Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Recessionen i Finlands samhällsekonomi fortgår, industriproduktionen minskade ytterligare

Korrigerad 5.6.2015. De korrigerade siffrorna är markerade med rött.

Volymen av den säsongrensade bruttonationalprodukten minskade under januari–mars med 0,1 procent från föregående kvartal. Den arbetsdagskorrigerade bruttonationalprodukten var på samma nivå som under första kvartalet 2014. Beräknat i löpande priser var värdet av den arbetsdagskorrigerade bruttonationalprodukten 0,5 procent högre än året innan.

Figur 1. Förändring i volymen av bruttonationalprodukten från föregående kvartal (säsongrensat, procent)

Figur 1. Förändring i volymen av bruttonationalprodukten från föregående kvartal (säsongrensat, procent)

Recessionen i Finlands ekonomi som började år 2012 fortsatte under första kvartalet år 2015. Kännetecknande för den långa recessionsperioden har varit att en typisk förändring i volymen av bruttonationalprodukten från föregående kvartal är svagt negativ, dvs. även om ekonomin inte minskar med anmärkningsvärd snabbhet, ökar den inte heller. Följaktligen har volymen av bruttonationalprodukten varit ännu större än under den ekonomiska krisen år 2009, och är nu i stort sett på samma nivå som år 2006.

Enligt Eurostats preliminära uppgifter ökade bruttonationalprodukten inom EU28-området under första kvartalet med 0,4 procent från föregående kvartal.

Produktion

Volymen av det sammanlagda förädlingsvärdet för alla näringsgrenar ökade med 0,1 procent från föregående kvartal och låg på samma nivå som under första kvartalet år 2014.

Figur 2. Förändringar i volymen av förädlingsvärdet under 1:a kvartalet 2015 jämfört med året innan (arbetsdagskorrigerat, procent)

Figur 2. Förändringar i volymen av förädlingsvärdet under 1:a kvartalet 2015 jämfört med året innan (arbetsdagskorrigerat, procent)

Figur 3. Förändringar i volymen av förädlingsvärdet under 1:a kvartalet 2015 jämfört med föregående kvartal (säsongrensat, procent),

Figur 3. Förändringar i volymen av förädlingsvärdet under 1:a kvartalet 2015 jämfört med föregående kvartal (säsongrensat, procent),

Under första kvartalet ökade volymen av förädlingsvärdet inom primärproduktionen, dvs. jord- och skogsbruk samt fiske, med 1,2 procent från föregående kvartal och var 0,9 procent större än året innan.

Industriproduktionen minskade under januari–mars. Förädlingsvärdet inom näringsgrenarna B–E var 0,7 procent lägre än under föregående kvartal och 1,0 procent lägre än året innan. Produktionen inom näringsgrenarna inom tillverkningsindustrin C minskade med 0,1 procent från föregående kvartal och var 0,2 procent lägre än året innan.

Under januari–mars minskade produktionen inom byggverksamhet med 0,5 procent från föregående kvartal och med 4,5 procent från året innan.

Förädlingsvärdet inom servicenäringarna låg på samma nivå som under föregående kvartal, men ökade med 0,6 procent från året innan. Jämfört med föregående kvartal ökade förädlingsvärdet inom privata tjänster med 0,6 procent, men förädlingsvärdet inom offentliga tjänster minskade med 2,0 procent.

Förädlingsvärdet inom handeln var 0,4 procent högre än under föregående kvartal, men 1,1 procent lägre än under första kvartalet 2014.

Import, export, konsumtion och investeringar

Den totala efterfrågan ökade under första kvartalet 2015 med 0,7 procent jämfört med föregående kvartal och med 0,5 procent från året innan. Ökningen av privata konsumtionsutgifter ökade efterfrågan i samhällsekonomin.

Figur 4. Volymförändringar i huvudposterna av utbud och efterfrågan under 1:a kvartalet 2015 jämf. med året innan (arbetsdagskorr., procent), (figuren har korrigerats 5.6.2015)

Figur 4. Volymförändringar i huvudposterna av utbud och efterfrågan under 1:a kvartalet 2015 jämf. med året innan (arbetsdagskorr., procent), (figuren har korrigerats 5.6.2015)

Figur 5. Volymförändringar i huvudposterna av utbud och efterfrågan under 1:a kvartalet 2015 jämf. med föreg. kvartal (säsongrensat, procent), (figuren harkorrigerats 5.6.2015)

Figur 5. Volymförändringar i huvudposterna av utbud och efterfrågan under 1:a kvartalet 2015 jämf. med föreg. kvartal (säsongrensat, procent), (figuren harkorrigerats 5.6.2015)

Exportvolymen minskade med 0,9 procent jämfört med föregående kvartal. Jämfört med året innan var exportvolymen på samma nivå under januari–mars. Exporten av varor minskade med 1,3 procent, men exporten av tjänster ökade med 3,5 procent jämfört med året innan.

