Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 2.4.2014

Andelen brottsmisstänkta med finländsk bakgrund var 1,8 procent och med utländsk bakgrund 3,5 procent

Korrigering 2.4.2014: I det första stycket har tre tal korrigerats. Det korrigerade talen har angetts med rött. Tabellbilagor och tabellfigurer har också lagts till html versionen.

Polisen, tullen och gränsbevakningen fick år 2013 kännedom om totalt 424 800 brott i hela landet, vilket är 640  brott ( 0,2  %) färre än året innan. Sammanlagt 276 400 personer var brottsmisstänkta till de 246 000 brott som klarades upp år 2013. Detta är 7 200 (2,5 %) färre än året innan. Av personer med finländsk bakgrund var 18,1 per 1 000 personer i befolkningsgruppen brottsmisstänkta. Motsvarande siffra hos personer med utländsk bakgrund var 35,4.

Misstänkta för brott efter härkomst, andel per 1 000 invånare

Misstänkta för brott efter härkomst, andel per 1 000 invånare

Av Finlandsfödda med finländsk bakgrund var andelen brottsmisstänkta 17,9 per 1 000 invånare i befolkningen med samma härkomst. Av utlandsfödda med finländsk bakgrund var siffran 39,7. Andelen Finlandsfödda brottsmisstänkta med utländsk bakgrund var 17,8 per tusen invånare i befolkningen. För utlandsfödda med utländsk bakgrund var motsvarande siffra 38,4.

Misstänkta för brott efter härkomst och andel per 1 000 invånare 2013

Härkomst Misstänkta Andel per 1 000 invånare
Härkomst totalt 103 158 19,0
Finländsk bakgrund totalt 93 262 18,1
Finlandsfödda med finländsk bakgrund 91 386 17,9
Utlandsfödda med finländsk bakgrund 1 876 39,7
Utländsk bakgrund totalt 9 896 35,4
Finlandsfödda med utländsk bakgrund 737 17,8
Utlandsfödda med utländsk bakgrund 9 159 38,4

I genomgången ingår personer i den registrerade befolkningen, dvs. personer som har en finsk personbeteckning. Till personer med finländsk bakgrund räknas de vars ena eller båda föräldrar är födda i Finland. En person har utländsk bakgrund, om båda föräldrarna är födda utomlands. Drygt hälften av alla utlandsfödda med finländsk bakgrund är födda i Sverige. Den högre andelen misstänkta bland utlandsfödda förklaras till en del av att det bland personer med utländsk bakgrund finns fler yngre årsklasser och män än bland personer med finländsk bakgrund. Av personer med utländsk bakgrund är 64,4 procent under 40 år och av personer med finländsk bakgrund 46,4 procent.

Av alla brottsmisstänkta var 93 300 (88,7 %) personer med finländsk bakgrund, medan 9 900 (9,4 %) hade utländsk bakgrund. I hela befolkningen är andelen personer med finländsk bakgrund 94,8 procent och personer med utländsk bakgrund 5,2 procent. Av de brottsmisstänkta med finländsk bakgrund var 1 900 (2 %) födda utomlands. Av de brottsmisstänkta med utländsk bakgrund var 92,1 procent födda utomlands. Andelen Finlandsfödda brottsmisstänkta med utländsk bakgrund var åter 7,4 procent. Av alla brottsmisstänkta var 2 200 (2,1 %) sådana vars härkomst man inte har kännedom om, även om de har en finsk personbeteckning. Vanligen är det fråga om personer som flyttat från Finland.

Mer detaljerade uppgifter om de brottsmisstänktas härkomst efter åldersgrupp och kön finns i tabellbilagan. Siffrorna har räknats så att en misstänkt person räknas bara en gång. Siffror som räknats på så sätt avviker från övriga siffror över misstänkta i denna publikation, där samma person kan förekomma flera gånger under året som misstänkt.

Sättet att presentera statistiken har förnyats från början av år 2009. Äventyranden av trafiksäkerheten och trafikförseelser har skilts åt från övriga brott och de presenteras i en egen tabell. Det totala antalet brott är jämförbart med tidigare presenterade siffror, eftersom samma åtskillnad också gjorts retroaktivt till år 1980. Syftet med förnyelsen är att förbättra jämförbarheten av brott mellan olika år samt att främja den internationella jämförbarheten. I kvalitetsbeskrivningen finns mer detaljerade uppgifter om förnyelsen (bara på finska).

Fr.o.m. början av år 2009 inkluderar siffrorna också brott som kommit till tullens och gränsbevakningens kännedom. Ändringarna inverkar inte i någon större mån på jämförbarheten av brott. Av de vanligaste brottstyperna inverkar ändringen närmast på jämförbarheten av narkotikabrott.


Källa: Brottslighet som kommit till polisens kännedom 2013. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kimmo Haapakangas 09 1734 3252, rikos@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala

Publikationen i pdf-format (30 sidor 694,9 kB)

Översikter
Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 2.4.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Brottslighet som kommit till polisens kännedom [e-publikation].
ISSN=1798-2235. 2013. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 24.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/polrik/2013/polrik_2013_2014-04-02_tie_001_sv.html