Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle.

Maa-, metsä- ja kalatalous

Aihealueen tilastot kuvaavat maa- ja puutarhataloutta, metsiä ja metsätaloutta, kala- ja riistataloutta sekä metsästystä. Tilastoissa on tietoja mm. näihin liittyvästä tuotannollisesta toiminnasta, hinnoista, tuloista, menoista, varoista ja veloista sekä varannoista ja niiden käytöstä.

Muita maa-, metsä- ja kalatalouden tilastotiedonlähteitä on koottu Kotimaisen tilastotiedon oppaaseen ja Tilastotiedonlähteiden haku -palveluun.

Tilastot

Hakkuukertymä ja puuston poistuma
Tilastossa esitetään vuosittain metsäkeskuksittaiset (13) tiedot markkinahakkuista, hakkuukertymästä ja puuston poistumasta.
Kalajalosteiden tuotanto
Kalajalosteiden tuotanto -tilastossa esitetään Suomessa jalostetun kalan määrä lajeittain ja tuoteryhmittäin sekä kalaa jalostaneiden yritysten määrä ja koko.
Kalan tuottajahinta
Kalan tuottajahinnat -tilastossa esitetään kalastajille maksetut kalanhinnat merialueella lajeittain, kokoluokittain, kuukausittain ja rannikkoalueittain.
Kalan ulkomaankauppa
Kalan ulkomaankauppa -tilastossa esitetään Suomeen tuodun ja Suomesta viedyn kalan ja kalatuotteiden määrä ja arvo tuoteryhmittäin ja maittain.
Kananmunien tuotanto
Tilasto Kananmunien tuotanto kuvaa kananmunien tuotannon kehitystä tuotantotavoittain.
Kantorahatulot
Tilastossa esitetään hakkuumääriin ja kantohintoihin perustuva arvio metsätalouden vuosittaisista kantorahatuloista.
Kaupallinen kalastus merellä
Kaupallinen kalastus merellä -tilasto sisältää tietoa merialueen kaupallisten kalastajien määrästä, saaliin määrästä ja sen arvosta sekä pyynnin määrästä ja yksikkösaaliista.
Kaupallinen kalastus sisävesillä
Kaupallinen kalastus sisävesillä -tilasto sisältää tiedot sisävesialueen kaupallisen kalastuksen saaliista, saaliin arvosta ja kaupallisten kalastajien lukumääristä.
Kotieläinten lukumäärä
Tilasto sisältää kotieläinten lukumäärät eläinlajista riippuen 1.
Käytössä oleva maatalousmaa
Tilasto sisältää tiedot tärkeimpien viljelykasvien viljelyalasta, kesannosta ja muun maatalousmaan alasta Suomessa.
Lihantuotanto
Tilasto sisältää kuukausi- ja vuositasolla tietoja teuraseläinten ruhojen kappale- ja kilomääristä, ruhojen keskipainoista sekä tuottajahinnoista.
Maa- ja metsätalousyritysten taloustilasto
Maa- ja metsätalousyritysten taloustilasto ilmestyi ensimmäisen kerran viitevuodelta 2005.
Maa- ja puutarhatalouden energiankulutus
Tilasto kuvaa maa- ja puutarhatalouden energiankulutusta.
Maa- ja puutarhatalouden työvoima
Tilasto kuvaa maa- ja puutarhatalouden työvoimaa.
Maatalouden taloustilit (EAA)
Maatalouden taloustilit (EAA) julkaistaan ensimmäisen kerran Suomessa viitevuodelta 2019.
Maatalous- ja puutarhayritysten muu yritystoiminta
Tilasto kuvaa maatalous- ja puutarhayritysten muuta yritystoimintaa ja on vertailukelpoinen kaikkien Euroopan talousalueen maiden maatalous- ja puutarhayritysten muun yritystoiminnan tilastojen kanssa.
Maatalous- ja puutarhayritysten rakenne
Tilasto antaa kokonaiskuvan Suomen maatalouden tila-, omistus-, ja tuotantorakenteesta sekä viljelijöiden lukumäärästä ja ikärakenteesta.
Maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden ulkomaankauppatilasto
Maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden ulkomaankauppa -tilasto perustuu Tullin ulkomaankauppatilastoon ja sen CN 1-24 -ryhmiin.
Maataloustuotteiden tuottajahinnat
Maataloustuotteiden tuottajahinnat -tilasto mittaa maanviljelijöiden maataloustuotteista saamia hintoja.
Maatilojen sadonkäyttö
Tilasto sisältää viljan (vehnä, ohra, kaura, ruis) ja perunan käytön ja varastot maatiloilla satovuosittain.
Maito- ja maitotuotetilasto
