Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 29.4.2021

Kuntasektorilla työskentelevien kuukausipalkkaisten mediaaniansio 2 981 euroa vuonna 2020

Tilastokeskuksen mukaan kuntasektorilla työskentelevien kokoaikaisten ja täyttä palkkaa saaneiden kuukausipalkkaisten palkansaajien säännöllisen työajan mediaaniansiot olivat 2 981 euroa kuukaudessa vuonna 2020. Naisten mediaaniansiot olivat 2 916 ja miesten 3 379 euroa kuukaudessa. Kuntasektorin palkansaajista 81 prosenttia oli naisia. Kuntasektorin palkkatiedot ovat lokakuulta. Koronapandemian vaikutukset tämän ajankohdan tilastotietoihin ovat yllättävän pieniä ja näkyvät lähinnä kasvaneina ylitöinä. Lokakuussa 2020 ylityölisiä sai 22 prosenttia kuntasektorin palkansaajista ja saajien ylityökorvaus oli keskimäärin 215 euroa.

Säännöllisen työajan ansioiden jakauma kuntasektorilla sukupuolen mukaan vuonna 2020 (kokoaikaisten ja kuukausipalkkaisten ansiot)

Säännöllisen työajan ansioiden jakauma kuntasektorilla sukupuolen mukaan vuonna 2020 (kokoaikaisten ja kuukausipalkkaisten ansiot)

Kuntasektorin palkansaajarakenteeseen ei poikkeusvuonna muutoksia

Koronapandemia on tuonut vuoden 2020 aikana muutoksia työelämän eri osa-alueille. Erityisesti terveydenhuoltoalan työntekijöiden riittävyys, työ ja palkkaus ovat olleet vuoden aikana huomion kohteena. Poikkeustilanne on vaikuttanut paljon myös opettajien työhön, mutta ei varsinaisesti palkkaukseen tai henkilöstömääriin. Tilastokeskuksen keräämien palkkatietojen keruuajankohta on lokakuu, joka oli pandemian näkökulmasta suvantovaihetta. Tämän vuoksi vaikutukset kunta-alan eri toimialojen palkkaukseen ja henkilöstömääriin ovat pienempiä, kuin voisi olettaa.

Vuonna 2020 kuntasektorilla oli kuukausipalkkaisessa palvelussuhteessa reilut 445 000 henkilöä, joista tilaston palkansaajalukumääriin lasketaan lähes 415 000 henkilön tiedot. Palkansaajien kokonaislukumäärä on edellisvuodesta vähentynyt 0,4 prosenttia, mikä tarkoittaa noin 1 600 palkansaajaa. Kuntasektorin työntekijöistä oli vuonna 2020 määräaikaisessa työsuhteessa 23 prosenttia, mikä on noin 500 henkilöä vähemmän kuin edellisvuonna. Terveydenhuoltoalalla tai muilla toimialoilla työskentelevien määrissä ei ole vuoden takaiseen huomioitavia muutoksia.

Kuntasektorilla oli kokoaikaisia kuukausipalkkaisia palkansaajia 357 000 vuonna 2020. Noin 58 000 henkilöä eli 14 prosenttia oli osa-aikaisia. Kuntasektorilla työskenteli lisäksi noin 5 500 tuntipalkkaista ja heidän palkkaustaan käsitellään omassa luvussaan. Tilaston palkkatiedot lasketaan kokoaikaisten ja täyttä palkkaa saaneiden ansioista. Tilaston ulkopuolelle jäävät ne palvelussuhteessa olevat, jotka eivät ole saaneet palkkaa tai palkka on maksettu vähennettynä esimerkiksi opinto-, hoito- ja vanhempainvapaan vuoksi.

Lomautettuja palkansaajia oli lokakuussa 2020 noin 2 250. Edellisvuosina lomautettujen määrä on ollut korkeintaan kolmasosa tästä. Koko kuntasektorin palkansaajamäärään nähden lomautusten määrät olivat vähäisiä. Lomautuksia oli edellisvuosien tapaan etenkin kouluissa ja suurimmat lomautettujen ammattiryhmät olivat koulunkäyntiavustajat, peruskoulun yläluokkien ja lukion opettajat sekä luokanopettajat.

