Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 27.4.2015

Konsumenternas förväntningar på den egna ekonomin stiger

Konsumenternas förtroende för ekonomin var oförändrat i april. Konsumenternas förtroendeindikator var i april 11,4 medan den i mars var 11,2 och i februari 10,6. I april i fjol fick förtroendeindikatorn värdet 3,7. Indikatorns långtidsmedelvärde är 11,8. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens konsumentbarometer. För barometern intervjuades den 1–17 april 1 310 personer bosatta i Finland.

Konsumenternas förtroendeindikator

Konsumenternas förtroendeindikator

Av de fyra delfaktorerna i konsumenternas förtroendeindikator förbättrades i april förväntningarna något på den egna och på Finlands ekonomi samt på arbetslösheten jämfört med mars. Däremot försvagades synen på hushållens möjligheter att spara, som dock fortfarande var ljus. Konsumenternas förväntningar på den egna ekonomin har stigit i jämn takt fr.o.m. oktober 2014. I april var förväntningarna de högsta sedan maj 2011.

Konsumenterna ansåg i april att tidpunkten var fördelaktigare för att ta lån än för att köpa kapitalvaror eller allra minst för att spara. I april oroade sig sysselsatta konsumenter något mindre för att själva råka ut för arbetslöshet än i mars.

Egen och Finlands ekonomi

I april trodde 33 procent av konsumenterna att den ekonomiska situationen i Finland blir bättre under det följande året. Av konsumenterna bedömde 21 procent för sin del att landets ekonomi försämras. Motsvarande andelar var i mars 30 och 25 procent och för ett år sedan i april 28 och 30 procent.

I april litade 28 procent av konsumenterna på att den egna ekonomin förbättras och 11 procent befarade att den blir sämre inom ett år. För ett år sedan var motsvarande andelar 22 och 15 procent.

Konsumenternas förväntningar på den egna ekonomin och Finlands ekonomi om ett år

Konsumenternas förväntningar på den egna ekonomin och Finlands ekonomi om ett år

Arbetslöshet och inflation

I april uppskattade 42 procent av konsumenterna att arbetslösheten ökar under det följande året och 20 procent trodde att arbetslösheten minskar. Motsvarande andelar var i mars 47 och 17 procent och för ett år sedan 58 och 12 procent.

Av de sysselsatta antog 20 procent i april att risken för arbetslöshet ökat för deras egen del under de senaste månaderna, medan 14 procent bedömde att risken minskat. Av de sysselsatta uppskattade 46 procent att risken för arbetslöshet var oförändrad och 19 procent upplevde att de inte alls är i farozonen att bli arbetslösa.

I april bedömde konsumenterna att konsumentpriserna stiger med 1,2 procent under de följande 12 månaderna. I april 2014 var konsumenternas inflationsförväntningar 2,4 procent. Långtidsmedelvärdet är 2,2 procent.

Köp av kapitalvaror

Av konsumenterna bedömde 47 procent i april att det är fördelaktigt att köpa kapitalvaror. Av hushållen avsåg 15 procent att ganska eller mycket säkert köpa bil inom ett år och bara 7 procent bostad. Av hushållen planerade 23 procent att spendera pengar på renovering av bostaden inom ett år.

Sparande och låntagning

I april ansåg 50 procent av konsumenterna att tidpunkten för att spara var god. Av hushållen hade 64 procent sparat och 76 procent trodde att de kan spara under det följande året.

I april ansåg 68 procent av konsumenterna att det är fördelaktigt att ta lån. Av hushållen planerade 11 procent att ta lån inom ett år.

Konsumenternas syn på ekonomin

  Medeltal 10/1995- Maxvärde 10/1995- Minvärde 10/1995- 04/2014 03/2015 04/2015 Utsikter
A1 Konsumenternas förtroendeindikator = (B2+B4+B7+D2)/4 11,8 22,9 -6,5 3,7 11,2 11,4 =
B2 Egen ekonomi om 12 månader (nettotal) 8,4 14,1 2,3 4,2 8,5 10,7 +
B4 Finlands ekonomi om 12 månader (nettotal) 3,2 25,3 -27,1 -2,5 1,2 5,0 =
B6 Inflationen om 12 månader (procent) 2,2 4,6 0,6 2,4 1,3 1,2  
B7 Arbetslösheten i Finland om 12 månader (nettotal) -3,3 27,6 -51,1 -25,5 -16,2 -12,5 -
B8 Egen arbetslöshetsrisk nu (nettotal) -1,0 7,6 -18,8 -9,3 -8,7 -2,8 -
C1 Tidpunktens fördelaktighet för att köpa kapitalvaror (nettotal) 18,2 41,8 -14,2 1,9 17,2 18,6 =
C2 Tidpunktens fördelaktighet för att spara (nettotal) 10,9 36,8 -19,6 3,7 3,3 -0,1 -
C3 Tidpunktens fördelaktighet för att ta lån (nettotal) 16,9 42,0 -47,1 10,6 22,2 26,1 +
D2 Hushållets möjligheter att spara 12 månader framåt (nettotal) 39,0 52,2 10,9 38,7 51,0 42,2 +

Nettotalet erhålls genom att vikta svarsalternativen och subtrahera den procentuella andelen nekande svar från den procentuella andelen jakande svar på en fråga. Konsumenternas förtroendeindikator beräknas som ett genomsnitt av delfaktorernas nettotal. Nettotalen och förtroendeindikatorn kan variera mellan -100 och +100, ju högre (positiv) siffra desto mer optimistisk är synen på ekonomin.

Förklaringar till kolumnen “ Utsikter ”: ++ Mycket goda utsikter, + Goda utsikter, = Neutrala utsikter, - Dåliga utsikter, -- Mycket dåliga utsikter. Nettotalets avvikelse från medeltalet har jämförts med standardavvikelsen.

Undersökningens population och urval

Till populationen i konsumentbarometern hör 4,4 miljoner personer i åldern 15–84 år och deras 2,6 miljoner hushåll i Finland. Populationen utvidgades i januari 2012 till att omfatta personer i åldern 75–84 år. Undersökningens bruttourvalsstorlek är 2 350 personer varje månad (tidigare 2 200 personer).

I april var bortfallet av svar 44,3 procent. Bortfallet omfattar förutom dem som vägrat eller annars var förhindrade att delta i undersökningen också dem man inte kunnat nå.

Förtroendeindikatorns värde uppskattas ha försämrats med drygt en enhet fr.o.m. januari 2012 sedan populationen utvidgades till att omfatta 75–84-åringar. Främst har detta berott på att nettotalet för en delfaktor, dvs. hushållets möjligheter att spara, sjunkit. Utvidgningen av populationen har dessutom inverkat något på resultaten om hemelektronik i hushållen.

EU-resultat

Alla EU-länders (säsongrensade) barometerresultat publiceras på EU-kommissionens webbplats: European Commission, DG ECFIN, Business and Consumer Survey Results; http://ec.europa.eu/economy_finance/db_indicators/surveys/index_en.htm


Källa: Konsumentbarometern 2015, april. Statistikcentralen

Förfrågningar: Tara Junes 029 551 3503, Pertti Kangassalo 029 551 3598, konsument.barometern@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala

Publikationen i pdf-format (419,1 kB)

Översikter
Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 27.4.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konsumenternas förtroende [e-publikation].
ISSN=2669-8870. april 2015. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 22.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kbar/2015/04/kbar_2015_04_2015-04-27_tie_001_sv.html