Offentliggöranden i kronologisk ordning

Statistikcentralens offentliggöranden av statistik i tidsordning under de senaste sex månaderna.

DatumStatistik och referens period / offentliggörandePDF-
publikation
10.5.2021Industrins orderingång 2021, mars
Industrins orderingång ökade i mars med 23,3 procent från året innan
PDF
10.5.2021Volymindex för industriproduktionen 2021, mars
Industriproduktionen minskade i mars både från föregående månad och från året innan
PDF
7.5.2021Erhållande av finskt medborgarskap 2020
Antalet personer som fick finskt medborgarskap minskade år 2020
PDF
7.5.2021Handelsflottan 2021, april
I april 2021 hörde 678 fartyg till den egentliga handelsflottan
PDF
7.5.2021Inrikes sjötrafik 2021, mars
Transporterna inom inrikes sjötrafik minskade i mars
PDF
7.5.2021Utbildningsekonomi 2019
Driftsutgifterna för utbildning ökade år 2019
PDF
7.5.2021Utrikes sjöfart 2021, mars
Sjötransporter minskade i mars
PDF
6.5.2021Första registreringar av motorfordon 2021, april
I april 2021 registrerades 8 840 nya personbilar
PDF
5.5.2021Statistik över levnadsförhållanden 2020
Kvinnor löper oftare risk för fattigdom eller social utestängning än män i nästan alla europeiska länder
 