Syksyn 2020 aikana korona-näytteenottokapasiteettia vahvistettiin. Poikkeusaikana perustettuja toimintoja ja tehtäviä on valitettavan vaikeaa saada eriteltyä tilastoaineistosta. Kuntasektorin palkkatiedot kerätään Kevan ammattinimikkeistöllä, joka on verraten tarkka. Aineistosta ei kuitenkaan löydy nimikkeen perusteella esimerkiksi näytteenottajia, vaan valtaosa näytteenottajista on todennäköisesti ilmoitettu Tilastokeskukseen pohjavirkansa nimikkeen mukaisesti. Osa toiminnoista on myös ulkoistettu yksityisen sektorin hoidettavaksi. Tilastokeskus kerää kunnilta ja kuntayhtymiltä myös tiedot toimipaikoista. Väliaikaisiksi perustetut näytteenottopaikat ja niiden henkilöstö kuuluvat pysyvien toimipaikkojen yhteyteen, jolloin näitä toimipisteitä ja niiden työntekijöitä ei voida aineistosta eritellä.

Vuoden 2020 lokakuussa enemmän ylitöitä kuin vuotta aiemmin

Poikkeuksellinen vuosi näkyy koko kunta-alan palkkatarkastelussa lisien, lähinnä ylitöiden lisääntymisenä. Säännöllisen työajan ansioihin laskettavat työaikalisät myös kasvoivat hieman.

Vuonna 2020 tehtäväkohtaisen palkan eli ns. peruspalkan keskiarvo oli kuntasektorilla 2 746 ja kokonaisansioiden 3 365 euroa kuukaudessa. Kokonaisansiot sisälsivät keskimäärin 505 euroa säännöllisiä ja 114 euroa ei-säännöllisiä lisiä. Ylitöitä tehneiden keskimääräinen ylityökorvaus lokakuussa 2020 oli 215 euroa, mikä on 12,5 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna. Korvauksia sai 22 prosenttia palkansaajista, kun vuotta aiemmin 20 prosenttia.

Kunta-alan suurimmalla ja yleisellä ns. KVTES-sopimusalalla ylitöitä oli 24 prosentilla palkansaajista, kun vuotta aiemmin niitä oli 21 prosentilla. Lääkärien sopimusalalla ylitöitä teki 19 prosenttia palkansaajista, kun vuotta aiemmin 16 prosenttia. KVTES-sopimusalalla keskimääräiset ylityökorvaukset olivat 152 euroa ja lisääntyivät 21 prosenttia edellisvuodesta. Lääkärien sopimusalalla ylityökorvaukset olivat keskimäärin 1 327 euroa ja nousua oli 8 prosenttia edellisvuodesta. Muilla kuntasektorin sopimusaloilla (opettajat, tekniset ja muut) ylitöiden saajien ja eurojen määrässä ei ollut merkittävää muutosta aiempaan.

Ylityöt, varallaolo- sekä päivystyskorvaukset määritellään kokonaisansioiden ei-säännöllisiin lisiin. Säännöllisiin lisiin kuuluvat puolestaan henkilökohtaiset, kokemus- ja työaikalisät. Säännöllisen työajan lisiä sai kuntasektorilla suunnilleen yhtä suuri joukko, kuin vuotta aiemmin. Lisien euromäärät kuitenkin kasvoivat siten, että työaikalisät olivat 4,3 prosenttia eli keskimäärin 17 euroa suuremmat kuin vuotta aiemmin.

Lisien osuus vaihtelee ammattiryhmittäin

Tehtäväkohtaisen eli niin kutsutun peruspalkan päälle tulevien lisien määrä vaihtelee eri ammattiryhmien välillä. Seuraavassa tarkastellaan kuntasektorin neljää suurinta ammattiryhmää (ammattiluokituksen 2-numerotaso), näiden keskiansioiden muodostumista ja muutoksia. Tarkastelussa olevien ammattiryhmien ja tarkempien ammattiluokkien osalta ei vuosien 2019 ja 2020 lokakuun tietojen välillä ole merkittäviä muutoksia maksettujen lisien osuuksissa. Alla olevan tarkastelun mukaisia tietoja voi itse laskea julkistuksen tietokantataulukoista halutuilla rajauksilla, esimerkiksi ammattiluokittain. Myös tiedot tarkasteltavien ammattiryhmien mediaaniansioista löytyvät liite- ja tietokantataulukoista.