Tilasto sisältää kuukausi- ja vuositasolla tietoja maidontuotannosta, maidontuottajien lukumääristä, maitotuotteiden valmistusmääristä sekä muutamien maitotuotteiden kotimaan myynneistä ja varastoista.
Metsien suojelu
Metsien suojelun tilastokokonaisuus sisältää tiedot lakisääteisistä suojelualueista ja talousmetsien monimuotoisuuden suojelukohteista sekä luontoarvojen suojelua tukevista metsistä Suomessa maakunnittain, maa- ja suojeluluokittain sekä aluetyypeittäin.
Metsä sijoituskohteena
Tilastossa esitetään sijoitustuottolaskelmien tuloksia, joiden avulla voidaan verrata metsätalouden (puuntuotannon) tuottoa asunto-osakkeista, metsäteollisuusosakkeista ja kaikista osakkeista sekä valtion obligaatioista saatavaan tuottoon.
Metsämaan omistus
Tilastossa esitetään tietoja yksityishenkilöiden ja muiden ryhmien omistamien metsätilakokonaisuuksien ja metsälöiden lukumääristä ja metsämaan pinta-aloista.
Metsänhoito- ja metsänparannustyöt
Metsänhoito- ja metsänparannustöiden -tilastossa esitetään näiden töiden vuosittain tehdyt työmäärät sekä yksikkö- ja kokonaiskustannukset.
Metsästys
Tilastossa esitetään metsästäjien sekä riistasaaliin määrä alueittain sekä riistasaaliista saadun lihan määrä.
Metsäteollisuuden puunkäyttö
Tilasto kattaa vuositiedot Suomessa metsäteollisuustuotteiden raaka-aineena käytetystä koti- ja ulkomaisesta raakapuusta sekä metsäteollisuuden sivutuotteista ja jätepuusta.
Metsäteollisuuden ulkomaankauppa
Kuukausittain julkaistava tilasto kuvaa Suomen ja muiden maiden välistä puun ja metsäteollisuustuotteiden ulkomaankauppaa metsäsektorilla käytetyillä tavaraluokituksilla ja mittayksiköillä.
Metsätilinpito
Metsätilinpito on tilastokokonaisuus, jossa käyttö- ja massataseen avulla kuvataan puun ja metsäteollisuustuotteiden tarjontaa eri lähteistä, käyttöä teollisuudessa ja energian tuotannossa sekä puuaineksen virtoja raaka-aineista tuotteiksi.
Puun energiakäyttö
Tilasto kattaa vuositiedot lämpö- ja voimalaitosten käyttämistä kiinteistä puupolttoaineista.
Puun kokonaiskäyttö
Tilasto kattaa vuositiedot puun kokonaiskäytöstä Suomessa.
Puun markkinahakkuut
Tilasto sisältää kuukausi ja vuositasolla tietoja teollisuuden käyttöön hakatun teollisuus- ja energiapuun hakkuumääristä puutavaralajeittain ja omistajaryhmittäin.
Puutarhatilastot
Tilasto kuvaa kaupallista tuotantoa harjoittavien puutarhayritysten rakennetta sekä tuotantoa avomaalla, kasvihuoneissa ja sieniviljelmillä.
Satotilasto
Tilasto sisältää tärkeimpien viljelykasvien satotiedot Suomessa.
Teollisuuden ja kaupan viljan osto-, käyttö- ja varastotilastot
Tilasto sisältää viljaa suoraan viljelijöiltä ostavien tahojen viljan ja rypsin/rapsin ostomäärät neljännesvuosittain, viljaa käyttävän teollisuuden käyttömäärät neljännesvuosittain sekä viljaa ostavien ja käyttävien tahojen viljan ja rypsin/rapsin varastomäärät kaksi kertaa vuodessa.
Teollisuuspuun kauppa
Puukauppatilastossa esitetään metsäteollisuuden yksityismetsistä ostaman teollisuuspuun ostomäärä- ja hintatietoja.
Vapaa-ajankalastus
Vapaa-ajankalastus -tilastossa esitetään Suomessa vapaa-ajankalastusta harjoittaneiden kalastajien määrä, kalastukseen käytetty aika sekä saalis lajeittain, alueittain ja pyydyksittäin.
Vesiviljely
Vesiviljelytilastossa esitetään ruokakalakasvatuksen määrä ja arvo Suomessa sekä kalojen poikasten kasvatusmäärät.
Yksityismetsätalouden liiketulos
Tilastossa julkaistaan alueittaiset (13 metsäkeskusta ja Ahvenanmaa) puuntuotannon tulot ja menot ja niiden perusteella laskettu yksityismetsätalouden liiketulos.

Katso myös aihealuetta sivuavat tilastot


Muutoksia tilastoissa

Kaikki muutokset >>>

Tuoreimmat tilastojulkistukset

(vain Tilastokeskuksen tilastot)

Kaikki julkistukset >>>