Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 27.8.2014

Konsumenternas förtroende försvagades i augusti

Konsumenternas förtroendeindikator var i augusti 2,2, medan den i juli var 9,4 och i juni 8,7. I augusti i fjol fick förtroendeindikatorn värdet 5,0. Indikatorns långtidsmedelvärde är 12,1. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens konsumentbarometer. För barometern intervjuades den 1–19 augusti 1 156 personer bosatta i Finland.

Konsumenternas förtroendeindikator

Konsumenternas förtroendeindikator

Av de fyra delfaktorerna i konsumenternas förtroendeindikator försvagades i augusti förväntningarna på Finlands ekonomi och arbetslöshetsutvecklingen betydligt jämfört med juli. Dessa delfaktorer är nu ungefär på samma nivå som för ett år sedan i augusti. Synen på konsumentens egen ekonomi och hushållens möjligheter att spara var i augusti nästan oförändrade jämfört med juli.

I augusti ansåg man att det var mer fördelaktigt att ta lån än att köpa kapitalvaror eller spara. Sysselsatta konsumenters oro för att själva råka ut för arbetslöshet var ungefär på samma nivå i augusti som i juli.

Egen och Finlands ekonomi

I augusti trodde 23 procent av konsumenterna att den ekonomiska situationen i Finland blir bättre under det följande året. Av konsumenterna bedömde 38 procent för sin del att landets ekonomi försämras. Motsvarande andelar var i juli 35 och 23 procent och för ett år sedan i augusti 25 och 35 procent.

I augusti litade 23 procent av konsumenterna på att den egna ekonomin förbättras och 15 procent befarade att den blir sämre inom ett år. För ett år sedan i augusti var motsvarande andelar 23 och 14 procent.

Konsumenternas förväntningar på den egna ekonomin och Finlands ekonomi om ett år

Konsumenternas förväntningar på den egna ekonomin och Finlands ekonomi om ett år

Arbetslöshet och inflation

I augusti litade 10 procent av konsumenterna på att arbetslösheten minskar i Finland under det följande året och 62 procent uppskattade att arbetslösheten ökar. Motsvarande andelar var i juli 18 och 45 procent och för ett år sedan i augusti 12 och 61 procent.

I augusti antog 10 procent av de sysselsatta att risken för arbetslöshet minskat för deras egen del under de senaste månaderna, medan 22 procent bedömde att risken ökat. I augusti uppskattade 46 procent av de sysselsatta att risken för arbetslöshet var oförändrad och 22 procent upplevde att de inte alls är i farozonen att bli arbetslösa.

Konsumenterna bedömde i augusti att konsumentpriserna stiger med 2,2 procent under de följande 12 månaderna. Inflationsförväntningarna var i juli 2,7 procent. Långtidsmedelvärdet för inflationsförväntningarna är 2,3 procent.

Köp av kapitalvaror

Av konsumenterna bedömde 38 procent i augusti att det är fördelaktigt att köpa kapitalvaror. Av hushållen avsåg 15 procent att ganska eller mycket säkert köpa bil inom ett år och 7 procent bostad. Av hushållen planerade 20 procent att spendera pengar på renovering av bostaden inom ett år.

Sparande och låntagning

I augusti ansåg 48 procent av konsumenterna att tidpunkten för att spara var god. Av hushållen hade 61 procent sparat och 75 procent trodde att de kan spara under det följande året.

I augusti ansåg 56 procent av konsumenterna att det är fördelaktigt att ta lån. Av hushållen planerade 12 procent att ta lån inom ett år.

Konsumenternas syn på ekonomin

  Medeltal 10/1995- Maxvärde 10/1995- Minvärde 10/1995- 08/2013 07/2014 08/2014 Utsikter
A1 Konsumenternas förtroendeindikator = (B2+B4+B7+D2)/4 12,1 22,9 -6,5 5,0 9,4 2,2 --
B2 Egen ekonomi om 12 månader (nettotal) 8,5 14,1 2,3 5,7 6,3 5,2 --
B4 Finlands ekonomi om 12 månader (nettotal) 3,4 25,3 -27,1 -7,0 5,3 -9,6 --
B6 Inflationen om 12 månader (procent) 2,3 4,6 0,6 2,6 2,7 2,2  
B7 Arbetslösheten i Finland om 12 månader (nettotal) -2,5 27,6 -51,1 -27,4 -15,0 -28,9 --
B8 Egen arbetslöshetsrisk nu (nettotal) -0,6 7,6 -18,8 -5,0 -6,0 -5,6 -
C1 Tidpunktens fördelaktighet för att köpa kapitalvaror (nettotal) 18,4 41,8 -14,2 3,7 5,0 3,4 --
C2 Tidpunktens fördelaktighet för att spara (nettotal) 11,1 36,8 -19,6 7,2 4,3 -0,1 -
C3 Tidpunktens fördelaktighet för att ta lån (nettotal) 16,9 42,0 -47,1 6,7 11,7 9,7 -
D2 Hushållets möjligheter att spara 12 månader framåt (nettotal) 38,8 52,2 10,9 48,7 40,8 42,1 +

Nettotalet erhålls genom att vikta svarsalternativen och subtrahera den procentuella andelen nekande svar från den procentuella andelen jakande svar på en fråga. Konsumenternas förtroendeindikator beräknas som ett genomsnitt av delfaktorernas nettotal. Nettotalen och förtroendeindikatorn kan variera mellan -100 och +100, ju högre (positiv) siffra desto mer optimistisk är synen på ekonomin.

Förklaringar till kolumnen “ Utsikter ”: ++ Mycket goda utsikter, + Goda utsikter, = Neutrala utsikter, - Dåliga utsikter, -- Mycket dåliga utsikter. Nettotalets avvikelse från medeltalet har jämförts med standardavvikelsen.

Undersökningens population och urval

Till populationen i konsumentbarometern hör 4,4 miljoner personer i åldern 15–84 år och deras 2,6 miljoner hushåll i Finland. Populationen utvidgades i januari 2012 till att omfatta personer i åldern 75–84 år. Undersökningens bruttourvalsstorlek är 2 350 personer varje månad (tidigare 2 200 personer).

I augusti var bortfallet av svar 50,8 procent. Bortfallet omfattar förutom dem som vägrat eller annars var förhindrade att delta i undersökningen också dem man inte kunnat nå.

Förtroendeindikatorns värde uppskattas ha försämrats med drygt en enhet fr.o.m. januari 2012 sedan populationen utvidgades till att omfatta 75–84-åringar. Främst har detta berott på att nettotalet för en delfaktor, dvs. hushållets möjligheter att spara, sjunkit. Utvidgningen av populationen har dessutom inverkat något på resultaten om hemelektronik i hushållen.

EU-resultat

Alla EU-länders (säsongrensade) barometerresultat publiceras på EU-kommissionens webbplats: European Commission, DG ECFIN, Business and Consumer Survey Results; http://ec.europa.eu/economy_finance/db_indicators/surveys/index_en.htm


Källa: Konsumentbarometern 2014, augusti. Statistikcentralen

Förfrågningar: Tara Junes 029 551 3503, Pertti Kangassalo 029 551 3598, konsument.barometern@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala

Publikationen i pdf-format (438,3 kB)

Översikter
Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 27.8.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konsumenternas förtroende [e-publikation].
ISSN=2669-8870. augusti 2014. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 24.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kbar/2014/08/kbar_2014_08_2014-08-27_tie_001_sv.html