Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Jord- och skogsbruk samt fiske

Statistiken inom ämnesområdet beskriver jordbruk och trädgårdsodling, skogar och skogsbruk, fiske och vilthushållning samt jakt. Statistiken innehåller uppgifter om bl.a. produktionsverksamheten i anslutning till dessa, om priser, inkomster, utgifter, tillgångar och skulder samt reserver och användningen av dem.

Statistik

Annan företagsverksamhet av jordbruks- och trädgårdsföretag
Statistiken beskriver annan företagsverksamhet i jordbruks- och trädgårdsföretag, och den är jämförbar med all statistik över annan företagsverksamhet i jordbruks- och trädgårdsföretag i länderna i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.
Antalet husdjur
Antalet husdjur statistikförs beroende på djurart två gånger om året (1.
Användningen av skörden på gårdarna
Statistiken innehåller uppgifter om användningen och lagren av spannmål (vete, korn, havre, råg) och potatis på gårdarna enligt skördeår.
Arbetskraft i jordbruks- och trädgårdsföretagen
Statistiken beskriver arbetskraften inom jordbruket och trädgårdsodlingen.
Avverkningsvolymen av marknadsvirke
Statistiken innehåller information på månads- och årsnivå om omfattningen av det avverkade trädbeståndet enligt trävaruslag och ägargrupp för övrigt.
Ekonomisk kalkyl för jordbrukssektorn (EAA)
En ekonomisk kalkyl för jordbrukssektorn (EAA) publiceras för första gången i Finland för referensåret 2019.
Energianvändningen av trä
Statistiken om energianvändningen av trä omfattar årsstatistik över de fasta träbränslen som använts i värme- och kraftverken.
Fiskförädlingsproduktion
Antalet och storlek fiskförädlade företag, samt förädlad fisk enligt art och produktgrupp.
Fritidsfiske
Antalet fritidsfiskare och fångstdagar samt fångster per art, per område och per fångstmetod.
Jakt
Jägarnas antal samt byte per art och per område och bytets köttmängd.
Jordbrukets och trädgårdsodlingens energiförbrukning
Statistiken beskriver energiförbrukningen inom jordbruket och trädgårdsodlingen.
Kommersiellt fiske i havet
Statistiken Kommersiellt fiske i havet innehåller information om antalet yrkesfiskare i havsområdet, fångstens mängd och värde samt om enhetsfångst.
Kommersiellt fiske i insjöar
Statistiken gäller kommersiellt insjöfiske.
Köttproduktion
Statistiken innehåller information på månads- och årsnivå om slaktkropparna per styck och per kilo och medelslaktvikter.
Lantbruksprodukternas producentpriser
Statistiken över lantbruksprodukternas producentpriser beskriver de priser som jordbrukarna får för lantbruksprodukter.
Privatskogsbrukets rörelseresultat
I statistiken publiceras inkomsterna från och utgifterna för virkesproduktionen skilt för varje region (13 skogscentraler och Åland) samt det på basis av dessa uträknade rörelseresultatet för privatskogsbruket.
Producentpriset på fisk
Priset som fiskaren erhållit av fisk i havsområdet enligt art, storleksklass, månad och region, samt priset på odlad regnbåge och sik månatligen.
Produktionen av ägg
Statistiken beskriver äggproduktionens utveckling enligt produktionsmetod.
Rotprisinkomster
I statistiken presenteras en uppskattning, som baserar sig på avverkningsmängderna och rotpriserna, av skogsbrukets årliga rotprisintäkter.
Skogen som investeringsobjekt
I statistiken presenteras resultat från beräkningarna av placeringsintäkterna.
Skogsindustrins utrikeshandel
Den månatliga statistiken beskriver utrikeshandeln av virke och skogsindustriprodukter mellan Finland och andra länder.
Skogsindustrins virkesförbrukning
Statistiken uppger årliga uppgifter om inhemskt och utländskt råvirke som används som råvara för skogsindustriprodukter i Finland samt om skogsindustrins biprodukter och avfallsvirke.
