Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Finlands samhällsekonomi fortsatte att öka under april–juni

Den säsongrensade volymen av bruttonationalprodukten ökade under april–juni med 0,3 procent från föregående kvartal. Den arbetsdagskorrigerade bruttonationalprodukten ökade med 2,5 procent jämfört med nivån för andra kvartalet 2017. Beräknat i löpande priser var värdet av den arbetsdagskorrigerade bruttonationalprodukten 4,0 procent högre än året innan.

Figur 2. Förändring i volymen av bruttonationalprodukten från föregående kvartal (säsongrensat, procent)

Figur 2. Förändring i volymen av bruttonationalprodukten från föregående kvartal (säsongrensat, procent)

Enligt Eurostats preliminära uppgifter ökade bruttonationalprodukten inom EU28-området under andra kvartalet med 0,4 procent från föregående kvartal och med 2,2 procent från året innan.

Produktion

Volymen av det totala förädlingsvärdet inom alla näringsgrenar ökade med 0,3 procent från föregående kvartal och med 2,3 procent från året innan.

Fiqur 3. Förändringar i volymen av förädlingsvärdet inom näringsgrenarna under 2:a kvartalet 2018 jämfört med året innan (arbetsdagskorrigerat, procent)

Fiqur 3. Förändringar i volymen av förädlingsvärdet inom näringsgrenarna under 2:a kvartalet 2018 jämfört med året innan (arbetsdagskorrigerat, procent)

Figur 4. Förändringar i volymen av förädlingsvärdet inom näringsgrenarna under 2:a kvartalet 2018 jämfört med föregående kvartal (säsongrensat, procent)

Figur 4. Förändringar i volymen av förädlingsvärdet inom näringsgrenarna under 2:a kvartalet 2018 jämfört med föregående kvartal (säsongrensat, procent)

Under april–juni ökade volymen av förädlingsvärdet inom primärproduktionen, dvs. jord- och skogsbruk samt fiske, med tre procent från föregående kvartal och med sju procent från andra kvartalet år 2017. Volymen av förädlingsvärdet inom jordbruket minskade med en procent, men skogsbruket ökade med elva procent jämfört med året innan

Ökningen från året innan fortsatte inom de industriella näringsgrenarna under april–juni, men stannade på omkring tre procent. Jämfört med föregående kvartal vände förädlingsvärdet inom hela industrin till en procent minus. Produktionen inom tillverkningsindustrin var två procent högre än året innan. Inom metallindustrin (exkl. el- och elektronikindustrin) ökade produktionsvolymen med tre procent från året innan. Särskilt mycket ökade el- och elektronikindustrin som under andra kvartalet var på en nivå som var sex procent högre än året innan, samt energi- och vattenförsörjning samt avfallshantering, som ökade med tio procent jämfört med året innan. En svagare utveckling visade skogsindustrin, där produktionen minskade med en procent från året innan, samt den kemiska industrin som minskade med tre procent.

Näringsgrenen byggverksamhet ökade under april–juni med en procent från föregående kvartal och med fem procent från året innan.

Volymen inom servicenäringarna låg på samma nivå som under föregående kvartal, men ökade med två procent från året innan. Jämfört med året innan ökade förädlingsvärdet inom privata tjänster med en procent och inom offentliga tjänster med tre procent.

Inom handeln låg volymen på samma nivå som under föregående kvartal, men var tre procent större än året innan. Nästan alla andra servicenäringar visade också en ökning under april–juni, men bara finans- och försäkringsverksamhet hade en minskning jämfört med året innan. Dessutom var produktionen inom informations- och kommunikationsverksamhet på samma nivå som året innan.

Import, export, konsumtion och investeringar

Den totala efterfrågan ökade med en procent under april–juni jämfört med andra kvartalet 2017. Särskilt den ökade exporten och fler investeringar gjorde att efterfrågan inom samhällsekonomin ökade.

Figur 5. Volymförändringar i huvudposterna av utbud och efterfrågan under 2:a kvartalet 2018 jämfört med året innan (arbetsdagskorrigerat, procent)

Figur 5. Volymförändringar i huvudposterna av utbud och efterfrågan under 2:a kvartalet 2018 jämfört med året innan (arbetsdagskorrigerat, procent)

Figur 6. Volymförändringar i huvudposterna av utbud och efterfrågan under 2:a kvartalet 2018 jämfört med föregående kvartal (säsongrensat, procent)

Figur 6. Volymförändringar i huvudposterna av utbud och efterfrågan under 2:a kvartalet 2018 jämfört med föregående kvartal (säsongrensat, procent)

Exportvolymen ökade under april–juni med två procent jämfört med föregående kvartal och med fyra procent jämfört med året innan. Exporten av varor gick upp med tre procent och exporten av tjänster med sex procent jämfört med året innan

Importvolymen ökade med drygt en procent från föregående kvartal och med något under två procent från året innan. Importen av varor minskade med en procent, men importen av tjänster ökade med sex procent jämfört med året innan.

