Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

1. Den ekonomiska recessionen i Finland håller på att avta, förädling och tjänster fortfarande på en lägre nivå än året innan

Volymen av bruttonationalprodukten ökade under april–juni med 0,2 procent från föregående kvartal. Den arbetsdagskorrigerade bruttonationalprodukten var 1,2 procent mindre än under andra kvartalet 2012. Beräknat i löpande priser var värdet av den arbetsdagskorrigerade bruttonationalprodukten 0,9 procent högre än året innan.

Figur 1. Förändring i volymen av bruttonationalprodukten från föregående kvartal (säsongrensat, procent)

Figur 1. Förändring i volymen av bruttonationalprodukten från föregående kvartal (säsongrensat, procent)

Den säsongrensade volymen av bruttonationalprodukten vände något uppåt efter fyra kvartal i rad med negativ tillväxt. Den ekonomiska recessionen ser ut att ha avtagit under årets andra kvartal, men den säsongrensade volymförändringen från föregående kvartal ligger fortfarande mycket nära noll.

Säsongrensningsmodellen för volymen av bruttonationalprodukten har uppdaterats. Den arbetsdagskorrigering som tidigare använts var inte längre statistiskt signifikant, så den ersattes genom att beakta påskens inverkan, som är statistiskt signifikant. Enligt den estimerade säsongrensningsmodellen minskar påsken nivån på den ursprungliga serien över bruttonationalprodukten för kvartalet i fråga och vidare de förändringsprocenter som beräknats på basis av den. I den arbetsdagskorrigerade och säsongrensade serien samt i trendserien har man genom att beakta påsken försökt förbättra jämförbarheten mellan olika tidpunkter. I den arbetsdagskorrigerade serien har påskens inverkan beaktats och enligt den minskade bruttonationalprodukten under andra kvartalet med 1,2 procent från året innan. Utan att beakta påskens inverkan skulle denna årsförändring för andra kvartalet vara -0,7 procent.

Enligt Eurostats preliminära uppgifter ökade bruttonationalprodukten inom EU27-området under andra kvartalet med 0,3 procent från föregående kvartal.

1.1. Produktion

Volymen av det totala förädlingsvärdet inom alla näringsgrenar ökade med 0,4 procent från föregående kvartal, men minskade med 0,9 procent från året innan.

Figur 2. Förändringar i volymen av förädlingsvärdet inom näringsgrenarna, 2013Q2 jämfört med året innan (arbetsdagskorrigerat, procent)

Figur 2. Förändringar i volymen av förädlingsvärdet inom näringsgrenarna, 2013Q2 jämfört med året innan (arbetsdagskorrigerat, procent)

Figur 3. Förändringar i volymen av förädlingsvärdet inom näringsgrenarna, 2013Q2 jämfört med föregående kvartal (säsongrensat, procent)

Figur 3. Förändringar i volymen av förädlingsvärdet inom näringsgrenarna, 2013Q2 jämfört med föregående kvartal (säsongrensat, procent)

Under andra kvartalet var volymen av förädlingsvärdet inom primärproduktionen, dvs. jord- och skogsbruk samt fiske, 0,2 procent mindre än under föregående kvartal och 1,2 procent större än året innan.

Industriproduktionen vände något uppåt under april–juni. Förädlingsvärdet inom näringsgrenarna B–E var 0,8 procent högre än under föregående kvartal, men 3,2 procent lägre än året innan. Produktionen inom alla näringsgrenar inom tillverkningsindustrin C ökade från föregående kvartal. Tillverkningsindustrin var dock fortfarande 4,1 procent lägre än året innan.

Produktionen inom byggverksamhet ökade under april–juni med 0,6 procent från föregående kvartal, men minskade med 1,3 procent från året innan.

Förädlingsvärdet inom servicenäringarna ökade med 0,1 procent från föregående kvartal, men minskade med 0,4 procent från året innan. Förädlingsvärdet inom privata tjänster minskade, men förädlingsvärdet inom offentliga tjänster ökade med en procent från året innan. Överföringen av Rundradion Ab från den privata till den offentliga sektorn syns både i förädlingsvärdet för offentliga tjänster och i de offentliga konsumtionsutgifterna.

Förädlingsvärdet inom handeln var 0,3 procent lägre än under föregående kvartal och 3,6 procent lägre än under andra kvartalet 2012.

1.2. Import, export, konsumtion och investeringar

Den totala efterfrågan ökade under andra kvartalet med 0,3 procent jämfört med föregående kvartal, men minskade med 1,2 procent från året innan. Jämfört med året innan ökade konsumtionen efterfrågan i samhällsekonomin, men en minskning av export och byggnadsinvesteringar minskade den.