Kokonaisansioiden muodostuminen kuntasektorilla yhteensä sekä yleisimmissä ammattiryhmissä vuonna 2020 (kokoaikaisten kuukausipalkkaisten keskiansiot)

Kokonaisansioiden muodostuminen kuntasektorilla yhteensä sekä yleisimmissä ammattiryhmissä vuonna 2020 (kokoaikaisten kuukausipalkkaisten keskiansiot)

Kuntasektorin suurin ammattiryhmä on hoivapalvelun ja terveydenhuollon työntekijät. Ryhmään kuuluvat esimerkiksi lastenhoitajat ja lähihoitajat. Heidän peruspalkkansa oli keskimäärin 2 163 euroa kuukaudessa. Hoivapalvelun ja terveydenhuollon työntekijöitä oli noin 24 prosenttia kuntasektorin kuukausipalkkaisista eli reilut 98 000 henkilöä. Hoivapalvelun ja terveydenhuollon työntekijöiden kokonaisansioista 17,4 prosenttia eli 465 euroa oli säännöllisiä lisiä. Vuotta aiemmin säännöllisten lisien osuus oli 17,3 prosenttia. Ei-säännöllisiä lisiä oli keskimäärin 1,4 prosenttia eli 37 euroa ja vuotta aiemmin vastaava osuus oli 1,0 prosenttia.

Terveydenhuollon asiantuntijoiden peruspalkka oli keskimäärin 2 585 euroa kuukaudessa. Ryhmään määritellään esimerkiksi sairaanhoitajat, terveydenhoitajat ja kätilöt. Heitä oli kuntasektorin kuukausipalkkaisista 17 noin prosenttia, reilut 70 000 henkilöä. Säännöllisten lisien osuus kokonaisansioista oli 17,6 prosenttia eli 570 euroa ja vuotta aiemmin 17,4. Ei-säännöllisten lisien osuus oli 2,8 prosenttia eli 91 euroa ja vuotta aiemmin 2,2 prosenttia.

Terveydenhoidon erityisasiantuntijoita, joihin mm. lääkärit, osastonhoitajat, hammaslääkärit kuuluvat, oli kuntasektorin palkansaajista reilut 23 000 eli alle 6 prosenttia. Heidän peruspalkkansa oli keskimäärin 4 608 euroa kuukaudessa. Säännöllisten lisien osuus kokonaisansioista oli 12,7 prosenttia eli 839 euroa ja vuotta aiemmin 13,6. Ei-säännöllisiä lisiä oli 17,8 prosenttia eli 1 178 euroa, vuotta aiemmin 16,5 prosenttia.

Opettajia ja muita opetusalan erityisasiantuntijoita oli lähes 81 000 eli 19 prosenttia koko kuntasektorin kuukausipalkkaisista. Heidän peruspalkkansa oli keskimäärin 2 991 euroa kuukaudessa. Opettajilla säännöllisen työajan lisien osuus kokonaisansioista oli 16,9 prosenttia eli 622 euroa ja vuotta aiemmin osuus oli 17,5. Ei-säännöllisiä lisiä oli keskimäärin 1,6 prosenttia, noin 59 euroa. Opettajien osalta vuosityöaikaan siirtyminen on vähentänyt lisien määrää ja nostanut peruspalkan osuutta kokonaisansioista.

Kuntasektorin tuntipalkkaisten säännöllisen työajan keskituntiansion mediaani työaikalisien kanssa oli 15,44 euroa

Säännöllisen työajan keskituntiansion mediaani työaikalisien kanssa oli kuntasektorin tuntipalkkaisilla 15,44 euroa vuonna 2020. Tuntipalkkaisten säännöllisen työajan keskituntiansio pitää sisällään aikatyön ja urakkatyön ansiot, ilta- ja yötyölisät, vuoro- ja lauantaityökorotuksen sekä sunnuntaityökorotuksen. Tuntipalkkaisista 15 prosenttia oli naisia. Naisten keskituntiansion mediaani oli 14,72 ja miesten 15,53 euroa.

