Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Beskrivning

Kvartalsräkenskaperna för samhällsekonomin beskriver systematiskt Finlands ekonomi med samma begrepp och definitioner som årsräkenskaperna, men på en mer aggregerad nivå. Statistiken följer det Europeiska nationalräkenskapssystemet ENS 2010 som godkändes genom Europeiska unionens råds direktiv år 2013. Ekonomin beskrivs ur olika synvinklar, med produktion, efterfrågan och resultatbild-ning som mätare. Granskningen omfattar uppgifter både till löpande priser och kedjade volymuppgifter med referensåret 2010. Av uppgifterna framgår bl.a. hur Finlands bruttonationalprodukt har utvecklats kvartalsvis, vilka näringsgrenar som har ökat, och hur mycket, om t.ex. exporten eller investeringar har ökat produktionen, hur hushållens konsumtion har förändrats från föregående kvartal, hur mycket lö-nerna har stigit från året innan.

Statistikens hela beskrivning.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Nationalräkenskaper, kvartalsvis [e-publikation].
ISSN=1797-9757. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 25.6.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ntp/meta_sv.html