent. Energiåtervinningen av kommunalt avfall bygger på samproduktion av el och värme, och värme utnyttjas särskilt i fjärrvärmenäten.

Kommunalt avfall efter hanteringssätt, åren 2002–2018

Kommunalt avfall efter hanteringssätt, åren 2002–2018

Andelen materialåtervinning av avfall ökade och uppgick till 42 procent. Deponering av kommunalt avfall på avstjälpningsplatser har upphört nästan helt: dess andel år 2018 var bara omkring 0,7 procent. Till detta bidrog förbudet att deponera organiskt avfall på avstjälpningsplatser som trädde i kraft år 2016 och som har styrt avfallen mot energiåtervinning.

Mängden blandavfall ökade betydligt, men också återvinning av trä och plaster ökade.

Vid granskning av olika avfallsfraktioner ökade särskilt andelen blandavfall. I samhällena genererades omkring 1,5 miljoner ton blandavfall, vilket var över 20 procent mer än år 2017. Osorterat blandavfall genererades i något mindre mängder än året innan, vilket för sin del kan förklara en liten del av ökningen av blandavfall. Som material genererades separat insamlat avfall ungefär i samma mängd som under tidigare år, omkring 1,4 miljoner ton.

Av de separat insamlade avfallsfraktionerna utnyttjades särskilt trä och plast mer än under tidigare år. Den betydande ökningen av återvinning av träförpackningar förklaras bland annat med ökningen av nya återvinningsobjekt och mängden kompostering. Också återvinningen av glas ökade.

De största separat insamlade materialposter har redan länge varit papper och kartong sam bioavfall. Återvinningsgraden av papp, papper och kartong var synnerligen hög, kalkylmässigt över 100 procent. Detta beror bland annat på inverkan av beräkningssättet för förpackningar som kommer med resenärer och beställningar via näthandeln samt företag med mindre omsättning. Av bioavfallet komposterades och rötades en stor del; sammantaget ökade mängden kompostering och rötning med omkring åtta procent från året innan. Rötningen genererar biogas och därutöver kan man använda rötrester och komposteringsmylla t.ex. som jordförbättringsmaterial eller byggande av gröna miljöer.

Mängden kommunalt avfall per invånare ökade

Mängden avfall ökade också i förhållande till Finlands folkmängd. I början av 2010-talet stabiliserade sig avfallsmängden på omkring 2,7 miljoner ton, vilket var omkring 500 kg per invånare. År 2018 ökade det kommunala avfallet till omkring 550 kg per person. Till kommunalt avfall räknas utöver avfall som genereras i samband med boende också avfall från handel och tjänster samt motsvarande avfall från stödverksamheter inom industrin.


Källa: Avfallstatistik, Statistikcentralen

Förfrågningar: Heidi Pirtonen 029 551 3093, Juha Espo 029 551 3463, ymparistotilinpito@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen

Publikationen i pdf-format (198,9 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 15.1.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Avfallsstatistik [e-publikation].
ISSN=1798-3347. 2018. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 5.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jate/2018/jate_2018_2020-01-15_tie_001_sv.html