Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 16.6.2021

Mängden avfall minskade år 2019 – orsaken minskning av mängden utvinningsavfall och avfall från byggverksamhet

Den totala mängden avfall uppgick till över 116 miljoner ton år 2019. Detta är nästan 12 miljoner ton mindre än året innan, då mängden avfall hade ökat främst på grund av avfall från utvinning av mineral. Minskningen år 2019 förklaras i huvudsak på ändrad avfallsmängd från utvinning av mineral, men minskningen berodde också på att avfallsmängden från byggande och rivning minskade.

Mängden avfall efter sektor och avfallsslag år 2019, 1 000 ton per år

Mängden avfall efter sektor och avfallsslag år 2019, 1 000 ton per år

Andelen mineralavfall av den totala ansamlingen avfall var omkring 91 procent. Utöver vid utvinning av mineral uppkom mineralavfall särskilt vid byggverksamhet, där största delen av avfallet utgjordes av deponerad överflödig marksubstans. Mineralavfallet vid byggverksamhet var 1,8 miljoner ton mindre än året innan, totalt 13,2 miljoner ton.

Den totala avfallsmängden från industriell produktion och energiförsörjning ökade från 9,9 miljoner ton till 10,2 miljoner ton.

På grund av inexaktheten i statistikföringen ökade den sammanlagda avfallsmängden för tjänster och hushåll betydligt, eftersom man var tvungen att mera allmänt statistikföra mineraliskt avfall, såsom jordmassor, till kommunala tjänster. Tidigare har de bokförts på avfallshanteringen. Mängden avfall från tjänster och hushåll steg därför till totalt 4,3 miljoner ton. Utan denna förändring av mängden mineralavfall skulle mängden avfall från tjänster och hushåll ha ökat bara något.

Avfallshanteringssätt åren 2010-2019, 1 000 ton per år

Avfallshanteringssätt åren 2010-2019, 1 000 ton per år

Avfallshanteringsvolymerna följde minskningen av avfallsvolymerna. Största delen av det avfall som behandlades var mineralavfall som deponeras i gruvområden samt deponerade jordmassor från byggverksamhet. På grund av att avfallsmängden minskade utnyttjades dessa som material mindre än under tidigare år, vilket minskade materialåtervinningens andel som utgjorde 7,2 procent av allt behandlat avfall.

När man bortser från mineralavfall utnyttjades 56 procent av avfallet som energi, dvs. något mindre än tidigare. Dessa avfall bestod i huvudsak av träavfall och blandavfall, såsom hushållsavfall. Materialåtervinningens andel ökade något från året innan, från 33,4 procent till 33,9 procent. Av annat avfall än mineralavfall hamnade mer än tidigare på avstjälpningsplatsen, dvs. 9,2 procent, vilket förklaras av en ökning av invallningen och deponeringen av olika slam.

Uppgifterna om import och export av avfall beräknades nu för första gången vid Statistikcentralen. År 2019 importerades omkring 1,3 miljoner ton avfall och omkring 0,9 miljoner ton exporterades. I förhållande till allt behandlat avfall motsvarade mängderna omkring 1,2 och 0,8 procent.


Källa: Avfallstatistik 2019, Statistikcentralen

Förfrågningar: Juha Espo 029 551 3463, Heidi Pirtonen 029 551 3583, ymparistotilinpito@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja

Publikationen i pdf-format (225,2 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 16.6.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Avfallsstatistik [e-publikation].
ISSN=1798-3347. 2019. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 21.5.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jate/2019/jate_2019_2021-06-16_tie_001_sv.html