Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

1. Översikt över brott som kommit till polisens, tullens och gränsbevakningens kännedom

1.1. Sammandrag

Polisen, tullen och gränsbevakningen fick år 2012 kännedom om totalt 425 000 brott i hela landet, vilket är sju procent färre än året innan. Under de senaste tio åren registrerades i genomsnitt 438 000 brott per år. Under år 2012 klarades totalt 255 000 brott upp, medan motsvarande siffra året innan var 271 000.

Merparten av brotten har bokförts av polisen. Tullen och gränsbevakningen fick kännedom om 14 000 brott, dvs. 20 procent fler än året innan. En fjärdedel av de brott som kommit till tullens och gränsbevakningens kännedom var alkoholbrott eller -förseelser och narkotikabrott.

Sett till landskap minskade antalet brott från år 2011 till år 2012 i alla landskap. Relativt sett mest minskade antalet brott i Mellersta Österbotten, med 16 procent.

Figur 1. Brott efter landskapet 10 000 invånare 2012

Figur 1. Brott efter landskapet 10 000 invånare 2012

1.2. Egendomsbrott

Den största gruppen brott som kommit till polisens kännedom utgörs av stölder, snatterier och grova stölder. Dessa uppgick till 139 000, vilket är åtta procent färre än året innan. Under åren 2002–2011 anmäldes i genomsnitt 156 000 stöldbrott (stölder, snatterier och grova stölder). År 2012 uppgick antalet bokförda stölder till 68 000, dvs. tio procent färre än året innan. Antalet grova stölder uppgick till 3 200. Under de senaste tio åren uppgick antalet grova stölder till i genomsnitt 2 600 per år. Antalet snatterier uppgick till 68 000, vilket är sju procent färre än året innan.

Figur 2. Egendomsbrott 2012 (Totalt 237 609 brott)

Figur 2. Egendomsbrott 2012 (Totalt 237 609 brott)

Antalet anmälda inbrott uppgick till 35 000, vilket är 4 600 fall färre än året innan. Antalet inbrott i motorfordon uppgick till 11 000, vilket är 22 procent färre än året innan. Antalet inbrott i affärslokaler minskade med 12 procent. Nu uppgick dessa till 4 000. Från år 2002 har antalet minskat med drygt 42 procent. Det totala antalet bostadsinbrott minskade med sex procent jämfört med året innan. År 2012 uppgick dessa till 6 300, av vilka 1 500 var inbrott i stugor.

Antalet fall av olovligt brukande och tillgrepp av motorfordon samt bruksstölder av motordrivet fortskaffningsmedel uppgick till 8 800, vilket är omkring en fjärdedel färre än året innan.

År 2012 fick polisen kännedom om totalt 1 200 bokförings- och gäldenärsbrott, vilket är fem procent fler än året innan. Även om dessa brott bara uppgick till drygt hälften av antalet under toppåret 1996, har de mer än fördubblats sedan år 1991.

Antalet bedrägerier uppgick till 21 000, vilket är 18 procent fler än året innan. Tio år tidigare bokfördes 12 000 bedrägerier. Antalet betalningsmedelsbedrägerier var 6 200, dvs. de har nästan fördubblats under de senaste fem åren.

Antalet skadegörelser var under den senaste tioårsperioden i genomsnitt 51 000 per år. Nu uppgick de till 44 000, vilket är 19 procent färre än året innan.

Totalt anmäldes 1 600 rån, vilket är lika många som året innan. Under åren 2002–2011 gjordes i genomsnitt 1 800 rån per år.

