Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 2.4.2012

Av personer misstänkta för brott var 11 procent utländska medborgare år 2011

Enligt de uppgifter som Statistikcentralen publicerat framgår det att antalet misstänkta för brott som polisen, tullen och gränsbevakningen klarat upp uppgick till 303 000 personer år 2011, av vilka 35 000 var utländska medborgare. Jämfört med föregående år var det totala antalet misstänkta nästan oförändrat, medan antalet utländska misstänkta ökade med nästan tre procent. Under de senaste tio åren uppgick antalet utländska misstänkta i genomsnitt till 22 000. År 2011 utgjorde estländarna den största gruppen utländska misstänkta, med 9 100 personer. Bland de misstänkta fanns medborgare från 148 olika länder.

Utländska medborgare misstänkta för brott efter bostadsort 2009–2011

Utländska medborgare misstänkta för brott efter bostadsort 2009–2011

Av de utländska personer som misstänkts för brott som klarades upp år 2011 var 43 procent stadigvarande bosatta i Finland. Motsvarande andel har under de senaste åren varit nästan oförändrad. De utländska personer som misstänkts för brott och som bodde i Finland var något yngre än de finska misstänkta. Deras medelålder var 30 år, medan medelåldern för finska misstänkta var 32 år. Typiska brott för utlänningar bosatta i Finland var stöld-, misshandels- och rattfylleribrott.

I statistiken kan samma person förekomma flera gånger som misstänkt. Uppgifterna om de misstänktas medborgarskap och huruvida de är fast bosatta i Finland eller inte grundar sig på uppgifter om medborgarskap som erhållits från polisen och på uppgifter som tagits ur befolkningsmaterial med hjälp av personbeteckningen. Gruppen 'inte stadigvarande bosatta i Finland' är problematisk i det avseende att den kan innehålla personer som vistas längre tider i Finland utan att skaffa stadigvarande hemvist här. Gruppen kan också innehålla personer, t.ex. misstänkta för narkotikabrott, som kommit till Finland bara i syfte att begå brott.

Bosatta i Finland misstänkta för utredda brott efter ålder och medborgarskap 2011

Åldersgrupper Stadigvarande bosatta i
Finland misstänkta för brott
Andel per 1 000
invånare i åldersgruppen
       Finländare Utlänningar Finländare Utlänningar
Totalt  264 726 14 991 51 82
     –14        11 494 600 13 22
15–17        23 234 891 124 184
18–20       31 270 1 325 159 225
21–24        33 475 2 313 132 182
25–29       39 238 2 772 123 110
30–34       31 857 2 308 101 90
35–39 23 448 1 767 78 85
40–49 37 909 2 172 55 72
50–59      22 127 666 30 38
60–69      8 438 138 12 19
70–   2 236 39 3 7

Polisen, tullen och gränsbevakningen fick kännedom om totalt 458 000 brott år 2011. Detta var 27 000 fall fler än året innan. Dessutom bokfördes 505 000 fall av äventyrande av trafiksäkerheten och trafikförseelser, vilket var ungefär lika många som året innan.

Sättet att presentera statistiken har förnyats från början av år 2009. Äventyranden av trafiksäkerheten och trafikförseelser har skilts åt från övriga brott och de presenteras i en egen tabell. Det totala antalet brott är jämförbart med tidigare presenterade siffror, eftersom samma åtskillnad också gjorts retroaktivt till år 1980. Syftet med förnyelsen är att förbättra jämförbarheten av brott mellan olika år samt att främja den internationella jämförbarheten. I kvalitetsbeskrivningen finns mer detaljerade uppgifter om förnyelsen.

Fr.o.m. början av år 2009 inkluderar siffrorna också brott som kommit till tullens och gränsbevakningens kännedom. Ändringarna inverkar inte mycket på jämförbarheten av brott. När det gäller de vanligaste brottstyperna inverkar förändringen närmast på jämförbarheten av narkotikabrott.


Källa: Brottslighet som kommit till polisens kännedom 2011. Statistikcentralen

Förfrågningar: Jorma Kallio 09 1734 3248, Marja Kivimäki 09 1734 3252, rikos@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (16 sidor 359,5 kB)

Översikter
Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 2.4.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Brottslighet som kommit till polisens kännedom [e-publikation].
ISSN=1798-2235. 2011. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 13.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/polrik/2011/polrik_2011_2012-04-02_tie_001_sv.html