Skogsräkenskaper
Skogsräkenskaperna är en statistiksammanställning som med hjälp av användningsbalans och massbalans beskriver utbudet av virke och skogsindustriprodukter från olika källor, deras användning för tillverkningen av skogsprodukter och energiproduktion samt virkesflödena inom samhällsekonomin.
Skogsskydd
Statistikhelheten avseende skogsskydd innehåller uppgifter om lagstadgade skyddsområden och skyddade mångfaldsobjekt i ekonomiskogar samt skogar som stöder skydd av naturvärden i Finland enligt landskap, mark- och skyddsklassificering samt områdestyp.
Skogsvårds- och skogsförbättringsarbeten
I statistiken om skogsvårds- och skogsförbättringsarbeten uppges de årliga arbetsmängderna samt enhets- och totalkostnaderna inom dessa områden.
Skördestatistik
Statistiken innehåller uppgifter om de viktigaste odlingsväxternas skördar i Finland.
Statistik om mjölk och mjölkprodukter
Statistiken innehåller information om mjölkproduktionen på månads- och årsnivå, antal mjölkproducenter, samt mjölkprodukternas produktionsmängder, inhemska försäljning och lager.
Statistik över industrins och handelns inköp, användning och lagring av spannmål
Statistiken omfattar de kvartalsvisa inköpen av spannmål och rybs/raps gjorda av aktörer som köper spannmål direkt av odlarna, den kvartalsvisa användningen av spannmål inom industrin som använder spannmål samt den halvårsvisa lagermängden av spannmål och rybs/raps som spannmålsköparna och -användarna har.
Statistik över jord- och skogsbruksföretagens ekonomi
Statistiken över jord- och skogsbruksföretagens ekonomi ersätter Företags- och inkomststatistiken över gårdsbruk och Inkomst- och skattestatistik över gårdsbruk som framställts från referensåret 1973 till år 2004.
Struktur i jordbruks- och trädsgårdsföretagen
Statistiken ger en översiktsbild av gårds-, ägar- och produktionsstrukturen i det finländska jordbruket samt av jordbrukarnas antal och åldersstruktur.
Totalförbrukning av virke
Statistiken uppger årliga uppgifter om den totala årliga förbrukningen av virke i Finland.
Trädgårdsstatistik
Statistiken beskriver strukturen hos de trädgårdsföretag som bedriver kommersiell produktion, trädgårdsproduktionen på friland och i växthus samt svampodlingen.
Utnyttjad jordbruksareal
Statistiken innehåller uppgifter om de viktigaste odlingsväxternas odlingsarealer, träda och övrig jordbruksareal i Finland.
Utrikeshandel med jordbruksprodukter och livsmedel
Utrikeshandelsstatistik för jordbruksprodukter och livsmedel baseras på tullens utrikeshandelsstatistik och dess CN 1-24-grupper.
Utrikeshandeln med fisk
Kvantiteten och värdet av utrikeshandeln med fisk och fiskprodukter enligt produktgrupp och land.
Vattenbruk
Produktionen av livsmedelsfisk och yngel per art och per område, antalet fiskodlingsanstalter och företag med naturfoderdammar och värdet av produktionen av livsmedelsfisk.
Virkeshandeln av industrivirke
I statistiken om virkeshandeln uppges uppgifter om köpmängder och priser som gäller industrivirke som skogsindustrin har köpt från privata skogar.
Virkesuttag och virkesförrådets avgång
I den årligen utkommande statistiken presenteras information om marknadsavverkningarna, avverkningsuttaget och virkesavgången per skogscentral (13).
Ägande av skogsmark
Statistiken innehåller uppgifter om antalet och skogsmarkens arealer om skogsfastighetshelheter och skogsbruksenheter som ägs av privatpersoner och av andra grupper.

Se också statistik som tangerar ämnesområdet


Ändringar i statistiken

Alla ändringar >>>

Senaste offentliggöranden

(bara Statistikcentralens statistik)

Alla offentliggöranden >>>