Tuntipalkkaisia työntekijöitä oli kuntasektorilla noin 5 500 vuonna 2020. Tuntipalkkaisten lukumäärä on vähentynyt vuosittain. Vuodesta 2019 vuoteen 2020 tuntipalkkaisten määrä väheni 750 henkilöllä. Kuntasektorin tuntipalkkaisista viidesosa kuuluu ammattiryhmään rakennustyöntekijät ja sähköasentajat. Muita yleisiä tuntipalkkaisten ammattiryhmiä olivat palvelu- ja kuljetustyöntekijät, maanviljelijät, eläintenkasvattajat sekä teollisuuden ja rakentamisen avustavat työntekijät.

Julkaisun liite- ja tietokantataulukoista löytyy tarkempia tuntipalkkatietoja ammatti- ja toimialaluokitusten mukaan.

Kuntapalkkatilastoissa kattavat tiedot ansioista ja lisistä

Korjaus 11.5.2021. Viimeisestä kappaleesta on korjattu määritelmää koskeva teksti poistamalla lause, että ei-vastanneiden työnantajien osalta on tilastossa käytetty edellisen vuoden palkansaajamääriä.

Tilastokeskuksen palkkatilastoissa käytetty säännöllisen työajan ansion käsite sisältää peruspalkan lisäksi euromääräisinä maksetut vuosisidonnaiset lisät, henkilökohtaiset lisät, työaikalisät, muut säännöllisen työajan lisät sekä luontoisedut. Tilastokeskuksen käsite ”peruspalkka” tarkoittaa henkilön saamaa tehtäväkohtaista ja tehtävän vaativuuteen perustuvaa palkanosaa. Kokonaisansio sisältää lisä- ja ylitöiden ansiot sekä osin myös mahdolliset varallaolo-, päivystys- ja hälytyskorvaukset ja muut epäsäännöllisesti maksettavat lisät. Kokonaisansioon ei kuitenkaan lasketa kertaluonteisia palkkaeriä, kuten lomarahaa ja tulospalkkioita.

Mikäli työntekijälle on maksettu lokakuussa kuukautta pidemmältä ajalta olevia palkkaeriä, huomioidaan näistä vain yhden kuukauden osuus.

Mediaani tarkoittaa järjestetyn joukon keskimmäistä havaintoa. Mikäli palkansaajat järjestetään jonoon ansioiden suuruusjärjestyksessä, keskimmäisen palkansaajan palkka on mediaaniansio.

Kuntasektorin palkkatilasto laaditaan kuntien ja kuntayhtymien toimittamasta työsuhdeaineistosta. Kahdeksan työnantajan noin 4 800 palkansaajan tietoja ei saatu vuonna 2020. Ansiolaskennassa näiden työnantajien tietoja ei huomioida. Tilastokeskus saa myös tulorekisteriin ilmoitetut palkkatiedot ja näistä tiedoista on julkistettu 2021 alusta alkaen Tulorekisterin palkat ja palkkiot -tilastoa. Tulorekisterin tiedot ovat tarkkuustasoltaan karkeampia, minkä vuoksi kuntasektorilta kerätään jatkossakin tietoja erillisellä kyselyllä yksittäisten palkkatekijöiden tarkkuudella. Tilastokeskuksen sektorikohtaiset palkka-aineistot kootaan lokakuussa 2021 julkaistavaan Palkkarakennetilastoon, jossa eri sektorien tiedot ovat toisiinsa nähden vertailukelpoiset.


Lähde: Kuntasektorin palkat 2020, Tilastokeskus

Lisätietoja: Heli Udd 029 551 3522, Hanna Ahtonen 029 551 3536, palkat.kunnat@tilastokeskus.fi

Vastaava osastopäällikkö: Hannele Orjala

Julkaisu pdf-muodossa (540,4 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 29.4.2021

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuntasektorin palkat [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-0203. 2020. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 17.6.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/ksp/2020/ksp_2020_2021-04-29_tie_001_fi.html