Tabell 1. Vissa egendomsbrott efter landskap per 100 000 invånare 2012

Landskapet Inbrott   Stöld av
motor-
fordon
Rån Skadegörelse Förfalskning Bedrägeri,
betalnings-
bedrägeri
HELA LANDET 649 163 30 822 61 503
Nyland 751 189 42 977 94 583
Egentliga Finland 778 279 40 706 56 508
Satakunta 722 146 19 681 44 419
Egentliga Tavastland 629 118 22 784 29 504
Birkaland 641 142 24 918 44 481
Päijänne-Tavastland 835 203 22 906 65 456
Kymmenedalen 656 163 19 790 44 438
Södra Karelen 486 138 26 830 42 333
Södra Savolax 690 155 13 748 40 350
Norra Savolax 487 112 17 780 48 316
Norra Karelen 488 109 13 723 28 457
Mellersta Finland 594 85 25 745 58 458
Södra Österbotten 340 45 13 544 31 381
Österbotten 433 88 9 784 20 315
Mellersta Österbotten 285 48 10 656 16 239
Norra Österbotten 592 201 40 654 54 469
Kajanaland 394 116 16 832 46 236
Lappland 537 168 27 761 52 384
Åland 497 74 0 776 95 138

1.3. Våldsbrott

År 2012 fick polisen kännedom om totalt 38 000 misshandelsbrott, vilket är fem procent färre än under år 2011. Den lagändring som trädde i kraft i början av år 2011 ökade antalet misshandelsbrott bokförda under år 2011. Under perioden 2002–2011 anmäldes i genomsnitt 32 000 misshandelsbrott per år. Antalet fall av grov misshandel minskade med nio procent jämfört med året innan. De uppgick till 1 900.

En dryg tredjedel av misshandelsbrotten begås i privata bostäder. En tredjedel begås på offentliga platser utanför affärscentra och offentliga tillställningar.

Figur 3. Misshandelsbrott efter brottsplats 2012 (Totalt 38 231 brott)

Figur 3. Misshandelsbrott efter brottsplats 2012 (Totalt 38 231 brott)

Antalet brott mot liv uppgick till 89. Detta var 25 fall färre än år 2011. Under tioårsperioden 2002–2011 var årsgenomsnittet 120. Motsvarande siffra under åren 1992–2001 var 143. Antalet försök till dråp, mord eller dråp under förmildrande omständigheter ökade från 306 till 350. Under den senaste tioårsperioden var genomsnittet 340.

År 2012 begicks nästan två av tre brott mot liv i privata bostäder.

Antalet våldtäkter uppgick till 1 009, medan motsvarande siffra för året innan var 1 039. Under perioden 2002–2011 anmäldes i genomsnitt 710 våldtäkter per år. Polisen fick kännedom om 1 567 sexuella utnyttjanden av barn, vilket är 51 procent (526 fall) fler än årsgenomsnittet under perioden 2002–2011. Antalen våldtäkter och sexuella utnyttjanden av barn varierar mycket från år till år. Enstaka polisanmälningar kan innehålla händelsekedjor omfattande flera delgärningar.

Tabell 2. Vissa våldsbrott efter landskap per 100 000 invånare 2012

Landskapet Dråp, mord
eller dråp
under
förmildrande
omständigheter
samt försök
till dessa  
Misshandel Grov
misshandel
Lindrig
misshandel
Våldtäktsbrott
HELA LANDET 8 470 35 203 19
Nyland 9 570 29 231 21
Egentliga Finland 3 417 30 234 18
Satakunta 8 425 43 154 11
Egentliga Tavastland 9 312 34 187 20
Birkaland 5 424 36 193 22
Päijänne-Tavastland 12 418 31 188 11
Kymmenedalen 13 326 29 208 14
Södra Karelen 6 350 40 189 11
Södra Savolax 8 407 38 243 17
Norra Savolax 11 448 36 294 17
Norra Karelen 14 356 37 173 16
Mellersta Finland 7 548 44 145 20
Södra Österbotten 11 385 34 113 13
Österbotten 3 380 39 156 15
Mellersta Österbotten 13 542 29 225 16
Norra Österbotten 8 478 35 137 21
Kajanaland 10 613 50 209 20
Lappland 9 477 52 238 20
Åland 7 423 25 180 11

1.4. Rattfyllerier och trafikbrott

Antalet grova rattfyllerifall minskade med nio procent och antalet övriga rattfyllerifall med 12 procent. Sammanlagt uppdagades 19 000 rattfyllerifall, dvs. 11 procent färre än år 2011. Antalet rattfyllerifall som kommit till polisens kännedom var år 2012 lägre än på 30 år. Sedan rekordsiffrorna år 1990 har de minskat med en tredjedel.