4.5.2021Aktiebostadspriser 2021, mars
Priserna på gamla aktiebostäder steg i mars i alla större städer
PDF
4.5.2021Arbetskraftsundersökning 2021, mars
Fler sysselsatta i mars än för ett år sedan
PDF
30.4.2021Omsättning inom servicebranschen 2021, mars
Preliminär data: Omsättningen inom servicenäringarna minskade i mars
PDF
30.4.2021Omsättningsindex för byggverksamhet 2021, mars
Preliminär data: Byggföretagens omsättning minskade i mars
PDF
30.4.2021Omsättningsindex för industrin 2021, mars
Preliminär data: Omsättningen inom industrin ökade i mars
PDF
29.4.2021Finansräkenskaper 2018, 13
Beloppet av pensionsrätter uppgick till 801 miljarder euro i slutet av år 2018
PDF
29.4.2021Finländska dotterbolag utomlands 2019
Finländska företags omsättning utomlands över 200 miljarder euro år 2019
PDF
29.4.2021Inkvarteringsstatistik 2021, mars
Inhemska turisters övernattningar ökade med 12 procent i mars 2021
PDF
29.4.2021Input-output 2018
Priserna på importerade insatser steg mer än priserna på inhemska insatser år 2018
PDF
29.4.2021Löner inom kommunsektorn 2020
Medianlönen för månadsavlönade inom kommunsektorn 2 981 euro år 2020
PDF
29.4.2021Månadslöner inom staten 2020
Medianlönen för månadsavlönade statsanställda 3 788 euro år 2020
PDF
29.4.2021Stenkolsförbrukning 2021, mars
Stenkolsförbrukningen ökade med 2 procent under januari - mars
PDF
28.4.2021Luftfart 2021, mars
Passagerarantalet på Finlands flygplatser minskade med 83 procent i mars 2021
PDF
28.4.2021Statistik över företagsstöd 2020
Företagsstöden mångdubblades år 2020
PDF
27.4.2021Konsumenternas förtroende 2021, april
Konsumenternas förtroende starkt och delvis rekordhögt i april
PDF
27.4.2021Omsättning inom handeln 2021, mars
Snabbestimat för detaljhandeln: Omsättningen ökade i mars med 6,6 procent från året innan
PDF
26.4.2021Producentprisindex 2021, mars
Producentpriserna för industrin steg med 6,7 procent från mars året innan
PDF
26.4.2021Producentprisindex för tjänster 2021, 1:a kvartalet
Producentpriserna för tjänster steg med 0,9 procent under januari-mars från året innan
PDF
23.4.2021Avlidna 2020
Antalet döda ökade från året innan
PDF
23.4.2021Födda 2020
Nedgången i fruktsamheten stannade av år 2020
PDF
23.4.2021Jordbyggnadskostnadsindex 2021, mars
Kostnaderna inom mark- och anläggningsbranschen steg med 4,2 procent i mars från året innan
PDF
22.4.2021Bostadshyror 2021, 1:a kvartalet
Stegringen av de fritt finansierade hyrorna avtog från året innan
PDF
22.4.2021Förhandsuppgifter om befolkningen 2021, mars
Antalet födda under början av året fler än under januari - mars i fjol
PDF
22.4.2021Kreditinstitutens bokslut 2020, 4:e kvartalet
Finansnettot för bankerna i Finland ökade medan rörelsevinsten minskade under sista kvartalet år 2020
PDF
22.4.2021Kultur 2019
Inom kulturbranschen studerade omkring 36 600 personer år 2019, antalet nya studerande minskade under förra decenniet
PDF
22.4.2021Nya och nedlagda företag 2020, 4:e kvartalet
Antalet nedlagda företag ökade med en tiondel i slutet av år 2020
PDF
22.4.2021Statistik över vägtrafikolyckor 2021, mars
I vägtrafiken dog 10 personer i mars
PDF
22.4.2021Värdepappersföretag 2020, 4:e kvartalet
Värdepappersföretagens provisionsintäkter och rörelsevinst fortsatte öka under sista kvartalet 2020
PDF
21.4.2021Företagssaneringar 2021, 1:a kvartalet
Antalet företagssaneringar minskade med 27 procent under januari-mars 2021 från året innan
PDF
21.4.2021Konkurser 2021, mars
Antalet konkurser minskade med 11 procent under januari - mars 2021 från året innan
PDF
21.4.2021Offentliga sektorns underskott och skuld 2020
De offentliga samfundens underskott 5,4 procent och skuld 69,2 procent i förhållande till bruttonationalprodukten år 2020
PDF
21.4.2021Skuldsaneringar 2021, 1:a kvartalet
Antalet skuldsaneringar för privatpersoner minskade med 5,5 procent under januari - mars 2021 från året innan
PDF
21.4.2021Varutransporter inom vägtrafiken 2020
Varutransporterna med lastbil minskade något år 2020 jämfört med året innan
PDF
20.4.2021Byggnads- och bostadsproduktion 2021, februari
Kubikvolymen för beviljade bygglov ökade än året innan
PDF
19.4.2021Studerande och examina 2020
Antalet nya studerande ökade inom yrkeshögskoleutbildning
PDF
16.4.2021Brott och tvångsmedel 2021, 1:a kvartalet
Antalet fall av misshandel som kommit till kännedom minskade med 13,4 procent
PDF
16.4.2021Energianskaffning och -förbrukning 2020, 4:e kvartalet
Den förnybara energin gick förbi fossila bränslen och torv i totalförbrukningen av energi år 2020
PDF
15.4.2021Byggnadskostnadsindex 2021, mars
Byggnadskostnaderna steg i mars med 1,3 procent från året innan
PDF
15.4.2021Konjunkturindikator för produktionen 2021, februari
Produktionen inom samhällsekonomin minskade i februari från året innan, en ökning från föregående månad
PDF
15.4.2021Omsättning inom handeln 2021, februari
Omsättningen inom handeln ökade i februari med 3,9 procent, också partihandeln ökade
PDF
15.4.2021Omsättningsindex för industrin 2021, februari
Omsättningen inom industrin ökade med 6,2 procent i februari
PDF
15.4.2021Vägstatistik 2020
År 2020 minskade antalet bil kilometer med 4 procent
PDF
14.4.2021Konsumentprisindex 2021, mars
Inflationen i mars 1,3 procent
PDF
14.4.2021Lönesummaindex 2021, februari
Lönesumman ökade under december-februari med 0,2 procent från året innan
PDF
14.4.2021Omsättning inom servicebranschen 2021, februari
Omsättningen och produktionen inom servicenäringarna minskade i februari
PDF
14.4.2021Omsättningsindex för byggverksamhet 2021, februari
Byggföretagens omsättning minskade i februari
PDF
12.4.2021Betalningsbalans och utlandsställning 2021, februari
Bytesbalansen visade ett överskott i februari, Finland hade ett nettoutflöde av kapital till utlandet
PDF
9.4.2021Industrins orderingång 2021, februari
Industrins orderingång ökade i februari med 18,9 procent från året innan
PDF
9.4.2021Volymindex för industriproduktionen 2021, februari
Industriproduktionen ökade i februari både från föregående månad och från året innan
PDF
8.4.2021Första registreringar av motorfordon 2021, mars
I mars 2021 registrerades 10 428 nya personbilar
PDF
8.4.2021Handelsflottan 2021, mars
I mars 2021 hörde 678 fartyg till den egentliga handelsflottan
PDF
8.4.2021Inkvarteringsstatistik 2020
Coronakrisen minskade efterfrågan på inkvarteringstjänster till 1990-talets nivå
PDF
8.4.2021Inrikes sjötrafik 2021, februari
Transporterna inom inrikes sjötrafik minskade i februari
PDF
8.4.2021Sysselsättning 2019
Antalet 18 - 24-åringar som riskerar att bli utslagna 13 500 år 2019
PDF
8.4.2021Utrikes sjöfart 2021, februari
Sjötransporter minskade i februari
PDF
1.4.2021Järnvägsstatistik 2020
Antalet resor inom persontrafiken på järnväg minskade med 40 procent under det sista kvartalet 2020
PDF
31.3.2021Befolkningsstruktur 2020
Personer med främmande språk som modersmål upprätthöll befolkningsökningen
PDF
31.3.2021Omsättning inom servicebranschen 2021, februari
Preliminär data: Omsättningen inom servicenäringarna minskade i februari
PDF
31.3.2021Omsättningsindex för byggverksamhet 2021, februari
Preliminär data: Byggföretagens omsättning minskade med 7,3 procent i februari
PDF
31.3.2021Omsättningsindex för industrin 2021, februari
Preliminär data: Omsättningen inom industrin ökade i februari
PDF
31.3.2021Studerande och examina 2020
I grundskolorna 566 600 elever år 2020
PDF
30.3.2021Aktiebostadspriser 2021, februari
I huvudstadsregionen steg priserna på gamla aktiebostäder med 3,4 procent i februari
 