Importen ökade med 2,2 procent från föregående kvartal och med 1,3 procent från året innan. Importen av varor ökade med 0,7 procent och importen av tjänster med 2,8 procent jämfört med året innan.

Volymen av den privata konsumtionen ökade under första kvartalet med 1,0 procent jämfört med föregående kvartal och med 1,2 procent från året innan. De offentliga konsumtionsutgifterna låg på samma nivå som föregående kvartal, men minskade med 0,3 procent jämfört med motsvarande kvartal året innan.

Den fasta bruttoinvesteringen minskade med 0,3 procent från föregående kvartal och med 4,6 procent från året innan. De privata investeringarna gick ned med 3,8 procent och de offentliga med 7,3 procent jämfört med året innan.

Sysselsättning, löner och nationalinkomst

Antalet sysselsatta ökade under första kvartalet med 0,1 procent från föregående kvartal. Antalet sysselsatta var detsamma som året innan. Antalet arbetade timmar inom samhällsekonomin minskade med 0,2 procent från föregående kvartal men ökade med 0,6 procent från året innan.

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning var det relativa arbetslöshetstalet under januari–mars 9,7 procent. Under motsvarande period i fjol var det 9,0 procent.

Den nominella lönesumman inom samhällsekonomin steg under januari–mars med 0,4 procent från föregående kvartal och med 1,2 procent från året innan. Arbetsgivarnas socialskyddsavgifter ökade med 1,5 procent från året innan.

Driftsöverskottet (netto), som grovt motsvarar rörelsevinsten i affärsbokföring, minskade med 3,2 procent från året innan. Bruttonationalinkomsten var i löpande priser 0,8 procent högre än året innan.

Tillgängliga uppgifter

De preliminära uppgifterna för kvartalet baserar sig på de källuppgifter om den ekonomiska utvecklingen som var tillgängliga 27.5.2015.

Uppgifterna på årsnivå 1990–2013 motsvarar de uppgifter om nationalräkenskaperna som publicerades 30.1.2015, med undantag av uppgifterna om utlandssektorn (import, export, primärinkomster från/till utlandet) som kan ha reviderats.

Nationalräkenskapernas årsuppgifter publiceras 9.7.2015. Då avstäms också tidsserierna 1990N1–2015N1 för kvartalsräkenskaperna med nationalräkenskapernas nya tidsserier. De avstämda uppgifterna är tillgängliga i databastabellerna för kvartalsräkenskaperna fr.o.m. publiceringstidpunkten. Nationalräkenskapsuppgifterna gällande andra kvartalet 2015 publiceras 4.9.2015, då också tidigare kvartal revideras. Ett snabbestimat över utvecklingen av bruttonationalprodukten under april–juni publiceras i samband med offentliggörandet av Konjunkturindikatorn för produktionen 14.8.2015.

På grund av avstämnings- och säsongrensningsmetoderna kan kvartalsuppgifterna revideras något för hela tidsserien i samband med varje offentliggörande. De största revideringarna sker dock under de 2–3 första åren efter offentliggörandet för kvartalet, eftersom årsräkenskapernas slutliga uppgifter publiceras med omkring två års eftersläpning efter utgången av statistikåret. De säsongrensade tidsserierna och trendtidsserierna revideras alltid i och med nya observationer oberoende av revideringen av den ursprungliga tidsserien.

Kvalitetsbeskrivningen (på finska) finns på Statistikcentralens webbplats: http://www.stat.fi/til/ntp/laa.html.

Metodbeskrivning för kvartalsräkenskaperna.

Källa: Nationalräkenskaper 2015, 1:a kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Samu Hakala 029 551 3756, Veli-Pekka Karvinen 029 551 2667, kansantalous.suhdanteet@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 4.6.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Nationalräkenskaper, kvartalsvis [e-publikation].
ISSN=1797-9757. 1:a kvartalet 2015, Recessionen i Finlands samhällsekonomi fortgår, industriproduktionen minskade ytterligare . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 23.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ntp/2015/01/ntp_2015_01_2015-06-04_kat_001_sv.html