Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 27.12.2013

Den svaga uppgången i konsumenternas förtroende fortsatte i december

Konsumenternas förtroendeindikator var i december 7,2 då den i november var 6,4 och i oktober 3,8. Förtroendet för ekonomin var starkare i december än för ett år sedan (3,5), men fortfarande svagare än långtidsmedelvärdet (12,2). Uppgifterna framgår av Statistikcentralens konsumentbarometer. För barometern intervjuades den 2–16 december 1 379 personer bosatta i Finland.

Konsumenternas förtroendeindikator

Konsumenternas förtroendeindikator

Av de fyra delfaktorerna i konsumenternas förtroendeindikator förbättrades i december bara den redan ljusa synen på de egna möjligheterna att spara jämfört med föregående månad. De övriga delfaktorerna var ungefär oförändrade. Förväntningar på Finlands ekonomi och i synnerhet på utvecklingen av arbetslösheten var fortfarande svaga, medan förväntningarna på den egna ekonomin var försiktiga.

Konsumenterna ansåg i december att tidpunkten var fördelaktigare för att spara och mer än tidigare också för att ta lån än för att köpa kapitalvaror. I december oroade sig sysselsatta konsumenter i någon mån för att själva råka ut för arbetslöshet.

Egen och Finlands ekonomi

I december trodde 31 procent av konsumenterna att den ekonomiska situationen i Finland blir bättre under det följande året. Av konsumenterna bedömde 29 procent för sin del att landets ekonomi försämras. Motsvarande andelar var i december i fjol 23 och 40 procent.

I december litade 24 procent av konsumenterna på att den egna ekonomin förbättras och 13 procent befarade att den blir sämre inom ett år.

Konsumenternas förväntningar på den egna ekonomin och Finlands ekonomi om ett år

Konsumenternas förväntningar på den egna ekonomin och Finlands ekonomi om ett år

Arbetslöshet och inflation

I december litade 15 procent av konsumenterna på att arbetslösheten minskar under det följande året och 55 procent uppskattade att arbetslösheten ökar. För ett år sedan var motsvarande andelar 11 och 61 procent.

I december antog 9 procent av de sysselsatta konsumenterna att risken för arbetslöshet minskat för deras egen del under de senaste månaderna, medan 23 procent bedömde att risken ökat. Fyrtiotvå procent av de sysselsatta uppskattade att risken för arbetslöshet var oförändrad och 26 procent upplevde att de inte alls är i farozonen att bli arbetslösa.

I december bedömde konsumenterna att konsumentpriserna stiger med 2,5 procent under de följande 12 månaderna. Långtidsmedelvärdet för inflationsförväntningarna är 2,3 procent.

Köp av kapitalvaror

Fyrtio procent av konsumenterna bedömde i december att det är fördelaktigt att köpa kapitalvaror. Konsumenternas olika planer på att konsumera var fortfarande återhållsamma i december. Av hushållen avsåg bara 14 procent att ganska eller mycket säkert köpa bil inom ett år och 6 procent bostad. Arton procent av hushållen planerade att renovera bostaden inom ett år.

Sparande och låntagning

I december bedömde 55 procent av konsumenterna att tidpunkten att spara var god. Av hushållen hade 67 procent sparat och 78 procent trodde att de kan spara under det följande året.

Av konsumenterna ansåg 59 procent i december att det är fördelaktigt att ta lån. För en månad sedan var motsvarande andel 53 procent. I december planerade 13 procent av hushållen att ta lån inom ett år.

Konsumenternas syn på ekonomin

  Medeltal 10/1995- Maxvärde 10/1995- Minvärde 10/1995- 12/2012 11/2013 12/2013 Utsikter
A1 Konsumenternas förtroendeindikator = (B2+B4+B7+D2)/4 12,2 22,9 -6,5 3,5 6,4 7,2 -
B2 Egen ekonomi om 12 månader (nettotal) 8,6 14,1 2,3 4,4 6,9 6,0 -
B4 Finlands ekonomi om 12 månader (nettotal) 3,5 25,3 -27,1 -11,4 1,8 -0,8 -
B6 Inflationen om 12 månader (procent) 2,3 4,6 0,6 3,1 2,6 2,5  
B7 Arbetslösheten i Finland om 12 månader (nettotal) -1,9 27,6 -51,1 -28,1 -24,5 -22,3 --
B8 Egen arbetslöshetsrisk nu (nettotal) -0,1 7,6 -18,8 -5,8 -9,5 -9,2 --
C1 Tidpunktens fördelaktighet för att köpa kapitalvaror (nettotal) 18,8 41,8 -14,2 0,1 0,8 5,2 --
C2 Tidpunktens fördelaktighet för att spara (nettotal) 11,4 36,8 -19,6 10,1 6,2 5,1 -
C3 Tidpunktens fördelaktighet för att ta lån (nettotal) 17,1 42,0 -47,1 9,7 5,9 14,0 +/-
D2 Hushållets möjligheter att spara 12 månader framåt (nettotal) 38,6 52,2 10,9 49,0 41,5 46,0 +

Nettotalet erhålls genom att vikta svarsalternativen och subtrahera den procentuella andelen nekande svar från den procentuella andelen jakande svar på en fråga. Konsumenternas förtroendeindikator beräknas som ett genomsnitt av delfaktorernas nettotal. Nettotalen och förtroendeindikatorn kan variera mellan -100 och +100, ju högre (positiv) siffra desto mer optimistisk är synen på ekonomin.

Förklaringar till kolumnen “ Utsikter ”: ++ Mycket goda utsikter, + Goda utsikter, +/- Neutrala utsikter, - Dåliga utsikter, -- Mycket dåliga utsikter. Nettotalets avvikelse från medeltalet har jämförts med standardavvikelsen.

Undersökningens population och urval

Till populationen i konsumentbarometern hör 4,4 miljoner personer i åldern 15–84 år och deras 2,6 miljoner hushåll i Finland. Populationen utvidgades i januari 2012 till att omfatta personer i åldern 75–84 år. Undersökningens bruttourvalsstorlek är 2 350 personer varje månad (tidigare 2 200 personer).

I december var bortfallet av svar 41,3 procent. Bortfallet omfattar förutom dem som vägrat eller annars var förhindrade att delta i undersökningen också dem man inte kunnat nå.

Förtroendeindikatorns värde uppskattas ha försämrats med drygt en enhet fr.o.m. januari 2012 sedan populationen utvidgades till att omfatta 75–84-åringar. Främst har detta berott på att nettotalet för en delfaktor, dvs. hushållets möjligheter att spara, sjunkit. Utvidgningen av populationen har dessutom inverkat något på resultaten om hemelektronik i hushållen.

EU-resultat

Alla EU-länders (säsongrensade) barometerresultat publiceras på EU-kommissionens webbplats: European Commission, DG ECFIN, Business and Consumer Survey Results; http://ec.europa.eu/economy_finance/db_indicators/surveys/index_en.htm


Källa: Konsumentbarometern 2013, december. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Kangassalo 09 1734 3598, Tara Junes 09 1734 3503, konsument.barometern@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala

Publikationen i pdf-format (455,5 kB)

Översikter
Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 27.12.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konsumenternas förtroende [e-publikation].
ISSN=2669-8870. december 2013. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 24.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kbar/2013/12/kbar_2013_12_2013-12-27_tie_001_sv.html