30.3.2021Arbetskraftsundersökning 2021, februari
Färre sysselsatta och fler arbetslösa jämfört med året innan
PDF
30.3.2021Finländarnas resor 2020
Finländarnas stugresor i Finland ökade år 2020
PDF
30.3.2021Statistik över jord- och skogsbruksföretagens ekonomi 2019
Betydande skillnader i det genomsnittliga resultatet för gårdarna sett till landskap
PDF
29.3.2021Konsumenternas förtroende 2021, mars
Konsumenternas förtroende försvagades något - en stark tro på den egna ekonomin
PDF
26.3.2021Finansräkenskaper 2020, 4:e kvartalet
Hushållens finansiella nettotillgångar ökade under fjärde kvartalet 2020
PDF
26.3.2021Offentliga sektorns finansräkenskaper 2020, 4:e kvartalet
De offentliga samfundens finansiella nettotillgångar ökade under sista kvartalet 2020
PDF
25.3.2021Inkvarteringsstatistik 2021, februari
Inhemska turisters övernattningar minskade med 32 procent i februari 2021
PDF
25.3.2021Omsättning inom handeln 2021, februari
Snabbestimat för detaljhandeln: Omsättningen ökade i februari med 4,9 procent från året innan
PDF
24.3.2021Luftfart 2021, februari
Passagerarantalet på Finlands flygplatser minskade med 91 procent i februari 2021
PDF
24.3.2021Producentprisindex 2021, februari
Producentpriserna för industrin steg med 2,0 procent från februari året innan
PDF
23.3.2021Byggnads- och bostadsproduktion 2021, januari
Kubikvolymen för beviljade bygglov mindre än året innan
PDF
23.3.2021Förhandsuppgifter om befolkningen 2021, februari
Den preliminära folkmängden i Finland 5 538 350 i slutet av februari
PDF
23.3.2021Jordbyggnadskostnadsindex 2021, februari
Kostnaderna inom mark- och anläggningsbranschen steg med 1,0 procent i februari från året innan
PDF
19.3.2021Kostnadsindex för fastighetsunderhåll 2020, 4:e kvartalet
Kostnaderna för fastighetsunderhåll var på samma nivå som året innan
PDF
19.3.2021Växthusgaser 2019
Finlands utsläpp av växthusgaser 2019 till EU och FN:s klimatkonvention
PDF
18.3.2021Statistik över vägtrafikolyckor 2021, februari
I vägtrafiken dog 9 personer i februari
PDF
17.3.2021Konkurser 2021, februari
Antalet konkurser minskade med 28 procent under januari - februari 2021 från året innan
 
