Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Rättsväsende

Statistiken inom ämnesområdet beskriver brottslighet som kommit till polisens kännedom, brott som undersökts av domstolar, åtalade, dömda, straff och bl.a. verkställighet av domar samt polisens, åklagarens och domstolarnas verksamhet samt skuldärenden.

Statistik

Brott och tvångsmedel
Statistiken över brott och tvångsmedel beskriver främst den regionala fördelningen av brottsligheten samt tvångsmedel som används av polisen, tullen och gränsbevakningsväsendet.
Konkurser och företagssaneringar
Statistiken över konkurser och företagssaneringar beskriver anhängiggjorda och slutbehandlade konkursansökningar.
Medling i brott- och tvistemål
Statistiken innehåller uppgifter om antalet ärenden som överlämnats till medlingsbyråerna och antalet brott enligt strafflagen, våldsbrott i nära relationer och tvistemål som ärendena delats in i.
Skuldsaneringar
Statistikcentralen publicerar statistik över privatpersoners skuldsaneringsärenden som lämnats in till tingsrätterna och som slutbehandlats.
Utsökningsärenden
Statistikcentralen publicerar statistik som gäller utsökningsärenden i justitieministeriets utsökningsdistrikt och gäldenärer med anknytning till utsökningsärendena.
Åtalade, dömda och straff
Statistiken omfattar uppgifter om straff som utdömts i första instans, påföljdseftergifter och förkastade åtal.

Ändringar i statistiken

Alla ändringar >>>

Senaste offentliggöranden

(bara Statistikcentralens statistik)

Alla offentliggöranden >>>