Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Gå direkt till tabellen över levnadskostnadsindexets indextal.

Åtgärder för att begränsa spridningen av coronavirus syns i konsumentprisindexets datainsamling och vikstruktur 2021

Datainsamling

En av de viktigaste faktorerna som påverkar konsumentprisindexets kvalitet är att insamlingen av priser lyckas från en månad till en annan på samma sätt. Traditionellt har uppgifterna för konsumentprisindexet samlats in av statistikintervjuare runt om i Finland med en så kallade urvalsbaserade prisinsamlingen. Dessutom har intervjuinsamlingen kompletterats med en centraliserad prisinsamling som gjorts av teamet för konsumentprisindexet.

I och med de begränsningar av rörligheten som införts för att hindra spridningen av coronavirus (COVID-19) har intervjuarna inte kunnat samla in produkternas priser som datainsamlingar genom besök, vilket innebär att man har övergått till att samla in priser t.ex. från företagens webbsidor. Dessutom har datainsamlingen utvidgats i allt större utsträckning till att gälla massmaterial, så att den traditionella urvalsbaserade datainsamlingen kan ersättas med mer täckande material än tidigare. Med hjälp av massmaterial kan man samtidigt utveckla kvaliteten på och exaktheten i konsumentprisindexet. Med massmaterial täcker man redan nu i sin helhet prisinsamlingen för läkemedel och alkoholdrycker. För Fastlandsfinlands del gäller detta också livsmedel samt övriga dagligvaror.

Varukorg

Beräkningen av konsumentprisindexet baserar sig på varukorgen som uppdateras årligen i takt med ändringar i konsumtionen. Till varukorgen läggs nya nyttigheter om värdet av deras årliga konsumtion är minst en promille av totalkonsumtionen. På motsvarande sätt tar man bort sådana nyttigheter från varukorgen vars värdeandel har sjunkit till under en promille av totalkonsumtionen. Med hjälp av varukorgen, som uppdateras årligen, säkerställer man att representativa varor och tjänster ingår i indexet.

I början av år 2021 togs sju produkter bort från varukorgen och prisinsamlingen på grund av minskad konsumtion, dvs.:

 • Scarfar och halsdukar

 • Pumps för damer

 • Tapeter

 • Mixer

 • Underhåll och reparation av underhållningselektronik

 • Salt kaffebröd

 • Kostymsmycke

Under år 2020 har man fått in mer massmaterial för konsumentprisindexet. Det är fråga om material som kan ersätta den traditionella intervjuinsamlingen. I och med denna ändring beaktar man fr.o.m. januari 2021 prisuppgifter för bruksartiklar baserade på massmaterial. Det var möjligt att ta i bruk allt mer täckande prismaterial om följande:
 • Underkläder, nattkläder och sockor för herrar och damer samt sybehör

 • Material med anknytning till underhåll och reparation av bostaden, såsom målarfärger och lack

 • Lampor, konst- och prydnadsföremål, hushållstextilier, glas, porslin och bestick samt övrigt husgeråd

 • Medicinsk apparatur såsom blodtrycksmätare

 • Tillbehör och smörjmedel för persontransportmedel

 • Spel och leksaker, utrustning för inomhussport samt utrustning för camping och friluftsliv

 • Diverse trycksaker samt tidningar och tidskrifter

 • Blommor, växter och trädgårdsprodukter

 • Redskap, artiklar och produkter för personlig vård

Den urvalsbaserade datainsamlingen genom besök fortsätter dock och den kompletterar de uppgifter som fås ur massmaterialet.

För att trygga företagens dataskydd har den mest detaljerade nivån (7-siffernivån) i den klassificering som används i konsumentprisindexet gjorts grövre för dessa anläggningars del.

Vikstruktur

Viktstrukturen för konsumentprisindexet 2015=100 baserar sig i huvudsak på en kalkyl om privata konsumtionsutgifter i nationalräkenskaperna. Traditionellt används nationalräkenskapernas årsuppgifter vid definieringen av viktstrukturen, men i år utnyttjas den snabbare uppskattningen av privata konsumtionsutgifter år 2020, som baserar sig på kvartalsvisa uppgifter, eftersom åtgärderna för att begränsa spridningen av coronaviruset klart har inverkat på den privata konsumtionen. Det totala värdet av den privata konsumtionen har minskat något i fjol och samtidigt har konsumtionsstrukturen förändrats mellan huvudproduktgrupperna.

De privata konsumtionsutgifterna i nationalräkenskaperna indelas efter användningssyfte av vilka 4- och 5-siffriga användningssyftesklasser beaktas vid definieringen av konsumentprisindexets viktstruktur. Viktstrukturen för nivåerna under dem (6- och 7-siffriga grupper) uppskattas på basis av andra tillförlitliga källor, såsom konsumtionsundersökningens kostnadsstruktur, andra statistikuppgifter från producenter av Finlands officiella statistik (FOS) samt centralaffärernas och -organisationernas försäljningsmaterial.

Enligt de nyaste uppgifterna för år 2020 var värdet av den totala konsumtionen ungefär 105 miljarder euro.