17.3.2021Luftfart 2020
Passagerarantalet på Finlands flygplatser rasade år 2020
PDF
17.3.2021Varutransporter inom vägtrafiken 2020, 4:e kvartalet
Den transporterade godsmängden med lastbil minskade under sista kvartalet 2020
PDF
16.3.2021Byggnadskostnadsindex 2021, februari
Byggnadskostnaderna steg i februari med 1,1 procent från året innan
PDF
15.3.2021Betalningsbalans och utlandsställning 2020, 44
Bytesbalansen visade ett överskott under fjärde kvartalet, nettoställningen mot utlandet förstärktes
PDF
15.3.2021Den offentliga sektorns inkomster och utgifter kvartalsvis 2020, 4:e kvartalet
Den offentliga samfundens finansiella ställning försvagages med 2,9 miljarder euro
PDF
15.3.2021Konjunkturindikator för produktionen 2021, januari
Produktionen inom samhällsekonomin minskade i januari från året innan, en ökning från föregående månad
PDF
15.3.2021Konsumentprisindex 2021, februari
Inflationen i februari 0,9 procent
PDF
15.3.2021Nationalräkenskaper, årsvis 2020
Bruttonationalprodukten sjönk med 2,8 procent år 2020
PDF
15.3.2021Offentliga sektorns skuld kvartalsvis 2020, 4:e kvartalet
De offentliga samfundens skuld ökade med 5,1 miljarder euro under sista kvartalet 2020
PDF
15.3.2021Omsättning inom handeln 2021, januari
Omsättningen inom handeln ökade med 1,9 procent i januari
PDF
15.3.2021Omsättning inom servicebranschen 2021, januari
Omsättningen och produktionen inom servicenäringarna minskade i januari
PDF
15.3.2021Omsättningsindex för industrin 2021, januari
Omsättningen inom industrin nästan på fjolårets nivå i januari
PDF
15.3.2021Sektorräkenskaper kvartalsvis 2020, 4:e kvartalet
Hushållens sparkvot ökade under fjärde kvartalet
PDF
15.3.2021Skatter och avgifter av skattenatur 2020
Skatteutfallet minskade med 2,2 procent år 2020
PDF
15.3.2021Utrikeshandel med varor och tjänster 2020, 4:e kvartalet
Exporten lägre än år 2019 trots återhämtningen i slutet av året
PDF
12.3.2021Avbrott i utbildningen 2019
Totalt 5,9 procent av de studerande avbröt utbildningen
PDF
12.3.2021Betalningsbalans och utlandsställning 2021, januari
Bytesbalansen visade ett underskott i januari, ett nettoutflöde av kapital till utlandet
PDF
12.3.2021Lönesummaindex 2021, januari
Lönesumman minskade under november-januari med 0,9 procent från året innan
PDF
12.3.2021Omsättningsindex för byggverksamhet 2021, januari
Byggföretagens omsättning minskade med 0,7 procent i januari
PDF
12.3.2021Studiernas gång 2020
Genomströmningen inom yrkeshögskoleutbildning snabbare än tidigare, stora skillnader mellan könen
PDF
12.3.2021Sysselsättning bland studerande 2019
Hälften av alla studerande arbetar vid sidan av studierna
PDF
11.3.2021Arbetskraftskostnadsindex 2020, 4:e kvartalet
Den privata sektorn kostnaden för arbetad timme sjönk med 1,2 procent under oktober-december från året innan
PDF
11.3.2021Energipriser 2020, 4:e kvartalet
Energipriserna började stiga under sista kvartalet 2020
PDF
11.3.2021Inkomstfördelningsstatistik 2019
Andelarna av hushåll och personer med boendekostnadsbelastning stabil
PDF
11.3.2021Lönestrukturstatistik 2019
Högre löner i Nyland än i övriga landet
PDF
10.3.2021Industrins orderingång 2021, januari
Industrins orderingång sjönk i januari med 6,3 procent från året innan
PDF
10.3.2021Volymindex för industriproduktionen 2021, januari
Industriproduktionen ökade i januari både från föregående månad och från året innan
PDF
5.3.2021Handelsflottan 2021, februari
I februari 2021 hörde 678 fartyg till den egentliga handelsflottan
PDF
5.3.2021Inkomstfördelningsstatistik 2019
Den ekonomiska utsattheten bland studerande har ökat något under 2010-talet
 
5.3.2021Inrikes sjötrafik 2021, januari
Transporterna inom inrikes sjötrafik minskade i januari
PDF
5.3.2021Utrikes sjöfart 2021, januari
Sjötransporter minskade i januari
PDF
4.3.2021Arbetskraftsundersökning 2020, 13
Sysselsättningen började minska år 2020
PDF
4.3.2021Första registreringar av motorfordon 2021, februari
I februari 2021 registrerades 8 170 nya personbilar
PDF
2.3.2021Arbetskraftsundersökning 2021, januari
Antalet sysselsatta sjönk från året innan
PDF
26.2.2021Aktiebostadspriser 2021, januari
Den gynnsamma takten fortsatte inom bostadshandeln i januari
PDF
26.2.2021Brott och tvångsmedel 2020, 14
Antalet tvångsmedel ökade med 3 procent
PDF
26.2.2021Motorfordonsbeståndet 2020
Fordonsbeståndet ökade år 2020
PDF
26.2.2021Nationalräkenskaper, kvartalsvis 2020, 4:e kvartalet
Bruttonationalprodukten ökade under sista kvartalet år 2020
PDF
26.2.2021Nationalräkenskaper, årsvis 2019
Bruttonationalprodukten ökade med 1,3 procent år 2019
PDF
26.2.2021Producentprisindex 2021, januari
Producentpriserna för industrin sjönk med 0,8 procent från januari året innan
PDF
25.2.2021Forsknings- och utvecklingsfinansiering i statsbudgeten 2021
Statens forsknings- och utvecklingsfinansiering minskar i budgeten för år 2021 jämfört med undantagsåret
PDF
25.2.2021Inkvarteringsstatistik 2021, januari
Inhemska turisters övernattningar minskade med 34 procent i januari 2021
PDF
25.2.2021Konsumenternas förtroende 2021, februari
Konsumenternas förtroende oförändrat - flest planer någonsin på att köpa bostad
PDF
24.2.2021Luftfart 2021, januari
Passagerarantalet på Finlands flygplatser minskade med 91 procent i januari 2021
PDF
24.2.2021Omsättning inom handeln 2021, januari
Snabbestimat för detaljhandeln: Omsättningen ökade i januari med 5,9 procent från året innan
PDF
23.2.2021Byggnads- och bostadsproduktion 2020, december
Kubikvolymen för beviljade bygglov minskade något årets sista kvartal
PDF
23.2.2021Finländarnas resor 2020, 15
Finländarnas resor koncentrerade till stugliv under coronahösten 2020
PDF
23.2.2021Förhandsuppgifter om befolkningen 2021, januari
Den preliminära folkmängden i Finland 5 537 046 i slutet av januari
PDF
23.2.2021Jordbyggnadskostnadsindex 2021, januari
Kostnaderna inom mark- och anläggningsbranschen sjönk med 1,5 procent i januari från året innan
PDF
19.2.2021Konsumentprisindex 2021, januari
Inflationen i januari 0,9 procent
PDF
18.2.2021Fastighetspriser 2020, 4:e kvartalet
Priserna på gamla egnahemshus steg under oktober-december med 5,5 procent från året innan
 