Av personer misstänkta för rattfylleri hade 83 procent använt alkohol och 14 procent narkotika som enda rusmedel. Resterande tre procent hade använt både och.

Figur 4. Rattfylleribrott 1980-2012

Figur 4. Rattfylleribrott 1980-2012

År 2012 registrerades 435 000 fall av äventyrande av trafiksäkerheten och trafikförseelser, vilket är 14 procent färre än året innan. Största delen av dem är förseelser som avslöjas i samband med polisen övervakning och ledning. Antalet grova äventyranden av trafiksäkerheten uppgick till 3 600 , vilket är 12 procent färre än år 2011. Polisen bokförde 289 000 fall av brott mot hastighetsbegränsningar, vilket är 14 procent färre än året innan.

Figur 5. Rattfylleribrott efter landskap per 10 000 invånare 2012

Figur 5. Rattfylleribrott efter landskap per 10 000 invånare 2012

1.5. Rusmedelsbrott

År 2012 uppdagades totalt 20 000 narkotikabrott, dvs. en procent färre än år 2011. Också antalet fall av grova narkotikabrott minskade med en procent. De uppgick till 1 000. Under perioden 2002–2011 uppgick antalet narkotikabrott i genomsnitt till 16 000 per år.

Brott som kommit till tullens och gränsbevakningens kännedom, vilka ingår i siffrorna fr.o.m år 2009, ökar antalet narkotikabrott med omkring en tiondedel jämfört med narkotikabrott som bara kommit till polisens kännedom.

Figur 6. Narkotikabrott 2012 (Totalt 20 102 brott)

Figur 6. Narkotikabrott 2012 (Totalt 20 102 brott)

Antalet bokförda alkoholbrott och -förseelser uppgick till 4 600. Detta är 10 procent färre än året innan.

Då man statistikför rusmedelsbrott har brott som omfattar flera delgärningar antecknats som ett brott. Rusmedelsbrotten är av sådan natur att de vanligtvis bara avslöjas som resultat av polisens eller tullens och gränsbevakningsmyndigheternas verksamhet och merparten av brotten förblir oavslöjade.

1.6. Uppklarade brott

Polisen, tullen och gränsbevakningsväsendet klarade under år 2012 upp totalt 255 000 brott. Uppklarningsprocenten var 60, dvs. en procentenhet större än året innan. För tio år sedan var motsvarande siffra 52. Uppklarningsprocenten av brott har räknats på så sätt att de brott som anmälts till polisen under statistikåret och alla brott som klarats upp under samma år har jämförts med varandra.

Av egendomsbrotten klarade polisen upp 38 procent och av brotten mot liv och hälsa 78 procent.

Av kommuner med över 30 000 invånare hade Nyslott och Villmanstrand de högsta uppklarningsprocenterna för brott, 71 resp. 69 procent, medan Helsingfors och S:t Karins hade de lägsta, 54 procent.

Uppklarningsprocenten varierar ganska kraftigt mellan olika typer av brott. Av trafikfylleri-, trafik- och rusmedelsbrotten klaras nästan alla brott upp på grund av det sätt på vilket de upptäcks. Av bedrägerierna klarades 68 procent upp och av brotten mot liv 88 procent. Uppklarningsprocenten för misshandelsbrott var 77 procent.

De lägsta uppklarningsprocenterna fanns bland stöldbrott (stöld, grov stöld, snatteri) skadegörelser, betalningsmedelsbedrägerier och olovliga tillgrepp av motorfordon. År 2012 klarades var sjätte av stölderna upp. Av skadegörelserna klarades var fjärde upp och av betalningsmedelsbedrägerierna vart femte. Av alla olovliga tillgrepp av motorfordon klarades en tredjedel upp. Av alla rån klarades drygt hälften upp.