Volymen av hushållens konsumtion ökade under andra kvartalet med en halv procent jämfört med föregående kvartal och med något under tre procent från samma kvartal året innan. Privata konsumtionsutgifter, som utöver hushållens konsumtionsutgifter också omfattar hushållens icke-vinstsyftande organisationers konsumtionsutgifter, ökade med något under en procent från föregående kvartal och med drygt två procent från motsvarande kvartal året innan. De offentliga konsumtionsuppgifterna ökade med tre procent jämfört med nivån för andra kvartalet 2017.

Den fasta bruttoinvesteringen ökade med två procent från föregående kvartal och med fem procent från året innan. De privata investeringarna ökade med fem procent och de offentliga med fyra procent jämfört med året innan. Investeringarna i bostadsbyggande ökade med nio procent och i övrigt husbyggande med fyra procent från året innan. Anläggningsinvesteringarna var på samma nivå som året innan. Volymen av investeringar i maskiner, inventarier och transportmedel steg med fem procent jämfört med andra kvartalet 2017.

Sysselsättning, löner och nationalinkomst

Antalet sysselsatta ökade under april–juni med 0,6 procent från föregående kvartal och med 2,9 procent från året innan. Antalet arbetade timmar inom samhällsekonomin ökade med 0,3 procent från föregående kvartal och med 3,1 procent från året innan.

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning var det relativa arbetslöshetstalet under april–juni 8,2 procent, under motsvarande period året innan var det 9,9 procent.

Den nominella lönesumman inom samhällsekonomin steg under april–juni med 1,3 procent från föregående kvartal och med 5,1 procent från året innan. Arbetsgivarnas socialskyddsavgifter steg med 0,8 procent från året innan.

Driftsöverskottet (netto), som grovt motsvarar rörelsevinsten i affärsbokföring, ökade med 4,8 procent från året innan. Bruttonationalinkomsten var i löpande priser 4,4 procent större än året innan.

Tillgängliga uppgifter

De preliminära uppgifterna för kvartalet baserar sig på de källuppgifter om den ekonomiska utvecklingen som var tillgängliga 28.8.2018. Uppgifterna på årsnivå 1990–2017 motsvarar de uppgifter om nationalräkenskaperna som publicerades 12.7.2018, med undantag av uppgifterna om utlandssektorn (import, export, primärinkomster från/till utlandet) som kan ha reviderats.

Nationalräkenskapsuppgifterna gällande tredje kvartalet 2018 publiceras 30.11.2018, då också tidigare kvartal revideras. Ett snabbestimat över utvecklingen av bruttonationalprodukten under juli–september publiceras i samband med offentliggörandet av septemberuppgifterna om Konjunkturindikatorn för produktionen 14.11.2018

På grund av avstämnings- och säsongrensningsmetoderna kan kvartalsuppgifterna revideras något för hela tidsserien i samband med varje offentliggörande. De största revideringarna sker dock under de 2–3 första åren efter offentliggörandet för kvartalet, eftersom årsräkenskapernas slutliga uppgifter publiceras med omkring två års eftersläpning efter utgången av statistikåret. De säsongrensade tidsserierna och trendtidsserierna revideras alltid i och med nya observationer oberoende av revideringen av den ursprungliga tidsserien.

Kvalitetsbeskrivningen (på finska) finns på Statistikcentralens webbplats: http://www.stat.fi/til/ntp/laa.html.

Metodbeskrivning för kvartalsräkenskaperna.

Källa: Nationalräkenskaper 2018, 2:a kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Ida Peltonen 029 551 3334, Samu Hakala 029 551 3756, kansantalous.suhdanteet@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 31.8.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Nationalräkenskaper, kvartalsvis [e-publikation].
ISSN=1797-9757. 2:a kvartalet 2018, Finlands samhällsekonomi fortsatte att öka under april–juni . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 13.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ntp/2018/02/ntp_2018_02_2018-08-31_kat_001_sv.html