18.2.2021Industrins och handelns lagerstatistik 2020, 4:e kvartalet
Värdet av företagens lager minskade under fjärde kvartalet 2020
PDF
18.2.2021Statistik över vägtrafikolyckor 2021, januari
I vägtrafiken dog 14 personer i januari
PDF
18.2.2021Utbildningsanordnare och läroanstalter 2020
Antalet grundskolor fortsatte minska, flest nedläggningar i Norra Österbotten
PDF
17.2.2021Konkurser 2021, januari
Antalet konkurser minskade ytterligare i januari 2021 från året innan
 
17.2.2021Undersökning om lediga arbetsplatser 2020, 4:e kvartalet
Under sista kvartalet 2020 färre lediga arbetsplatser än året innan
PDF
16.2.2021Konjunkturindikator för produktionen 2020, december
Produktionen inom samhällsekonomin minskade i december
PDF
15.2.2021Byggnadskostnadsindex 2021, januari
Byggnadskostnaderna steg i januari med 0,6 procent från året innan
PDF
15.2.2021Handelsflottan 2020
Finlands egentliga handelsflotta minskade något år 2020
PDF
15.2.2021Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket 2020, 4:e kvartalet
Gödselmedel kostade en tiondel mindre och energipriserna sjönk med 15 procent
PDF
15.2.2021Omsättning inom handeln 2020, december
Omsättningen inom handeln minskade med 1,9 procent i december
PDF
15.2.2021Omsättning inom servicebranschen 2020, december
Omsättningen och produktionen inom servicenäringarna minskade i december
PDF
15.2.2021Omsättningsindex för industrin 2020, december
Omsättningen inom industrin minskade i december med 7,7 procent
PDF
15.2.2021Producentprisindex för lantbruk 2020, 4:e kvartalet
Producentpriset på spannmål steg
PDF
12.2.2021Betalningsbalans och utlandsställning 2020, december
Bytesbalansen visade ett överskott i december, ett nettoinflöde av kapital till Finland
PDF
12.2.2021Lönesummaindex 2020, december
Lönesumman ökade under oktober-december med 0,2 procent från året innan
PDF
12.2.2021Omsättningsindex för byggverksamhet 2020, december
Byggföretagens omsättningsminskning fortsatte i december
PDF
11.2.2021Prisindex för offentliga utgifter 2020, 4:e kvartalet
Prisindexet för offentliga utgifter steg inom kommunalekonomin och inom staten
PDF
10.2.2021Industrins orderingång 2020, december
Industrins orderingång sjönk i december med 15,1 procent från året innan
PDF
10.2.2021Kommunekonomi kvartalsvis 2020, 4:e kvartalet
Resultatet för kommunerna i Fasta Finland ökade med nästan två miljarder år 2020
PDF
10.2.2021Volymindex för industriproduktionen 2020, december
Industriproduktionen sjönk i december från både föregående månad och året innan
PDF
9.2.2021Statistik över levnadsförhållanden 2020
År 2019 levde 873 000 personer under risk för fattigdom eller social utestängning
 
