Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 29.12.2014

Inga stora förändringar i konsumenternas ekonomiförtroende i december

Konsumenternas förtroendeindikator var i december 4,4, medan den i november var 2,6 och i oktober 0,4. I december 2013 visade förtroendeindikatorn ett värde på 7,2. Indikatorns långtidsmedelvärde är 11,9. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens konsumentbarometer. För barometern intervjuades den 1–16 december 1 271 personer bosatta i Finland.

Konsumenternas förtroendeindikator

Konsumenternas förtroendeindikator

Av de fyra delfaktorerna i konsumenternas förtroendeindikator förbättrades i december förväntningarna på Finlands ekonomi jämfört med föregående månad. I de övriga delfaktorerna i förtroendeindikatorn skedde inga väsentliga förändringar. Synen på den egna ekonomin och Finlands ekonomi var försiktiga och förväntningarna på arbetslösheten var fortfarande dystra. Däremot var synen på hushållets möjligheterna att spara positiv.

I december ansåg man att det var mer gynnsamt att ta lån och köpa kapitalvaror än att spara. I december oroade sig sysselsatta konsumenter något mindre för att själva råka ut för arbetslöshet.

Egen och Finlands ekonomi

I december trodde 26 procent av konsumenterna att den ekonomiska situationen i Finland blir bättre under det följande året. Av konsumenterna bedömde 32 procent för sin del att landets ekonomi försämras. Motsvarande andelar var i november 25 och 36 procent och för ett år sedan 31 och 29 procent.

I december litade 23 procent av konsumenterna på att den egna ekonomin förbättras och 14 procent befarade att den blir sämre inom ett år. För ett år sedan i december var motsvarande andelar 24 och 13 procent.

Konsumenternas förväntningar på den egna ekonomin och Finlands ekonomi om ett år

Konsumenternas förväntningar på den egna ekonomin och Finlands ekonomi om ett år

Arbetslöshet och inflation

I december litade 11 procent av konsumenterna på att arbetslösheten minskar under det följande året och 60 procent uppskattade att arbetslösheten ökar. För ett år sedan i december var motsvarande andelar 15 och 55 procent.

I december antog 12 procent av de sysselsatta att risken för arbetslöshet minskat under de senaste månaderna för deras egen del, medan 26 procent åter antog att risken hade ökat. Av de sysselsatta uppskattade 45 procent att risken för arbetslöshet var oförändrad och 18 procent upplevde att de inte alls är i farozonen att bli arbetslösa.

I december bedömde konsumenterna att konsumentpriserna stiger med 2,0 procent under de följande 12 månaderna. I december 2013 var konsumenternas inflationsförväntningar 2,5 procent.

Köp av kapitalvaror

Fyrtiofyra procent av konsumenterna bedömde i december att det är fördelaktigt att köpa kapitalvaror. Av hushållen avsåg 14 procent att ganska eller mycket säkert köpa bil inom ett år och 5 procent bostad. Av hushållen planerade 18 procent att spendera pengar på renovering av bostaden inom ett år.

Sparande och låntagning

I december bedömde 51 procent av konsumenterna att tidpunkten att spara var god. Av hushållen hade 63 procent sparat och 77 procent trodde att de kan spara under det följande året.

Av konsumenterna ansåg 57 procent i december att det är fördelaktigt att ta lån. Av hushållen planerade 13 procent att ta lån inom ett år.

Konsumenternas syn på ekonomin

  Medeltal 10/1995- Maxvärde 10/1995- Minvärde 10/1995- 12/2013 11/2014 12/2014 Utsikter
A1 Konsumenternas förtroendeindikator = (B2+B4+B7+D2)/4 11,9 22,9 -6,5 7,2 2,6 4,4 --
B2 Egen ekonomi om 12 månader (nettotal) 8,4 14,1 2,3 6,0 4,7 5,5 --
B4 Finlands ekonomi om 12 månader (nettotal) 3,2 25,3 -27,1 -0,8 -8,1 -4,6 -
B6 Inflationen om 12 månader (procent) 2,3 4,6 0,6 2,5 1,9 2,0  
B7 Arbetslösheten i Finland om 12 månader (nettotal) -3,0 27,6 -51,1 -22,3 -29,5 -27,6 --
B8 Egen arbetslöshetsrisk nu (nettotal) -0,8 7,6 -18,8 -9,2 -10,9 -7,5 -
C1 Tidpunktens fördelaktighet för att köpa kapitalvaror (nettotal) 18,2 41,8 -14,2 5,2 5,8 12,1 -
C2 Tidpunktens fördelaktighet för att spara (nettotal) 11,0 36,8 -19,6 5,1 4,2 2,4 -
C3 Tidpunktens fördelaktighet för att ta lån (nettotal) 16,8 42,0 -47,1 14,0 9,3 11,8 -
D2 Hushållets möjligheter att spara 12 månader framåt (nettotal) 38,8 52,2 10,9 46,0 43,4 44,5 +

Nettotalet erhålls genom att vikta svarsalternativen och subtrahera den procentuella andelen nekande svar från den procentuella andelen jakande svar på en fråga. Konsumenternas förtroendeindikator beräknas som ett genomsnitt av delfaktorernas nettotal. Nettotalen och förtroendeindikatorn kan variera mellan -100 och +100, ju högre (positiv) siffra desto mer optimistisk är synen på ekonomin.

Förklaringar till kolumnen “ Utsikter ”: ++ Mycket goda utsikter, + Goda utsikter, = Neutrala utsikter, - Dåliga utsikter, -- Mycket dåliga utsikter. Nettotalets avvikelse från medeltalet har jämförts med standardavvikelsen.

Undersökningens population och urval

Till populationen i konsumentbarometern hör 4,4 miljoner personer i åldern 15–84 år och deras 2,6 miljoner hushåll i Finland. Populationen utvidgades i januari 2012 till att omfatta personer i åldern 75–84 år. Undersökningens bruttourvalsstorlek är 2 350 personer varje månad (tidigare 2 200 personer).

I december var bortfallet av svar 45,9 procent. Bortfallet omfattar förutom dem som vägrat eller annars var förhindrade att delta i undersökningen också dem man inte kunnat nå.

Förtroendeindikatorns värde uppskattas ha försämrats med drygt en enhet fr.o.m. januari 2012 sedan populationen utvidgades till att omfatta 75–84-åringar. Främst har detta berott på att nettotalet för en delfaktor, dvs. hushållets möjligheter att spara, sjunkit. Utvidgningen av populationen har dessutom inverkat något på resultaten om hemelektronik i hushållen.

EU-resultat

Alla EU-länders (säsongrensade) barometerresultat publiceras på EU-kommissionens webbplats: European Commission, DG ECFIN, Business and Consumer Survey Results; http://ec.europa.eu/economy_finance/db_indicators/surveys/index_en.htm


Källa: Konsumentbarometern 2014, december. Statistikcentralen

Förfrågningar: Tara Junes 029 551 3503, Pertti Kangassalo 029 551 3598, konsument.barometern@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala

Publikationen i pdf-format (441,4 kB)

Översikter
Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 29.12.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konsumenternas förtroende [e-publikation].
ISSN=2669-8870. december 2014. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 21.7.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kbar/2014/12/kbar_2014_12_2014-12-29_tie_001_sv.html