Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 27.11.2020

Konsumenternas förväntningar på ekonomin återhämtade sig något i november

Konsumenternas förtroendeindikator var i november -4,8, då den i oktober var -6,9 och i september -5,9. I november i fjol fick förtroendeindikatorn värdet -5,0. Indikatorns långtidsmedelvärde är -1,8. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens undersökning om konsumenternas förtroende som besvarades den 1–18 november av 1 157 personer bosatta i Finland.

Konsumenternas förtroendeindikator

Konsumenternas förtroendeindikator

Av de fyra delfaktorerna i konsumenternas förtroendeindikator förbättrades förväntningarna något på den egna och på Finlands ekonomi i november jämfört med oktober. Däremot försvagades synen på den egna ekonomin i nuläget. Konsumenternas planer på att använda pengar för anskaffning av kapitalvaror minskade dessutom en aning. Jämfört med motsvarande period i fjol gick förtroendeindikatorns delfaktorer – med undantag av förväntningarna på Finlands ekonomi – i en något sämre riktning i november.

I november var konsumenternas bild av den ekonomiska utvecklingen i Finland dock fortfarande dyster. Konsumenterna uppskattade också att den egna ekonomin i nuläget var svag, men förväntningarna på de närmaste månaderna var redan på samma nivå som långtidsmedelvärdet. I november hade konsumenterna fortfarande något fler planer än vanligt på att köpa kapitalvaror.

Konsumenternas förväntningar på den egna ekonomin och Finlands ekonomi om ett år

Konsumenternas förväntningar på den egna ekonomin och Finlands ekonomi om ett år

Också konsumenternas förväntningar på utvecklingen av den allmänna arbetslöshetssituationen i Finland förbättrades klart i november, men är fortfarande på en dyster nivå. Detsamma gäller bedömningen av risken för att själva råka ut för arbetslöshet eller permittering bland de sysselsatta, dvs. löntagare och företagare, vid tidpunkten för enkäten. Konsumenternas uppskattning av tillväxttakten för konsumentpriserna under de kommande månaderna sjönk som omväxling något i november.

I november uppskattade konsumenterna att den egna penningsituationen fortsättningsvis är utmärkt. Konsumenterna ansåg inte längre att tidpunkten var särskilt gynnsam för att spara och samtidigt ansåg man att intervjutidpunkten var dålig för att köpa kapitalvaror och särskilt för att ta lån. I november hade dock fortfarande väldigt många planer på att ta lån. Konsumenterna hade fortfarande också gott om planer på att köpa bostad. Dessutom funderade många på att renovera hemmet och köpa bil.

Konsumenternas förtroende efter storområde och befolkningsgrupp

I november var förtroendet för ekonomin starkast i huvudstadsregionen (förtroendeindikatorn -1,7) och i övriga Södra Finland (-1,6). Av befolkningsgrupperna var högre tjänstemän de mest optimistiska (2,3). Mest pessimistiska när det gäller den ekonomiska utvecklingen var företagare (-12,1), och pensionärer (-11,7). Bland arbetslösa fick förtroendeindikatorn i november värdet -8,5.

Förtroendet för ekonomin minskar vanligen med personens ålder, och på motsvarande sätt ökar förtroendet vanligen i takt med inkomsterna. Män tenderar att ha större förtroende för ekonomin är kvinnor. Närmare information finns i databastabellerna .

EU-resultat

Alla EU-länders (säsongrensade) forskningsresultat om ekonomiska förväntningar publiceras varje månad på Europeiska kommissionens webbplats: Pressmeddelanden .

Begrepp

Nettotalet erhålls genom att vikta svarsalternativen och subtrahera den procentuella andelen nekande svar från den procentuella andelen jakande svar på en fråga. Konsumenternas förtroendeindikator (A1) beräknas som ett genomsnitt av delfaktorernas nettotal. Förtroendeindikatorns fyra delfaktorer är: konsumentens egen ekonomi nu (B1), konsumentens egen ekonomi om 12 månader (B2), Finlands ekonomi om 12 månader (B4) och konsumentens användning av pengar på kapitalvaror under de följande 12 månaderna jämfört med föregående 12 månader (E1). Nettotalen och förtroendeindikatorn kan variera mellan -100 och +100, ju högre (positiv) siffra desto mer optimistisk är synen på ekonomin.


Källa: Konsumenternas förtroende 2020, november. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Kangassalo 029 551 3598, Tuomas Parikka 029 551 3276, konsumenternas.fortroende@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (407,0 kB)

Översikter
Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 27.11.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konsumenternas förtroende [e-publikation].
ISSN=2669-8870. november 2020. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 4.10.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kbar/2020/11/kbar_2020_11_2020-11-27_tie_001_sv.html