9.2.2021Stenkolsförbrukning 2020, december
Stenkolsförbrukningen minskade med 35 procent år 2020
PDF
5.2.2021Handelsflottan 2021, januari
I januari 2021 hörde 679 fartyg till den egentliga handelsflottan
PDF
5.2.2021Inrikes sjötrafik 2020, december
Transporterna inom inrikes sjötrafik minskade i december
PDF
5.2.2021Utrikes sjöfart 2020, december
Sjötransporter minskade i december
PDF
4.2.2021Första registreringar av motorfordon 2021, januari
I januari 2021 registrerades 9 373 nya personbilar
PDF
4.2.2021Förtjänstnivåindex 2020, 4:e kvartalet
Löntagarnas förtjänster för ordinarie arbetstid steg under oktober-december med 2,0 procent
PDF
29.1.2021Omsättningsestimat för storföretag 2020, december
Storföretagens omsättning minskade i december
PDF
28.1.2021Aktiebostadspriser 2020, december
Prisutvecklingen i Helsingfors, Tammerfors och Åbo skilde sig ytterligare från de övriga stora städerna i slutet av året
PDF
28.1.2021Arbetskraftsundersökning 2020, december
Sysselsättningen försvagades klart i december
PDF
28.1.2021Inkvarteringsstatistik 2020, december
Inhemska turisters övernattningar minskade med 29 procent i december 2020
PDF
28.1.2021Omsättning inom handeln 2020, december
Snabbestimat för detaljhandeln: Omsättningen ökade i december med 1,3 procent från året innan
PDF
28.1.2021Statistik över skuldsättning 2019
Bostadshushållens skulder mer än två gånger så stora som årsinkomsterna
PDF
27.1.2021Företagssaneringar 2020, 4:e kvartalet
Antalet företagssaneringar minskade med 8,2 procent år 2020 jämfört med året innan
PDF
27.1.2021Konkurser 2020, december
Antalet konkurser minskade med 18,6 procent år 2020 jämfört med året innan
PDF
27.1.2021Konsumenternas förtroende 2021, januari
Konsumenternas förtroende i januari starkast på över två år
PDF
27.1.2021Luftfart 2020, december
Passagerarantalet på Finlands flygplatser minskade med 91 procent i december 2020
PDF
26.1.2021Byggnads- och bostadsproduktion 2020, november
Kubikvolymen för beviljade bygglov minskade ytterligare från året innan
PDF
25.1.2021Jordbyggnadskostnadsindex 2020, december
Kostnaderna inom mark- och anläggningsbranschen sjönk med 0,3 procent i december från året innan
PDF
25.1.2021Producentprisindex 2020, december
Producentpriserna för industrin sjönk med 2,9 procent från december året innan
PDF
25.1.2021Producentprisindex för tjänster 2020, 4:e kvartalet
Producentpriserna för tjänster steg med 0,4 procent under oktober-december från året innan
PDF
21.1.2021Bostadshyror 2020, 4:e kvartalet
De fritt finansierade hyrorna steg mest i Åbo
 
21.1.2021Förhandsuppgifter om befolkningen 2020, december
Fruktsamheten började öka något år 2020
PDF
21.1.2021Nya och nedlagda företag 2020, 3:e kvartalet
Färre nya företag inledde och fler lade ned sin verksamhet jämfört med året innan
PDF
21.1.2021Placering efter utbildning 2019
Sysselsättningen bland dem som avlagt yrkesinriktad grundexamen förbättrades, svårare för män att få arbete än för kvinnor
PDF
21.1.2021Statistik över vägtrafikolyckor 2020, december
I vägtrafiken dog 8 personer i december
PDF
20.1.2021Skuldsaneringar 2020, 4:e kvartalet
Antalet skuldsaneringar för privatpersoner ökade år 2020 med 12,5 procent från året innan
PDF
19.1.2021Brott och tvångsmedel 2020, 4:e kvartalet
Antalet egendomsbrott ökade med 16,9 procent
PDF
19.1.2021Statistik över vägtrafikolyckor 2019
I vägtrafikolyckor dog 211 personer år 2019
PDF
15.1.2021Byggnadskostnadsindex 2020, december
Byggnadskostnaderna sjönk i december med 0,5 procent från året innan
PDF
15.1.2021Konjunkturindikator för produktionen 2020, november
Produktionen inom samhällsekonomin minskade i november från året innan, en ökning från föregående månad
PDF
15.1.2021Omsättningsindex för byggverksamhet 2020, november
Byggföretagens omsättning minskade med 1,5 procent i november
PDF
15.1.2021Omsättningsindex för industrin 2020, november
Omsättningen inom industrin minskade i november med 1,6 procent
PDF
14.1.2021Konsumentprisindex 2020, december
Inflationen i december 0,2 procent
PDF
14.1.2021Lönesummaindex 2020, november
Lönesumman ökade under september-november med 0,2 procent från året innan
PDF
14.1.2021Omsättning inom handeln 2020, november
Omsättningen och försäljningsvolymen inom handeln ökade i november
PDF
14.1.2021Omsättning inom servicebranschen 2020, november
Omsättningen och produktionen inom servicenäringarna minskade i november
PDF
12.1.2021Betalningsbalans och utlandsställning 2020, november
Bytesbalansen visade ett underskott i november, ett nettoinflöde av kapital till Finland
PDF
11.1.2021Första registreringar av motorfordon 2020, december
I december 2020 registrerades 8 132 nya personbilar
PDF
11.1.2021Handelsflottan 2020, december
I december 2020 hörde 680 fartyg till den egentliga handelsflottan
PDF
11.1.2021Inrikes sjötrafik 2020, november
Transporterna inom inrikes sjötrafik minskade i november
PDF
11.1.2021Utrikes sjöfart 2020, november
Sjötransporter minskade i november
PDF
8.1.2021Industrins orderingång 2020, november
Industrins orderingång ökade i november med 9,2 procent från året innan
PDF
8.1.2021Volymindex för industriproduktionen 2020, november
Industriproduktionen ökade i november från föregående månad men sjönk från året innan
PDF
30.12.2020Aktiebostadspriser 2020, november
Den starka utvecklingen inom bostadshandeln fortsatte i november
 
