Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

2. Familjer som har främmande språk som modersmål är fortfarande sällsynta

I 87 procent av alla familjer är den ensamstående föräldern eller båda makarna finskspråkiga. Andelen helt svenskspråkiga familjer är fyra procent (3,8). Familjer där den ena av makarna är svenskspråkig och den andra finskspråkig utgör tre procent av alla familjer. Kombinationer av finska och svenska med andra språk förekommer i tre procent av familjerna. Antalet familjer där båda makarna eller den ensamstående föräldern är icke finsk- eller svenskspråkig uppgår till totalt 46 500, vilket är tre procent av alla familjer.

Det är mycket vanligare att svenskspråkiga män är gifta med finskspråkiga kvinnor än att svenskspråkiga kvinnor är gifta med finskspråkiga män. Antalet helt svenskspråkiga par är bara 4 500 fler än de par där den ena är svenskspråkig och den andra finskspråkig.

Av de män som talar finska eller svenska som sitt modersmål är 26 000 gifta eller sambor med en icke finsk- eller svenskspråkig, av kvinnorna 20 900. Äktenskapen och samboförhållandena med icke finsk- eller svenskspråkiga har ökat med 2 500.

Tabell 4. Familjer med finska, svenska eller något annat språk som modersmål åren 1990–2012

Mies/vaimo suomen tai muunkielinen År
1990 1995 2000 2005 2010 2011 2012
Finskspråkig man och finskspråkig maka 1 088 742 1 081 473 1 089 232 1 105 316 1 114 828 1 115 178 1 114 397
Finskspråkig man och svenkspråkig maka 16 544 16 876 17 394 17 904 18 337 18 389 18 463
Finskspråkig maka och svenkspråkig man 22 734 22 822 23 445 24 218 24 552 24 658 24 696
Finskspråkig man och annat språkig maka 4 020 7 636 11 094 16 062 21 772 23 102 24 419
Finskspråkig maka och annat språkig man 5 951 8 679 10 236 13 181 17 441 18 450 19 423
Finskspråkig mor/far 162 209 174 554 174 861 166 741 161 302 160 179 159 373
Svenskspråkig man och svenskspråkig maka 53 348 50 845 49 198 48 190 47 881 47 784 47 633
Svenskspråkig man och annat språkig maka 300 483 655 982 1 434 1 521 1 623
Svenskspråkig maka och annat språkig man 410 597 678 943 1 261 1 319 1 396
Svenskspråkig mor/far 8 489 8 871 8 609 8 147 7 953 7 877 7 775
Annat språkig man och annat språkig maka 1 832 7 425 11 668 16 944 27 638 30 439 33 826
Annat språkig mor/far 762 2 709 4 893 7 374 10 674 11 674 12 709

2.1 De ryska familjerna vanligast av familjer med främmande språk som modersmål

I Finland är den största gruppen med ett främmande språk som modersmål den ryskspråkiga. I slutet av år 2012 fanns det i Finland totalt 12 800 sådana ryskspråkiga familjer där den ensamstående föräldern eller båda föräldrarna var ryskspråkiga. Något färre familjer (11 600) var familjer där någondera maken var ryskspråkig. Antalet ryskspråkiga familjer har ökat med omkring 1 400 jämfört med föregående år.

Antalet familjer med en ryskspråkig ensamstående förälder är totalt 3 800, vilket är 16 procent av de ryskspråkiga familjerna. Från året innan har antalet ökat med mer än hundra. Familjer med en ryskspråkig ensamstående förälder är något vanligare än vad familjer med en ensamstående förälder är på hela landets nivå (12 %). Av familjerna med en ryskspråkig ensamstående förälder är 96 procent familjer bestående av mor och barn, medan andelen familjer med mor och barn av alla enföräldersfamiljer är 83 procent.

Den vanligaste språkkombinationen bland de ryskspråkiga familjerna är en ryskspråkig make och en ryskspråkig maka. Under år 2012 har antalet dylika par stigit med omkring 700. År 1990 fanns det bara 300 ryskspråkiga par, nu är antalet redan 9 000.

Den näst vanliga språkkombinationen i ryskspråkiga familjer är finskspråkig make och ryskspråkig maka, 8 000.

Det är fortfarande rätt så ovanligt att en finskspråkig kvinna har en ryskspråkig make. Antalet, 1 400, har dock mer än fyrdubblats sedan år 1990.

2.2 Mer än hälften av familjerna med somaliska medborgare består av mor och barn

Bara fem procent av familjerna i Finland är sådana där åtminstone den ena maken eller den ensamstående föräldern i familjen är utländsk medborgare, 73 100 familjer. År 1990 fanns det bara 12 500 sådana familjer i Finland, år 2000 var antalet redan 36 000. Under det senaste året har antalet ökat med 4 300 familjer. Kvantitativt sett mest ökade antalet familjer där båda makarna är utländska medborgare.

