Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle.

Sosiaaliturva

Aihealue sisältää tilastoja Suomen sosiaaliturvasta, jota toteutetaan maksamalla eläkkeitä ja muita toimeentuloturvaetuuksia sekä tarjoamalla sosiaali- ja terveyspalveluja. Tilastot sisältävät tietoja sosiaali- ja terveydenhuollon menoista ja rahoituksesta, sosiaaliturvaetuuksia saaneista henkilöistä ja etuuksien käyttömääristä sekä sosiaali- ja terveyspalveluista ja palveluiden tuottajista.

Muita sosiaaliturvan tilastotiedonlähteitä on koottu Kotimaisen tilastotiedon oppaaseen ja Tilastotiedonlähteiden haku -palveluun.

Tilastot

Elatustuki
Elatustuki on Kelan maksama tuki, jolla turvataan lapsen elatus, jos lapsi ei saa elatusapua elatusvelvolliselta vanhemmalta.
Eläkkeensaajan asumistuki
Tilasto eläkkeensaajan asumistuesta kuvaa Kelan maksamia eläkkeensaajan asumistukia.
Kelan eläkkeet
Suomen eläketurva koostuu pääpiirteissään kahdesta lakisääteisestä eläkejärjestelmästä, kansaneläkejärjestelmästä ja työeläkejärjestelmästä.
Kelan kuntoutus
Tilasto Kelan kuntoutuksesta antaa kokonaiskuvan Kelan valtakunnallisesti toteuttamasta kuntoutuksesta.
Kelan työttömyysturva
Tilasto Kelan työttömyysturvasta antaa kokonaiskuvan Kelan maksamasta työttömien perusturvasta.
Kelan vammaisetuudet ja -palvelut
Tilasto Kelan vammaisetuuksista ja -palveluista käsittelee Kelan vammaisille maksamia etuuksia: alle 16-vuotiaan eli lapsen vammaistukea, 16 vuotta täyttäneen eli aikuisen vammaistukea, eläkettä saavan eli eläkkeensaajan hoitotukea ja ruokavaliokorvausta sekä vammaisten tulkkauspalveluja.
Kokonaiseläkemenot
Tilasto antaa kokonaiskuvan Suomessa vuoden aikana maksettujen eläkkeiden rahamääristä.
Korvatut reseptit
Tilasto lääkekustannuksista ja niiden korvauksista sisältää reseptilääkkeiden korvaustiedot tilastoituna ostoajan mukaan.
Koulumatkatuki
Koulumatkatuki on yksi koulunkäynnin ja opiskelun tukimuodoista.
Lapsen elatus ja huolto sekä vanhemmuuden selvittäminen
Tilasto sisältää lapsen elatusta ja huoltoa koskevia tietoja kaikista Suomen kunnista.
Lapsilisä
Lapsilisä on yksi lakisääteisistä etuuksista, joilla yhteiskunta pyrkii tasaamaan lapsen perheille aiheuttamia kustannuksia.
Lastenhoidon tuet
Lakisääteiset lastenhoidon tuet ovat kuukausittain perheelle maksettavia tukia, jolla yhteiskunta pyrkii rahallisesti tukemaan alle kouluikäisen ja koulunkäyntinsä aloittavan lapsen päivähoidon järjestämistä.
Lastensuojelu
Tiedot perustuvat Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen lastensuojelurekisterissä oleviin tietoihin kodin ulkopuolelle sijoitetuista lapsista ja nuorista sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen vuosittain kunnille tekemään yhteenvetokyselyyn lastensuojelun avohuollon tukitoimien piirissä olleista lapsista ja nuorista.
Lääkkeiden korvausoikeudet
Tilasto lääkkeiden korvausoikeuksista perustuu yleisen sairausvakuutuksen lääkekorvausjärjestelmään.
Opintotuki
Kelan opintoetuustilastot tarjoavat tietoa siitä, miten yhteiskunta tukee opiskelunaikaista toimeentuloa.
Sairaanhoitokorvaukset
Kaikki Suomessa vakituisesti asuvat henkilöt kuuluvat yleisen sairausvakuutuksen piiriin ja voivat saada sairausvakuutuslain mukaisen korvauksen sairaanhoidon kustannuksista.
Sairauspäiväraha
Kaikki Suomessa asuvat henkilöt on vakuutettu sairausvakuutuslain mukaisesti.
Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut
Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut -tilasto perustuu sosiaalihuollon hoitoilmoitusrekisterin tietoihin.
Sosiaaliturvan menot ja rahoitus.
EU:n sosiaaliturvan tilastointijärjestelmän (ESSPROS) mukaan sosiaaliturvaan kuuluvat kaikki julkisten tai yksityisten tahojen toimenpiteet, joiden tarkoituksena on turvata yksilön ja perheen toimeentulo tiettyjen riskien ja tarpeiden varalta.
Sotilasavustus
Sotilasavustuksen tarkoituksena on turvata asevelvollisen tai vapaaehtoista asepalvelusta suorittavan naisen sekä hänen omaistensa toimeentulo ase- tai siviilipalveluksen aikana.
Suomen työeläkevakuutetut
Suomen työeläkevakuutetut -tilasto sisältää keskeiset lukumäärätiedot kaikista Suomen työeläkevakuutetuista työeläkesektorin ja -lain mukaan luokiteltuna.
Suomen työeläkkeensaajat
Suomen työeläkkeensaajat –tilasto sisältää keskeiset lukumäärätiedot kaikista Suomen työeläkkeensaajista ja työeläkkeelle siirtyneistä.
Suomen työttömyysturva
Tilasto Suomen työttömyysturvasta antaa kokonaiskuvan Suomessa työttömyysajalta maksetusta toimeentuloturvasta.
Tilasto Suomen eläkkeensaajista
Tilasto Suomen eläkkeensaajista antaa kattavan kokonaiskuvan Suomen työ- ja kansaneläkejärjestelmien maksamista eläkkeistä.
Tilasto perustoimeentulotuesta
Tilasto perustoimeentulotuesta kuvaa Kelan maksamaa perustoimeentulotukea sekä tukea saaneita henkilöitä ja kotitalouksia.
Toimeentulotuki
Toimeentulotuen vuositilaston tiedot perustuvat Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen toimeentulotukirekisteriin, johon kerätään kunnilta tietoja toimeentulotukea saaneista kotitalouksista, tuen kestosta ja määrästä sekä kotitalouden koosta ja rakenteesta.
Työterveyshuolto
Työterveyshuoltotilasto antaa tietoa maassamme toteutetusta Kelan korvaamasta työterveyshuollosta.
Vanhempainpäiväraha
Suomessa asuvat henkilöt on vakuutettu sairausvakuutuslain mukaisesti.
Yleinen asumistuki
Tilasto yleisestä asumistuesta kuvaa Kelan maksamaa yleistä asumistukea.
Äitiysavustus
Äitiysavustus on yksi niistä lakisääteisistä etuuksista, joilla yhteiskunta tasaa lapsista perheille aiheutuneita kustannuksia.

Katso myös aihealuetta sivuavat tilastot


Muutoksia tilastoissa

Kaikki muutokset >>>

Tuoreimmat tilastojulkistukset

(vain Tilastokeskuksen tilastot)

Tilastokeskus ei tuota tilastoja tällä aihealueella.