30.12.2020Järnvägsstatistik 2020
Antalet resor inom persontrafiken på järnväg minskade med 35 procent under tredje kvartalet 2020
PDF
30.12.2020Omsättningsestimat för storföretag 2020, november
Storföretagens omsättning var nästan oförändrad i november jämfört med föregående månad
PDF
29.12.2020Luftfart 2020, november
Passagerarantalet på Finlands flygplatser minskade med 91 procent i november 2020
PDF
28.12.2020Konsumenternas förtroende 2020, december
Konsumenternas förtroende i stort sett oförändrat i december
PDF
23.12.2020Inkvarteringsstatistik 2020, november
Inhemska turisters övernattningar minskade med 34 procent i november 2020
PDF
23.12.2020Jordbyggnadskostnadsindex 2020, november
Kostnaderna inom mark- och anläggningsbranschen sjönk med 1,5 procent i november från året innan
PDF
23.12.2020Producentprisindex 2020, november
Producentpriserna för industrin sjönk med 4,6 procent från november året innan
PDF
22.12.2020Arbetskraftsundersökning 2020, november
Antalet sysselsatta nästan oförändrat jämfört med året innan, fler arbetslösa än för ett år sedan
PDF
22.12.2020Byggnads- och bostadsproduktion 2020, oktober
Kubikvolymen för beviljade bygglov minskade ytterligare från året innan
PDF
22.12.2020Förhandsuppgifter om befolkningen 2020, november
Den preliminära folkmängden i Finland 5 535 605 i slutet av november
PDF
22.12.2020Omsättning inom handeln 2020, november
Snabbestimat för detaljhandeln: Omsättningen ökade i november med 6,6 procent från året innan
PDF
21.12.2020Energianskaffning och -förbrukning 2019
Totalförbrukningen av energi minskade och förbrukningen av förnybar energi ökade med en procent år 2019
PDF
21.12.2020Flyttningsrörelsen 2019
Inflyttningsunderskottet för finska medborgare har minskat i alla utbildningsgrupper
PDF
21.12.2020Handelsflottan 2020, november
I november 2020 hörde 680 fartyg till den egentliga handelsflottan
PDF
21.12.2020Statistik över regional företagsverksamhet 2019
Antalet anställda fortsatte öka inom servicenäringarna år 2019
PDF
21.12.2020Växthusgaser 2019
Växthusgasutsläppen 2019 minskade, åtagandena för utsläppsminskning för perioden 2013-2020 kan uppfyllas
PDF
18.12.2020Betalningsbalans och utlandsställning 2020, 43
Bytesbalansen visade ett överskott under tredje kvartalet, nettoställningen mot utlandet försvagades
PDF
18.12.2020Den offentliga sektorns inkomster och utgifter kvartalsvis 2020, 3:e kvartalet
Den offentliga samfundens finansiella ställning försvagages med 2,9 miljarder euro
PDF
18.12.2020Den offentliga sektorns utgifter efter ändamål 2019
Socialskyddets andel av de offentliga utgifterna minskade år 2019
PDF
18.12.2020Finansräkenskaper 2020, 3:e kvartalet
Hushållens finansiella nettotillgångar ökade under tredje kvartalet 2020
PDF
18.12.2020Inkomstfördelningsstatistik 2019
Antalet låginkomsttagare ökade år 2019
 
18.12.2020Nationalräkenskaper, årsvis 2019
Bruttonationalprodukten ökade med 1,1 procent år 2019
PDF
18.12.2020Offentliga sektorns finansräkenskaper 2020, 3:e kvartalet
De offentliga samfundens finansiella nettotillgångar ökade under tredje kvartalet 2020
PDF
18.12.2020Offentliga sektorns skuld kvartalsvis 2020, 3:e kvartalet
De offentliga samfundens skuld sjönk med 4,7 miljarder euro under tredje kvartalet 2020
PDF
18.12.2020Sektorräkenskaper kvartalsvis 2020, 3:e kvartalet
Hushållens sparkvot minskade under tredje kvartalet
PDF
18.12.2020Utrikeshandel med varor och tjänster 2020, 3:e kvartalet
Exporten återhämtade sig inte under tredje kvartalet 2020
PDF
17.12.2020Inkomstfördelningsstatistik 2019
Bostadshushållens inkomstutveckling snabbast i Lappland under de senaste åren
 
