Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 27.12.2021

Konsumenternas förtroende rejält på minus inför jul

Konsumenternas förtroendeindikator var i december -3,5, medan den i november var 1,2 och i oktober 2,7. I december i fjol fick förtroendeindikatorn värdet -4,6. Indikatorns långtidsmedelvärde är -1,7. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens undersökning om konsumenternas förtroende som besvarades den 1–16 december av 913 personer bosatta i Finland.

Konsumenternas förtroendeindikator

Konsumenternas förtroendeindikator

Alla de fyra delfaktorerna i konsumenternas förtroendeindikator försvagades tydligt i december jämfört med november. Jämfört med december året innan stärktes förväntningarna på Finlands ekonomi om ett år och de övriga delfaktorerna var ungefär oförändrade.

I december var förväntningarna på den egna ekonomin och i synnerhet på Finlands ekonomi försiktiga. Synen på den egna ekonomiska situationen i nuläget och planerna på att köpa kapitalvaror låg på samma nivå som långtidsmedelvärdet.

Konsumenternas förväntningar på den egna ekonomin och Finlands ekonomi om ett år

Konsumenternas förväntningar på den egna ekonomin och Finlands ekonomi om ett år

Även konsumenternas förväntningar på den allmänna arbetslöshetssituationens utveckling i Finland försvagades i december, men förblev relativt ljusa. Ungefär detsamma gällde de sysselsattas, dvs. löntagarnas och företagarnas, syn på risken för att själva råka ut för arbetslöshet eller permittering vid tidpunkten för enkäten. I december förblev konsumenternas uppskattningar och förväntningar på stegringen av konsumentpriserna, dvs. inflationen, oförändrade och tydligt högre än långtidsmedelvärdet.

Liksom under tidigare månader uppskattade konsumenterna att den egna penningsituationen var utmärkt i december. Konsumenterna ansåg fortfarande att tidpunkten var rätt gynnsam för att spara och relativt bra för att ta lån, men mycket dålig för att köpa kapitalvaror. Man förutspådde att det fortsättningsvis uppstår många möjligheter att spara under de kommande månaderna.

I december hade konsumenterna fortfarande rätt rikligt med planer på att köpa eller bygga bostad. Det fanns också väldigt många planer på grundläggande renovering av hemmet. Många funderade också på att köpa bil under det följande året. Liksom under de senaste månaderna var intresset för att ta lån mycket vanligt i december.

Konsumenternas förtroende efter storområde och befolkningsgrupp

I december var förtroendet för ekonomin, liksom tidigare, klart starkast i huvudstadsregionen (förtroendeindikatorn -0,1). Svagast var förtroendet denna gång i Östra Finland (-7,6). Av befolkningsgrupperna var högre tjänstemän i december de mest optimistiska (5,3). Mest pessimistiska när det gäller den ekonomiska utvecklingen var pensionärerna (-10,5).

Förtroendet för ekonomin minskar vanligen med personens ålder, och på motsvarande sätt ökar förtroendet vanligen i takt med inkomsterna. Män tenderar att ha större förtroende för ekonomin än kvinnor. Närmare information finns i databastabellerna .

EU-resultat

Alla EU-länders (säsongrensade) forskningsresultat om ekonomiska förväntningar publiceras varje månad på Europeiska kommissionens webbplats: Pressmeddelanden .

Begrepp

Nettotalet erhålls genom att vikta svarsalternativen och subtrahera den procentuella andelen nekande svar från den procentuella andelen jakande svar på en fråga. Konsumenternas förtroendeindikator (A1) beräknas som ett genomsnitt av delfaktorernas nettotal. Förtroendeindikatorns fyra delfaktorer är: konsumentens egen ekonomi nu (B1), konsumentens egen ekonomi om 12 månader (B2), Finlands ekonomi om 12 månader (B4) och konsumentens användning av pengar på kapitalvaror under de följande 12 månaderna jämfört med föregående 12 månader (E1). Nettotalen och förtroendeindikatorn kan variera mellan -100 och +100, ju högre siffra desto mer optimistisk är synen på ekonomin.


Källa: Konsumenternas förtroende 2021, december. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Kangassalo 029 551 3598, Tara Junes 029 551 3322, konsumenternas.fortroende@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (418,1 kB)

Översikter
Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 27.12.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konsumenternas förtroende [e-publikation].
ISSN=2669-8870. december 2021. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 22.5.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kbar/2021/12/kbar_2021_12_2021-12-27_tie_001_sv.html