Figur 4. Volymförändringar i huvudposterna av utbud och efterfrågan, 2013Q2 jämfört med året innan (arbetsdagskorrigerat, procent)

Figur 4. Volymförändringar i huvudposterna av utbud och efterfrågan, 2013Q2 jämfört med året innan (arbetsdagskorrigerat, procent)

Figur 5. Volymförändringar i huvudposterna av utbud och efterfrågan, 2013Q2 jämfört med föregående kvartal (säsongrensat, procent)

Figur 5. Volymförändringar i huvudposterna av utbud och efterfrågan, 2013Q2 jämfört med föregående kvartal (säsongrensat, procent)

Förändringen av exportvolymen från föregående kvartal har under hela början av året legat nära noll. Jämfört med året innan var exportvolymen under april–juni 2,3 procent mindre i år. Exporten av varor sjönk med 2,2 procent och exporten av tjänster med 2,5 procent jämfört med året innan. Då man bedömer utvecklingen av exporten och särskilt varuexporten är det bäst att använda ursprungliga eller arbetsdagskorrigerade uppgifter. Den oregelbundna säsongvariationen inom den finländska varuexporten försvårar säsongrensningen, varför det är svårt att tolka säsongrensade uppgifter och förändringsprocenter som beräknats på basis av dem.

Importen ökade med 0,3 procent från föregående kvartal, men minskade med 7,2 procent från året innan. Importen av varor minskade med 5,9 procent och importen av tjänster med 10,2 procent jämfört med året innan.

Volymen av den privata konsumtionen minskade under andra kvartalet med 0,3 procent jämfört med föregående kvartal, men ökade med 1,6 procent från året innan.

Den fasta bruttoinvesteringen minskade med 0,1 procent från föregående kvartal och med 1,3 procent från året innan. Byggnadsinvesteringarna ökade med 0,4 procent från föregående kvartal, men minskade med 1,5 procent från året innan. Volymen av investeringar i maskiner, inventarier och transportmedel minskade med 3,7 procent från föregående kvartal, men ökade med 5,3 procent från året innan.

1.3. Sysselsättning, löner och nationalinkomst

Antalet sysselsatta ökade under andra kvartalet med 0,1 procent från föregående kvartal, men minskade med 0,7 procent från året innan. Antalet arbetade timmar inom samhällsekonomin minskade med 0,2 procent från föregående kvartal och med 1,3 procent från året innan.

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning var det relativa arbetslöshetstalet under april–juni 9,1 procent. Under motsvarande period i fjol var det 8,6 procent.

Den nominella lönesumman inom samhällsekonomin steg under april–juni med 0,9 procent från föregående kvartal och med 1,7 procent från året innan. Arbetsgivarnas socialskyddsavgifter ökade med 1,0 procent jämfört med föregående kvartal och med 1,4 procent jämfört med året innan.

Driftsöverskottet (netto), som grovt motsvarar rörelsevinsten i affärsbokföring, ökade i löpande priser med 1,2 procent från föregående kvartal, men minskade med 1,6 procent från året innan. Bruttonationalinkomsten var i löpande priser 1,5 procent högre än året innan.

1.4. Tillgängliga uppgifter

De preliminära uppgifterna för kvartalet baserar sig på de källuppgifter om den ekonomiska utvecklingen som var tillgängliga 28.8.2013.

Uppgifterna på årsnivå 1990–2012 motsvarar de uppgifter om nationalräkenskaperna som publicerades 11.7.2013, med undantag av uppgifterna om utlandssektorn (import, export, primärinkomster från/till utlandet) som kan ha reviderats. Nationalräkenskapsuppgifterna gällande tredje kvartalet 2013 publiceras 5.12.2013, då också tidigare kvartal revideras. Ett snabbestimat över utvecklingen av bruttonationalprodukten under juli–september publiceras i samband med offentliggörandet av konjunkturindikatorn för produktionen 14.11.2013.

På grund av avstämnings- och säsongrensningsmetoderna kan kvartalsuppgifterna revideras något för hela tidsserien i samband med varje offentliggörande. De största revideringarna sker dock under de 2–3 första åren efter offentliggörandet för kvartalet, eftersom årsräkenskapernas slutliga uppgifter publiceras med omkring två års eftersläpning efter utgången av statistikåret. De säsongrensade tidsserierna och trendtidsserierna revideras alltid i och med nya observationer oberoende av revideringen av den ursprungliga tidsserien.

Kvalitetsbeskrivningen (på finska) finns på Statistikcentralens webbplats: http://tilastokeskus.fi/til/ntp/laa.html

Metodbeskrivning för kvartalsräkenskaperna: : http://tilastokeskus.fi/til/ntp/men_sv.html


Källa: Nationalräkenskaper 2013, 2:a kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Samu Hakala 09 1734 3756, Veli-Pekka Karvinen 09 1734 2667, kansantalous.suhdanteet@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 5.9.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Nationalräkenskaper, kvartalsvis [e-publikation].
ISSN=1797-9757. 2:a kvartalet 2013, 1. Den ekonomiska recessionen i Finland håller på att avta, förädling och tjänster fortfarande på en lägre nivå än året innan . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 13.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ntp/2013/02/ntp_2013_02_2013-09-05_kat_001_sv.html