Tabell 3. Uppklarningsprocent för vissa typer av brott 1986–2012

Brott 1986–1990   1991–1995 1996–2000 2001–2005 2006–2010 2011 2012
ALLA BROTT 65 51 51 56 61 59 60
Stöld 25 17 14 15 18 17 16
Grov stöld 39 29 40 41 38 34 38
Snatteri 78 70 67 58 57 57 56
Rån 53 43 42 45 49 49 54
Skadegörelser 29 27 27 26 25 21 23
Misshandel 79 74 76 80 81 75 78
Grov misshandel 85 84 83 87 88 85 83
Lindrig misshandel 95 86 79 75 73 73 75
Dråp, mord eller
dråp under
förmildrande
omständigheter
97 94 90 93 91 81 88
Försök till dråp,
mord eller dråp
under förmildrande
omständigheter
95 91 92 94 97 91 97
Våldtäktsbrott 63 56 57 63 66 59 128 1)
1) Uppklarningsprocenten av brott har räknats på så sätt att de brott som anmälts till polisen under statistikåret och alla brott som klarats upp under samma år har jämförts med varandra. Därför uppklarningsprocenten kan vara över 100.

1.7. Brottsmisstänkta

För de 255 000 brott som klarades upp år 2012 misstänktes 284 000 personer. Av dem var 18 procent kvinnor.

Utöver den kvantitativa skillnaden avviker brottsligheten bland män och kvinnor på det sätt att kvinnornas andel av misshandel, rattfylleri och skadegörelse är liten jämfört med männens. På 20 år har dock andelen kvinnor som misstänkts för misshandel och rattfylleri fördubblats. De mest typiska brott som kvinnor gör sig skyldiga till är snatteri, bedrägeri, förskingring och förfalskning.

Tabell 4. Misstänkta för utredda brott efter ålder och kön 2000–2012

År Misstänkta personer - ålder
Män
totalt  
Kvinnor
totalt 
Under
15 år
män
Under
15 år
kvinnor
15–17 år
män
15–17 år
kvinnor
18–20 år
män
18–20 år
kvinnor
21–år
män
21–år
kvinnor
2003 236 391 42 097 7 600 2 590 19 033 4 127 35 161 5 300 174 597 30 080
2004 250 087 47 028 8 342 3 182 20 063 4 763 33 466 5 670 188 216 33 413
2005 250 489 46 580 7 289 3 047 22 486 4 546 31 983 5 521 188 731 33 466
2006 239 264 45 093 6 934 2 725 19 296 4 093 28 830 5 783 184 204 32 492
2007 250 303 57 847 8 347 2 749 19 783 4 077 29 702 5 433 192 471 45 588
2008 257 955 50 240 10 577 3 198 20 592 4 207 30 388 5 987 196 398 36 848
2009 247 229 51 298 8 846 3 173 19 049 4 635 27 261 5 923 192 073 37 567
2010 249 123 52 930 8 023 3 414 18 542 5 053 27 431 5 722 195 127 38 741
2011 248 787 53 975 9 091 3 640 19 359 5 230 28 224 5 943 192 113 39 162
2012 233 726 49 896 6 930 2 738 16 532 4 338 26 485 5 439 183 779 37 381

År 2012 var andelen unga och minderåriga – under 21-åringar – av alla brottsmisstänkta 22 procent. De ungas andelar är stora i alkoholbrott, rån, skadegörelsebrott och olovliga tillgrepp av motorfordon. Av dem som misstänkts för rån är 35 procent unga. I fråga om skadegörelsebrott var procenttalet 46 och i fråga om olovliga tillgrepp av motorfordon 32. När det gäller misstänkta för misshandel var andelen unga 21 procent.

1.8. Utländska medborgare

År 2012 var antalet misstänkta för brott som polisen, tullen och gränsbevakningen klarat upp 284 000 personer, av vilka 35 000 var utländska medborgare. Jämfört med år 2011 minskade det totala antalet misstänkta med sex procent, medan antalet utländska misstänkta ökade med drygt två procent. Under de senaste tio åren uppgick antalet utländska brottsmisstänkta i genomsnitt till 24 000. År 2012 utgjorde ryska medborgare den största gruppen av utländska misstänkta, dvs. 9 000 personer. Av dem är bara en fjärdedel stadigvarande bosatta i Finland. Bland de brottsmisstänkta fanns medborgare från 149 olika länder.

