Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 27.7.2015

Konsumenternas förtroende fortsatte att minska i juli

Konsumenternas förtroendeindikator var i juli 6,9, då den i juni var 10,8 och i maj 15,5. I juli i fjol fick förtroendeindikatorn värdet 9,4. Indikatorns långtidsmedelvärde är 11,8. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens konsumentbarometer. För barometern intervjuades den 1–17 juli 1 231 personer bosatta i Finland.

Konsumenternas förtroendeindikator

Konsumenternas förtroendeindikator

Alla de fyra delfaktorerna i konsumenternas förtroendeindikator försvagades i juli jämfört med föregående månad och också jämfört med året innan. Förväntningarna på den egna och Finlands ekonomi var försiktiga och synen på den allmänna arbetslösheten dyster. Synen på hushållets egna möjligheter att spara var i juli på samma nivå som långtidsmedelvärdet.

Konsumenterna ansåg i juli att tidpunkten var fördelaktigare för att ta lån än för att köpa kapitalvaror eller allra minst för att spara. De sysselsatta konsumenterna oroade sig i juli något mera än i genomsnitt för att själva bli arbetslösa, liksom redan i juni och för ett år sedan.

Egen och Finlands ekonomi

I juli litade 33 procent av konsumenterna på att den ekonomiska situationen i Finland blir bättre under det följande året. Tjugosex procent av konsumenterna bedömde för sin del att landets ekonomi försämras. I juni var motsvarande andelar 36 och 22 procent.

I juli litade 25 procent av konsumenterna på att den egna ekonomin förbättras medan 15 procent befarade att den blir sämre inom ett år.

Konsumenternas förväntningar på den egna ekonomin och Finlands ekonomi om ett år

Konsumenternas förväntningar på den egna ekonomin och Finlands ekonomi om ett år

Arbetslöshet och inflation

I juli uppskattade 47 procent av konsumenterna att arbetslösheten ökar under det följande året och 17 procent trodde att arbetslösheten minskar. I juni var motsvarande andelar 41 och 21 procent.

Av de sysselsatta antog 23 procent i juli att risken för arbetslöshet ökat för deras egen del under de senaste månaderna, medan 12 procent bedömde att risken minskat. Av de sysselsatta upplevde 19 procent att de inte alls är i farozonen att bli arbetslösa.

I juli bedömde konsumenterna att konsumentpriserna stiger med 1,6 procent under de följande 12 månaderna. I juli 2014 var konsumenternas inflationsförväntningar 2,7 procent. Långtidsmedelvärdet är 2,2 procent.

Köp av kapitalvaror

Av konsumenterna bedömde 47 procent i juli att det är fördelaktigt att köpa kapitalvaror. Av konsumenterna avsåg 33 procent att minska och bara 19 procent att öka användningen av pengar på kapitalvarukonsumtion under det följande året. Av hushållen avsåg 16 procent att ganska eller mycket säkert köpa bil inom ett år och 7 procent bostad. Nitton procent av hushållen planerade att spendera pengar på renovering av bostaden inom ett år.

Sparande och låntagning

I juli antog 55 procent av konsumenterna att tidpunkten för att spara var god. Av hushållen hade 62 procent sparat och 73 procent trodde att de kan spara under det följande året. Konsumenterna sparar främst för sämre tider eller för semestern. De vanligaste placeringsobjekten efter de populära tidsbundna kontona och placeringskontona är placeringsfonder.

I juli bedömde 64 procent av konsumenterna att det är fördelaktigt att ta lån. Av hushållen planerade bara 11 procent att ta lån inom ett år.

Konsumenternas syn på ekonomin

  Medeltal 10/1995- Maxvärde 10/1995- Minvärde 10/1995- 07/2014 06/2015 07/2015 Utsikter
A1 Konsumenternas förtroendeindikator = (B2+B4+B7+D2)/4 11,8 22,9 -6,5 9,4 10,8 6,9 -
B2 Egen ekonomi om 12 månader (nettotal) 8,4 14,1 2,3 6,3 6,3 5,8 -
B4 Finlands ekonomi om 12 månader (nettotal) 3,2 25,3 -27,1 5,3 5,7 2,1 =
B6 Inflationen om 12 månader (procent) 2,2 4,6 0,6 2,7 1,4 1,6  
B7 Arbetslösheten i Finland om 12 månader (nettotal) -3,4 27,6 -51,1 -15,0 -11,4 -17,4 -
B8 Egen arbetslöshetsrisk nu (nettotal) -1,2 7,6 -18,8 -6,0 -6,2 -6,6 -
C1 Tidpunktens fördelaktighet för att köpa kapitalvaror (nettotal) 18,2 41,8 -14,2 5,0 9,7 17,9 =
C2 Tidpunktens fördelaktighet för att spara (nettotal) 10,8 36,8 -19,6 4,3 2,1 6,5 -
C3 Tidpunktens fördelaktighet för att ta lån (nettotal) 16,9 42,0 -47,1 11,7 21,5 19,0 =
D2 Hushållets möjligheter att spara 12 månader framåt (nettotal) 39,0 52,2 10,9 40,8 42,7 37,4 =

Nettotalet erhålls genom att vikta svarsalternativen och subtrahera den procentuella andelen nekande svar från den procentuella andelen jakande svar på en fråga. Konsumenternas förtroendeindikator beräknas som ett genomsnitt av delfaktorernas nettotal. Nettotalen och förtroendeindikatorn kan variera mellan -100 och +100, ju högre (positiv) siffra desto mer optimistisk är synen på ekonomin.

Förklaringar till kolumnen “ Utsikter ”: ++ Mycket goda utsikter, + Goda utsikter, = Neutrala utsikter, - Dåliga utsikter, -- Mycket dåliga utsikter. Nettotalets avvikelse från medeltalet har jämförts med standardavvikelsen.

Undersökningens population och urval

Till populationen i konsumentbarometern hör 4,4 miljoner personer i åldern 15–84 år och deras 2,6 miljoner hushåll i Finland. Undersökningens bruttourvalsstorlek är 2 350 personer varje månad. I juli 2015 var bortfallet av svar 47,6 procent. Bortfallet omfattar förutom dem som vägrat eller annars var förhindrade att delta i undersökningen också dem man inte kunnat nå.

EU-resultat

Alla EU-länders (säsongrensade) barometerresultat publiceras på EU-kommissionens webbplats: European Commission, DG ECFIN, Business and Consumer Survey Results; http://ec.europa.eu/economy_finance/db_indicators/surveys/index_en.htm


Källa: Konsumentbarometern 2015, juli. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Kangassalo 029 551 3598, konsument.barometern@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala

Publikationen i pdf-format (421,2 kB)

Översikter
Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 27.7.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konsumenternas förtroende [e-publikation].
ISSN=2669-8870. juli 2015. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 24.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kbar/2015/07/kbar_2015_07_2015-07-27_tie_001_sv.html