Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 27.10.2015

Konsumenternas förtroende för den egna ekonomin försvagades i oktober

Konsumenternas förtroende för ekonomin har försvagats ytterligare. Konsumenternas förtroendeindikator var i oktober 1,3, då den i september var 4,2 och i augusti 8,3. I oktober i fjol fick förtroendeindikatorn värdet 0,4. Indikatorns långtidsmedelvärde är 11,7. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens konsumentbarometer. För barometern intervjuades den 1–19 oktober 1 299 personer bosatta i Finland.

Konsumenternas förtroendeindikator

Konsumenternas förtroendeindikator

Av de fyra delfaktorerna i konsumenternas förtroendeindikator försvagades i oktober förväntningarna på den egna ekonomin och hushållets sparmöjligheter jämfört med september. Synen på Finlands ekonomi och den allmänna arbetslösheten var oförändrade men dystra. Konsumenternas syn på den egna ekonomin var svaga i oktober och synen på de egna möjligheterna att spara var på samma nivå som långtidsmedelvärdet.

Konsumenterna ansåg i oktober att tidpunkten inte var särskilt gynnsam för att ta lån, köpa kapitalvaror och i synnerhet inte för att spara. Sysselsatta konsumenter oroade sig i oktober mera än i genomsnitt för att själva bli arbetslösa, liksom redan i september och för ett år sedan.

Egen och Finlands ekonomi

I oktober trodde 27 procent av konsumenterna att den ekonomiska situationen i Finland blir bättre under det följande året. Fler konsumenter, dvs. 37 procent, bedömde för sin del att landets ekonomi försämras. För ett år sedan i oktober var motsvarande andelar 21 och 35 procent.

I oktober litade 22 procent av konsumenterna på att den egna ekonomin förbättras och 18 procent befarade att den blir sämre inom ett år. Motsvarande andelar var i september 24 och 16 procent och för ett år sedan 22 och 14 procent.

Konsumenternas förväntningar på den egna ekonomin och Finlands ekonomi om ett år

Konsumenternas förväntningar på den egna ekonomin och Finlands ekonomi om ett år

Arbetslöshet och inflation

I oktober litade bara 12 procent av konsumenterna på att arbetslösheten minskar under det följande året medan 60 procent uppskattade att arbetslösheten ökar. För ett år sedan var motsvarande andelar ännu mer pessimistiska, dvs. 9 och 68 procent.

Av de sysselsatta antog 12 procent i oktober att risken för arbetslösheten minskat under de senaste månaderna för deras egen del, medan 21 procent antog att risken hade ökat. Av de sysselsatta upplevde 24 procent att de inte alls är i farozonen att bli arbetslösa.

I oktober uppskattade konsumenterna att konsumentpriserna stiger med 1,2 procent under de följande 12 månaderna. Inflationsförväntningarna var i september 1,5 procent. Långtidsmedelvärdet för inflationsförväntningarna är 2,2 procent.

Köp av kapitalvaror

Av konsumenterna bedömde 44 procent i oktober att det är fördelaktigt att köpa kapitalvaror. Av hushållen avsåg 16 procent att ganska eller mycket säkert köpa bil inom ett år och bara 5 procent bostad. Nitton procent av hushållen planerade att spendera pengar på renovering av bostaden inom ett år.

Sparande och låntagning

I oktober tyckte 50 procent av konsumenterna att tidpunkten för att spara var god. Av hushållen hade 62 procent sparat och 74 procent trodde att de kan spara under det följande året. Konsumenterna sparar främst för sämre tider eller för semestern. De vanligaste placeringsobjekten efter de populära tidsbundna kontona och placeringskontona är placeringsfonder.

I oktober ansåg 58 procent av konsumenterna att det är fördelaktigt att ta lån. Färre än vanligt, dvs. 11 procent av hushållen, planerade att ta lån inom ett år.

Konsumenternas förtroende efter storområde och befolkningsgrupp

I Norra Finland och i huvudstadsregionen var bilden av ekonomin i oktober ljusare än i övriga landet. Av befolkningsgrupperna var högre tjänstemän de klart mest optimistiska. Pensionärer och arbetslösa hade den mest pessimistiska uppfattningen om den ekonomiska utvecklingen.

Konsumenternas syn på ekonomin

  Medeltal 10/1995- Maxvärde 10/1995- Minvärde 10/1995- 10/2014 09/2015 10/2015 Utsikter
A1 Konsumenternas förtroendeindikator = (B2+B4+B7+D2)/4 11,7 22,9 -6,5 0,4 4,2 1,3 --
B2 Egen ekonomi om 12 månader (nettotal) 8,4 14,1 2,3 4,9 4,8 2,5 --
B4 Finlands ekonomi om 12 månader (nettotal) 3,1 25,3 -27,1 -10,2 -9,5 -8,7 --
B6 Inflationen om 12 månader (procent) 2,2 4,6 0,6 1,6 1,5 1,2  
B7 Arbetslösheten i Finland om 12 månader (nettotal) -3,6 27,6 -51,1 -33,7 -28,3 -27,7 --
B8 Egen arbetslöshetsrisk nu (nettotal) -1,2 7,6 -18,8 -7,5 -3,7 -5,7 -
C1 Tidpunktens fördelaktighet för att köpa kapitalvaror (nettotal) 18,2 41,8 -14,2 11,4 15,5 15,6 =
C2 Tidpunktens fördelaktighet för att spara (nettotal) 10,7 36,8 -19,6 5,1 5,2 2,5 -
C3 Tidpunktens fördelaktighet för att ta lån (nettotal) 16,9 42,0 -47,1 13,8 14,3 14,4 =
D2 Hushållets möjligheter att spara 12 månader framåt (nettotal) 39,1 52,2 10,9 40,5 49,7 39,1 =

Nettotalet erhålls genom att vikta svarsalternativen och subtrahera den procentuella andelen nekande svar från den procentuella andelen jakande svar på en fråga. Konsumenternas förtroendeindikator beräknas som ett genomsnitt av delfaktorernas nettotal. Nettotalen och förtroendeindikatorn kan variera mellan -100 och +100, ju högre (positiv) siffra desto mer optimistisk är synen på ekonomin.

Förklaringar till kolumnen “ Utsikter ”: ++ Mycket goda utsikter, + Goda utsikter, = Neutrala utsikter, - Dåliga utsikter, -- Mycket dåliga utsikter. Nettotalets avvikelse från medeltalet har jämförts med standardavvikelsen.

Undersökningens population och urval

Till populationen i konsumentbarometern hör 4,5 miljoner personer i åldern 15–84 år och deras 2,6 miljoner hushåll i Finland. Undersökningens bruttourvalsstorlek är 2 350 personer varje månad. I oktober 2015 var bortfallet av svar 44,7 procent. Bortfallet omfattar förutom dem som vägrat eller annars var förhindrade att delta i undersökningen också dem man inte kunnat nå.

EU-resultat

Alla EU-länders (säsongrensade) barometerresultat publiceras på EU-kommissionens webbplats: European Commission, DG ECFIN, Business and Consumer Survey Results; http://ec.europa.eu/economy_finance/db_indicators/surveys/index_en.htm


Källa: Konsumentbarometern 2015, oktober. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Kangassalo 029 551 3598, konsument.barometern@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (424,2 kB)

Översikter
Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 27.10.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konsumenternas förtroende [e-publikation].
ISSN=2669-8870. oktober 2015. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 1.10.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kbar/2015/10/kbar_2015_10_2015-10-27_tie_001_sv.html