Den vanligaste kombinationen i utländska familjer var under början av 1990-talet familjer där makan var finsk medborgare och maken utländsk medborgare. I början av 2000-talet fanns det flest sådana utländska familjer där makan var utländsk medborgare och maken finsk medborgare. När det gäller utländska familjer är den vanligaste kombinationen fortfarande finländsk man och utländsk kvinna. Antalet familjer med två utländska makar, 21 500, gick år 2012 förbi antalet familjer med utländsk make och finländsk maka, 21 300. (figur 3) Här görs ingen skillnad mellan gifta och sambor.

Av familjer där åtminstone den ena makan eller den ensamstående föräldern är utländsk medborgare är den största gruppen familjer med ryska medborgare, dvs. 11 800. Det finns nästan lika många familjer med estniska medborgare, dvs. 11 700.

Antalet helt utländska familjer, dvs. familjer där den ensamstående föräldern eller båda makarna är utländska medborgare, uppgår till 29 700. Familjer där båda makarna eller den ensamstående föräldern är rysk medborgare uppgick till 5 600 i slutet av år 2012. Antalet helt estländska familjer uppgick till 6 900, där en tredjedel är familjer som består av mor och barn. Antalet estländska familjer ökade med mer än 1 200 familjer från året innan.

Antalet somaliska familjer med två somaliska medborgare eller en ensamstående förälder uppgick till omkring 1 000. Antalet dylika familjer har ökat med ungefär 40 från året innan. Av familjerna med somaliska medborgare är mer än hälften familjer bestående av mor och barn. Många av de familjer som i tiden flyttade från Somalia har redan varit i Finland så länge att de har fått finskt medborgarskap. Om man ser till personernas modersmål finns det 2 200 familjer med två makar eller en ensamstående förälder som ursprungligen varit somaliska.

Figur 3. Utländska medborgares familjer åren 1990, 2002 och 2012

Figur 3. Utländska medborgares familjer åren 1990, 2002 och 2012

2.3 Kvinnornas och männens utlandsfödda makar från olika länder

Den bästa uppfattningen om finländares utländska makar får man genom att granska i vilka länder dessa är födda. Man bör emellertid hålla i minnet att det också finns en del utlandsfödda personer som ursprungligen har finskt medborgarskap. Av de män som är födda i Finland har 35 600 utlandsfödda makor. Antalet har ökat med 1 400 personer från året innan.

Av de kvinnor som är födda i Finland har 30 700 utlandsfödda makar. Antalet har ökat med 1 100 personer. I dag har männen oftare en maka med utländsk bakgrund än kvinnorna har en utländsk make.

De utlandsfödda makarna till finländska män och kvinnor kommer från olika länder. Männens makor kommer främst från grannländerna, såväl från väst och öst som söder. De som är födda i det forna Sovjetunionen kan inte särskiljas i estländare eller ryssar (eller födda i andra forna Sovjetrepubliker), eftersom också estländarnas födelseland oftast är Sovjetunionen och en stor del av makarna från dessa områden flyttat till Finland redan före Sovjetunionens sönderfall. Finländska män har 11 500 makor som är födda i det forna Sovjetunionen, Ryssland eller Estland och 8 400 makor som är födda i Sverige. Antalet makor som är födda i Thailand är 3 900, vilket betyder en ökning på 300 från året innan. De näst vanligaste födelseländerna är Kina, Tyskland, Filippinerna, Förenta staterna, Polen och Storbritannien.

Kvinnornas utlandsfödda makar är från fler olika länder än männens makor. Efter de svenskfödda makarna, som uppgår till 8 500, har också kvinnorna flest makar som är födda i det forna Sovjetunionen. Kvinnorna har ungefär 2 600 män som är födda i det forna Sovjetunionen, Ryssland och Estland, dvs. ungefär 150 fler än året förut. De näst största grupperna av makar till finländska kvinnor var födda i Storbritannien, Tyskland, Turkiet och Förenta staterna. Allt som allt uppgår antalet länder där makarna till minst hundra finländska kvinnor är födda till 51. För männen är motsvarande siffra 36.

Figur 4A. Utlandsfödda makar till Finlandsfödda män efter födelseland år 2012

Figur 4A. Utlandsfödda makar till Finlandsfödda män efter födelseland år 2012

Figur 4B. Utlandsfödda makar till Finlandsfödda kvinnor efter födelseland år 2012

Figur 4B. Utlandsfödda makar till Finlandsfödda kvinnor efter födelseland år 2012

Källa: Befolknings- och dödsorsaksstatistik, Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Pietiläinen 09 1734 2798, Timo Nikander 09 1734 3250, vaesto.tilasto@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 13.1.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Familjer [e-publikation].
ISSN=1798-3223. Översikt 2012, 2. Familjer som har främmande språk som modersmål är fortfarande sällsynta . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 24.6.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/perh/2012/02/perh_2012_02_2013-11-22_kat_002_sv.html