Figur 1. Värdeandelar för totalkonsumtionen efter produktgrupp åren 2005, 2010 och 2021, procent

Figur 1. Värdeandelar för totalkonsumtionen efter produktgrupp åren 2005, 2010 och 2021, procent

Figur 1 visar en jämförelse av värdeandelar för totalkonsumtionen mellan åren 2005, 2015 och 2021 efter huvudproduktgrupp. Den största förändringen har skett i gruppen 04 bostäder, vatten, elektricitet, gas och andra bränslen. Gruppens andel av totalkonsumtionen har på sex år ökat med 5,6 procentenheter. År 2015 var gruppens andel av totalkonsumtionen 21,3 procent, medan andelen år 2021 är 26,9 procent.

I figur två presenteras den privata konsumtionens årsvisa struktur efter huvudproduktgrupp.

Figur 2. Konsumtionens viktstruktur efter produktgrupp år 2021, procent av totalkonsumtionen

Figur 2. Konsumtionens viktstruktur efter produktgrupp år 2021, procent av totalkonsumtionen
Åtgärderna för att begränsa coronaviruset inverkade på den privata konsumtionen år 2020. Denna inverkan syns också i konsumentprisindexets viktstruktur när man jämför fjolårets viktstruktur med viktstrukturen för år 2021. I tabell 1 visas denna effekt efter huvudproduktgrupp.

Tabell 1. Förändringar i konsumentprisindexets viktstruktur från år 2020 till år 2021

  2020 2021 Ändring av konsumption, %
Konsumentprisindex 100,0 100,0  
01 Livsmedel och alkoholfria drycker 12,8 13,7 6,7
02 Alkoholaltiga drycker och tobak 5,0 5,3 5,7
03 Kläder och skodon 4,5 3,5 -21,6
04 Bostäder, vatten, elektricitet, gas och andra bränslen 24,9 26,9 8,0
05 Inventarier, hushållsutrustning och rutinunderhåll av bostaden 5,1 5,5 8,8
06 Hälsovård 5,2 5,3 1,9
07 Transport 13,9 12,8 -8,1
08 Kommunikationer 2,6 2,8 6,7
09 Rekreation och kultur 11,2 10,2 -8,8
10 Utbildning 0,4 0,5 29,1
11 Restauranger och hotell 7,6 6,0 -21,3
12 Diverse varor och tjänster 7,4 7,5 1,7

De största minskningarna i den privata konsumtionen har under året skett i huvudproduktgrupperna: 03 Kläder och skodon, 11 Restauranger och hotell, där den privata konsumtionen minskade med drygt 21 procent. En något mer moderat nedgång på 8-9 procent kan ses i grupperna 07 Transport och 09 Rekreation och kultur. Man var mer hemma än tidigare, vilket innebär att man också satsade mer på samvaro och eget välbefinnande än tidigare. Detta syns i ökad konsumtion av livsmedel, alkoholdrycker och husgeråd.

Ändamålsklassificering av individuell konsumtion

Vid fastställande av produkter används klassificeringen eCOICOP, European Classification of Individual Consumption According to Purpose, som infördes år 2016 och som baserar sig på FN:s ändamålsklassificering av den individuella konsumtionen. Enligt EU:s anvisningar har produkterna indelats i femsiffriga undergrupper med hjälp av vilka man skiljer åt tjänster och varor i egna produktgruppen. Finlands nationella klassificering preciserar EU:s klassificering med 6- och 7-siffriga produktgrupper. Underindelningen uppdateras årligen när nya varor och tjänster tas i bruk i varukorgen eller tas bort. En mer detaljerad lista och beskrivningar av innehållet i eCOICOP finns i Eurostats Ramon-metadata på engelska.

Också viktstrukturen för det harmoniserade konsumentprisindexet uppdateras årligen

Statistikcentralen har också uppdaterat viktstrukturen för det harmoniserade konsumentprisindexet som beräknas för Europeiska unionens statistikbyrå Eurostat. Dess basår är samma som för det nationella konsumentprisindexet, 2015=100.

Harmoniserade konsumentprisindex används huvudsakligen för att jämföra inflationen i EU-länderna. Europeiska centralbanken använder ett harmoniserat konsumentprisindex som inflationsmätare i sin penningpolitik.

Finlands harmoniserade konsumentprisindex baserar sig på samma vikt- och prisuppgifter som det nationella konsumentprisindexet, men dess produktsortiment är mindre. Det omfattar inte ägarboende, penningspel, räntor eller avgifter av skattenatur. Det harmoniserade konsumentprisindexet täcker 86 procent av det nationella indexet.

Tabell 2. Värdeandelarna för konsumtionsposterna som inte hör till det harmoniserade konsumentprisindexet i Konsumentprisindexet år 2021

COICOP kod      Vara/grupp Vikt i KPI, o/o
04.6 Ägarboende 10,48
07.2.4.2.1.1   Fordonsskatt 1,29
09.4.3 Penningspel 1,43
12.5.2.0.1.2 Brandförsäkring för egnahemshus   0,10
12.6.2.1.1.2 Räntor på konsumtionskrediter 0,93
12.7.0.1.1.2 Övriga tillstånd 0,05
Utelämnats från HKPI totalt 14,28
Produkternas värdeandelar i tabellen är på någorlunda oförändrad nivå jämfört med året innan.

Källa: Konsumentprisindex, Statistikcentralen

Förfrågningar: Kristiina Nieminen 029 551 2957, Hannele Markkanen 029 551 3358, khi@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala


Uppdaterad 19.2.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konsumentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-0246. januari 2021, Åtgärder för att begränsa spridningen av coronavirus syns i konsumentprisindexets datainsamling och vikstruktur 2021 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 2.3.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/khi/2021/01/khi_2021_01_2021-02-19_kat_001_sv.html