Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Hälsa

Ämnesområdet innehåller statistik över befolkningens hälsotillstånd, sjuklighet, arbetsoförmåga, hälsobeteende och dödsorsaker. Statistik över hälsovård anges också inom ämnesområdet Socialskydd och uppgifter om antalet döda inom ämnesområdet Befolkning.

Statistik

Aborter
Uppgifterna tas från Institutet för hälsa och välfärds register över aborter och steriliseringar, till vilket uppgifterna meddelas av den läkare som utfört ingreppet.
Aborter i Norden
Statistiken innehåller uppgifter om aborter från alla nordiska länder.
Alkoholkonsumtion
Statistiken över alkoholkonsumtion redovisar både den registrerade och oregistrerade konsumtionen.
Befruktningsbehandlingar
För statistiken över assisterad befruktning samlas det in uppgifter om provrörsbefruktning (med början från 1992) och om konstgjord befruktning, dvs.
Dödsorsaker
Statistikcentralen sammanställer årligen statistik över dödsorsaker och utvecklingen av dödligheten.
Hälso- och sjukvårdsutgifter samt deras finansiering
THL samlar årligen in uppgifter om den offentliga och privata hälso- och sjukvårdens utgifter och finansiering.
Kommunernas hälso- och socialvårdspersonal
.
Medfödda missbildningar
Uppgifterna tas från Institutet för hälsa och välfärds missbildningsregistret, som innehåller uppgifter om missbildningar som har konstaterats hos dödfödda eller levande födda barn samt hos foster vid abort pga.
Perinatalstatistik – föderskor, förlossningar och nyfödda
Uppgifterna tas från födelseregistret, som innehåller uppgifter om mödrar som fött barn i Finland och om de födda barnen.
Personalen inom social- och hälsovården
Uppgifterna är baserade på Statistikcentralens statistik Sysselsättning med uppgifter om personalen inom social- och hälsovården och personer med utbildning inom hälso- och socialvården.
Sjukhusens produktivitet
Statistikmaterialet bygger på de vårdanmälningsregisteruppgifter för hälso- och sjukvård (HILMO) som sjukhusen lämnar in till THL varje år och på sjukhus- och specialitetsvisa kostnadsuppgifter som insamlas separat från sjukhusen årligen.
Steriliseringar
Uppgifterna tas från Institutet för hälsa och välfärds register över aborter och steriliseringar, till vilket uppgifterna meddelas av den läkare som utfört ingreppet.
Tobaksstatistik
Institutet för hälsa och välfärd sammanställer tobaksstatistik på uppdrag av Social- och hälsoministeriet.

Se också statistik som tangerar ämnesområdet


Ändringar i statistiken

Alla ändringar >>>

Senaste offentliggöranden

(bara Statistikcentralens statistik)

Alla offentliggöranden >>>