Figur 7. Utländska medborgare misstänkta för brott efter bostadsort 2009–2012

Figur 7. Utländska medborgare misstänkta för brott efter bostadsort 2009–2012

Av de utländska personer som misstänkts för brott som klarades upp år 2012 var 44 procent stadigvarande bosatta i Finland. Denna andel har under de senaste åren varit nästan oförändrad. De utländska personer som misstänktes för brott och som bodde i Finland var något yngre än de finska brottsmisstänkta. Deras medelålder var 31 år, medan medelåldern för de finska medborgare som misstänktes för brott var 32 år. Typiska brott för utlänningar bosatta i Finland var stöld-, misshandels- och rattfylleribrott samt förande av fortskaffningsmedel utan behörighet.

I statistiken kan samma person förekomma flera gånger som misstänkt för brott. Uppgifterna om de misstänktas medborgarskap och huruvida de är fast bosatta i Finland eller inte grundar sig på uppgifter om medborgarskap som erhållits från polisen och på uppgifter som tagits ur befolkningsmaterial med hjälp av personbeteckningen. Gruppen 'inte stadigvarande bosatta i Finland' är problematisk i det avseende att den kan innehålla personer som vistas längre tider i Finland utan att skaffa stadigvarande hemvist här. Gruppen kan också innehålla personer, t.ex. misstänkta för narkotikabrott, som kommit till Finland bara i syfte att begå brott.

Tabell 5. Bosatta i Finland misstänkta för utredda brott efter ålder och medborgarskap 2012

Åldersgrupper Stadigvarande bosatta i
Finland misstänkta för brott
Andel per 1 000
invånare i åldersgruppen
       Finländare Utlänningar Finländare Utlänningar
Totalt  245 870 15 418 47 79
     –14        8 756 517 10 18
15–17        19 657 882 108 180
18–20       29 348 1 459 105 244
21–24        33 009 2 280 128 176
25–29       35 960 2 825 114 105
30–34       29 275 2 235 92 80
35–39 22 586 1 794 73 80
40–49 36 242 2 505 54 77
50–59      20 945 709 29 38
60–69      7 946 152 11 19
70–   2 146 60 3 10

1.9. Brottsoffer

År 2012 blev 37 000 personer offer för de misshandelsbrott som polisen fick kännedom om, dvs. sex procent färre än året innan. Av offren var 22 000 (60 procent) män och 15 000 (40 procent) kvinnor. Antalet manliga offer var sju procent och antalet kvinnliga offer fem procent lägre än år 2011. Vid misshandelsbrott är den typiska åldern för offren 18 år. Till denna åldersgrupp hörde 1 500 (4 procent) av alla offer. Av dem som blev offer för misshandelsbrott hade 4 800 (13 procent) fyllt 50 år.

Antalet misshandelsbrott mot barn under 18 år minskade år 2012 med tre procent jämfört med året innan. Antalet barnoffer var nu 5 900, för ett år sedan var det 6 100. Detta är 16 procent av alla misshandelsbrottsoffer. Av dem som råkat ut för misshandel som barn var 3 800 (64 procent) pojkar och 2 100 (36 procent) flickor. Till åldersgruppen 0–6 år hörde 17 procent av barnoffren, till 7–14-åringar 44 procent och till 15–17-åringar 39 procent.

Figur 8. Offer för misshandelsbrott efter ålder och kön 2012

Figur 8. Offer för misshandelsbrott efter ålder och kön 2012

Källa: Brottslighet som kommit till polisens kännedom 2012. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kimmo Haapakangas 09 1734 3252, rikos@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 2.4.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Brottslighet som kommit till polisens kännedom [e-publikation].
ISSN=1798-2235. 2012, 1. Översikt över brott som kommit till polisens, tullens och gränsbevakningens kännedom . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 16.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/polrik/2012/polrik_2012_2013-04-02_kat_001_sv.html