Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Begrepp och definitioner

Fastighet

Med fastighet avses en enhet för ägande av jord- eller vattenområde som i fastighetsregistret antecknats som fastighet. Till fastigheten hör de byggnader och fasta anordningar som fastighetsägaren äger och som finns på fastigheten.

Fastighetsunderhåll

Fastighetsunderhåll är verksamhet med syftet att bevara fastighetens skick, värde och egenskaper.

Förbrukningsmaterial

Vid användning av fastigheter förbrukas material eller förnödenheter som t.ex. vatten och el, som kallas för förbrukningsmaterial.

Indexfastighet

Med indexfastighet avses fastigheter som tagits med i indexet. Totalindexet räknas som viktat medeltal för dessa fastigheter. Indexfastigheter gällande kostnadsindexet för fastighetsunderhåll är flervåningsbostadshus, affärsbyggnad, kontorsbyggnad, hälsocentral, skolbyggnad och industrihall. Kostnadsindexet för fastighetsunderhåll beräknas separat för egnahemshus.

Kapitalkostnad

Kapitalkostnader är kostnader för kapital som bundits till fastigheten och som består av räntor och kalkylmässiga avskrivningar. Räntefaktorn består av avkastningskrav som ställts på det bundna kapitalet. Till kapitalkostnaderna hör kostnader förknippade med anskaffning och ägande av fastigheten samt kostnader förknippade med servitut eller lagstadgade plikter.

Underhållskostnad

Underhållskostnader är kostnader som föranleds av fastighetsskötsel och underhåll, t.ex. fastighetens alla kostnader för service, el, uppvärmning, vattenförbrukning och avfallshantering.

Underleverans

I kostnadsindexet för fastighetsunderhåll avses med underleverans tjänster som köpts av en tredje part för skötsel och underhåll av fastigheten.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Kostnadsindex för fastighetsunderhåll [e-publikation].
ISSN=1799-4322. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 1.3.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kyki/kas_sv.html