Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 28.9.2015

Konsumenternas förtroende minskade – alltjämt starkare än för ett år sedan

Konsumenternas förtroendeindikator var i september 4,2, då den i augusti var 8,3 och i juli 6,9. I september i fjol fick förtroendeindikatorn värdet -0,7. Indikatorns långtidsmedelvärde är 11,8. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens konsumentbarometer. För barometern intervjuades den 1–18 september 1 260 personer bosatta i Finland.

Konsumenternas förtroendeindikator

Konsumenternas förtroendeindikator

Av de fyra delfaktorerna i konsumenternas förtroendeindikator var i september bara förväntningarna på hushållets möjligheter att spara oförändrade jämfört med augusti. Övriga delfaktorer försvagades. I september var konsumenternas förväntningar på den egna ekonomin svaga och synen på Finlands ekonomi samt den allmänna arbetslösheten dyster. Däremot var konsumenternas tro på sina möjligheter att spara fortfarande god.

Konsumenterna ansåg i september att tidpunkten inte var särskilt gynnsam för att ta lån, köpa kapitalvaror och i synnerhet inte för att spara. Sysselsatta konsumenter oroade sig i september något mera än i genomsnitt för att själva bli arbetslösa, liksom redan i augusti och för ett år sedan.

Egen och Finlands ekonomi

I september trodde 24 procent av konsumenterna att den ekonomiska situationen i Finland blir bättre under det följande året. Fler konsumenter, dvs. 36 procent, bedömde för sin del att landets ekonomi försämras. Motsvarande andelar var i augusti 30 och 27 procent och i september för ett år sedan sedan pessimistiska 17 och 42 procent.

I september litade 24 procent av konsumenterna på att den egna ekonomin förbättras och 16 procent befarade att den blir sämre inom ett år.

Konsumenternas förväntningar på den egna ekonomin och Finlands ekonomi om ett år

Konsumenternas förväntningar på den egna ekonomin och Finlands ekonomi om ett år

Arbetslöshet och inflation

I september litade bara 12 procent av konsumenterna på att arbetslösheten minskar under det följande året medan 61 procent uppskattade att arbetslösheten ökar. Motsvarande andelar var i augusti 14 och 50 procent och för ett år sedan 9 och 66 procent.

Av de sysselsatta antog 12 procent i september att risken för arbetslösheten minskat under de senaste månaderna för deras egen del, medan 19 procent antog att risken hade ökat. Av de sysselsatta upplevde 22 procent att de inte alls är i farozonen att bli arbetslösa.

I september uppskattade konsumenterna att konsumentpriserna stiger med 1,5 procent under de följande 12 månaderna. Långtidsmedelvärdet för konsumenternas inflationsförväntningar är 2,2 procent.

Köp av kapitalvaror

Av konsumenterna bedömde 46 procent i september att det är fördelaktigt att köpa kapitalvaror. I september i fjol var motsvarande andel 38 procent. Av hushållen avsåg bara 13 procent att ganska eller mycket säkert köpa bil inom ett år och 7 procent bostad. Nitton procent av hushållen planerade att spendera pengar på renovering av bostaden inom ett år.

Sparande och låntagning

I september antog 53 procent av konsumenterna att tidpunkten att spara är god. Av hushållen hade 65 procent sparat och rentav 81 procent trodde sig kunna spara under det följande året. Långtidsmedelvärdet för andelen hushåll som sparar är 59 och 74 procent.

Av konsumenterna ansåg 59 procent i september att det är fördelaktigt att ta lån. Av hushållen planerade bara 12 procent att ta lån inom ett år.

Konsumenternas syn på ekonomin

  Medeltal 10/1995- Maxvärde 10/1995- Minvärde 10/1995- 09/2014 08/2015 09/2015 Utsikter
A1 Konsumenternas förtroendeindikator = (B2+B4+B7+D2)/4 11,8 22,9 -6,5 -0,7 8,3 4,2 --
B2 Egen ekonomi om 12 månader (nettotal) 8,4 14,1 2,3 3,6 5,5 4,8 --
B4 Finlands ekonomi om 12 månader (nettotal) 3,2 25,3 -27,1 -15,8 -0,7 -9,5 --
B6 Inflationen om 12 månader (procent) 2,2 4,6 0,6 2,2 1,5 1,5  
B7 Arbetslösheten i Finland om 12 månader (nettotal) -3,5 27,6 -51,1 -32,6 -20,6 -28,3 --
B8 Egen arbetslöshetsrisk nu (nettotal) -1,2 7,6 -18,8 -9,2 -4,3 -3,7 -
C1 Tidpunktens fördelaktighet för att köpa kapitalvaror (nettotal) 18,2 41,8 -14,2 3,3 20,1 15,5 =
C2 Tidpunktens fördelaktighet för att spara (nettotal) 10,7 36,8 -19,6 2,3 7,4 5,2 -
C3 Tidpunktens fördelaktighet för att ta lån (nettotal) 16,9 42,0 -47,1 6,1 19,6 14,3 =
D2 Hushållets möjligheter att spara 12 månader framåt (nettotal) 39,1 52,2 10,9 42,1 49,0 49,7 +

Nettotalet erhålls genom att vikta svarsalternativen och subtrahera den procentuella andelen nekande svar från den procentuella andelen jakande svar på en fråga. Konsumenternas förtroendeindikator beräknas som ett genomsnitt av delfaktorernas nettotal. Nettotalen och förtroendeindikatorn kan variera mellan -100 och +100, ju högre (positiv) siffra desto mer optimistisk är synen på ekonomin.

Förklaringar till kolumnen “ Utsikter ”: ++ Mycket goda utsikter, + Goda utsikter, = Neutrala utsikter, - Dåliga utsikter, -- Mycket dåliga utsikter. Nettotalets avvikelse från medeltalet har jämförts med standardavvikelsen.

Undersökningens population och urval

Till populationen i konsumentbarometern hör 4,4 miljoner personer i åldern 15–84 år och deras 2,6 miljoner hushåll i Finland. Undersökningens bruttourvalsstorlek är 2 350 personer varje månad. I september 2015 var bortfallet av svar 46,4 procent. Bortfallet omfattar förutom dem som vägrat eller annars var förhindrade att delta i undersökningen också dem man inte kunnat nå.

EU-resultat

Alla EU-länders (säsongrensade) barometerresultat publiceras på EU-kommissionens webbplats: European Commission, DG ECFIN, Business and Consumer Survey Results; http://ec.europa.eu/economy_finance/db_indicators/surveys/index_en.htm


Källa: Konsumentbarometern 2015, september. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Kangassalo 029 551 3598, konsument.barometern@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala

Publikationen i pdf-format (423,2 kB)

Översikter
Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 28.9.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konsumenternas förtroende [e-publikation].
ISSN=2669-8870. september 2015. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 28.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kbar/2015/09/kbar_2015_09_2015-09-28_tie_001_sv.html