17.12.2020Kreditinstitutens bokslut 2020, 3:e kvartalet
Finansnettot och rörelsevinsten för bankerna i Finland ökade under tredje kvartalet år 2020
PDF
17.12.2020Statistik över vägtrafikolyckor 2020, november
I vägtrafiken dog 12 personer i november
PDF
17.12.2020Struktur- och bokslutsstatistik över företag 2019
Företagens rörelseresultat minskade år 2019
PDF
17.12.2020Utländska dotterbolag i Finland 2019
De brittiska bolagens omsättning minskade särskilt inom industrin och handeln
PDF
17.12.2020Värdepappersföretag 2020, 3:e kvartalet
Värdepappersföretagens provisionsintäkter och rörelsevinst ökade under tredje kvartalet 2020
PDF
16.12.2020Energianskaffning och -förbrukning 2020, 3:e kvartalet
Koldioxidutsläppen vid energianvändning av bränslen gick ned med 16 procent från året innan
PDF
16.12.2020Inkomstfördelningsstatistik 2019
Inkomstskillnaderna minskade något år 2019
PDF
16.12.2020Konkurser 2020, november
Antalet konkurser minskade med 16,8 procent under januari - november 2020 jämfört med året innan
PDF
16.12.2020Varutransporter inom vägtrafiken 2020, 3:e kvartalet
Den transporterade godsmängden med lastbil ökade något under tredje kvartalet 2020
PDF
15.12.2020Byggnadskostnadsindex 2020, november
Byggnadskostnaderna sjönk i november med 0,3 procent från året innan
PDF
15.12.2020Konjunkturindikator för produktionen 2020, oktober
Produktionen inom samhällsekonomin minskade i oktober från året innan, en ökning från föregående månad
PDF
15.12.2020Omsättningsindex för byggverksamhet 2020, oktober
Byggföretagens omsättning minskade något i oktober
PDF
15.12.2020Omsättningsindex för industrin 2020, oktober
Omsättningen inom industrin minskade i oktober med 4,0 procent
PDF
14.12.2020Dödsorsaker 2019
Tumörer den vanligaste dödsorsaken bland personer i arbetsför ålder år 2019
 
14.12.2020Konsumentprisindex 2020, november
Inflationen i november 0,2 procent
PDF
14.12.2020Lönesummaindex 2020, oktober
Lönesumman minskade under augusti-oktober med 0,3 procent från året innan
PDF
14.12.2020Omsättning inom handeln 2020, oktober
I oktober ökade omsättningen inom detaljhandeln kraftigt, partihandeln fortfarande nedåtgående
PDF
14.12.2020Omsättning inom servicebranschen 2020, oktober
Omsättningen och produktionen inom servicenäringarna minskade i oktober
PDF
14.12.2020Sysselsättning 2019
Antalet sysselsatta i åldern 65 - 74 år 31 700 år 2019
PDF
11.12.2020Betalningsbalans och utlandsställning 2020, oktober
Bytesbalansen visade ett överskott i oktober, ett nettoinflöde av kapital till Finland
PDF
11.12.2020Ekonomisk kalkyl för jordbrukssektorn (EAA) 2020
Förädlingsvärdet inom lantbruket i år på samma nivå som året innan
PDF
11.12.2020Kostnadsindex för fastighetsunderhåll 2020, 3:e kvartalet
Kostnaderna för fastighetsunderhåll sjönk med 0,2 procent på årsnivå
 
10.12.2020Energipriser 2020, 3:e kvartalet
Energipriserna under tredje kvartalet lägre än under motsvarande kvartalet året innan
PDF
10.12.2020Industrins orderingång 2020, oktober
Industrins orderingång sjönk i oktober med 1,5 procent från året innan
PDF
10.12.2020Miljöaffärsverksamhet 2019
Miljöaffärsverksamheten har ökat betydligt inom energiproduktionen under de senaste åren
PDF
10.12.2020Reparationsbyggande 2019
Värdet av byggföretagens reparationsentreprenader för byggnader var 9,5 miljarder euro år 2019
PDF
10.12.2020Sökande till utbildning 2019
Något under 1 400 av eleverna under 18 år som gick ut grundskolan blev utanför utbildningarna
 
10.12.2020Volymindex för industriproduktionen 2020, oktober
Industriproduktionen ökade i oktober från föregående månad men sjönk från året innan
PDF
10.12.2020Vuxenutbildning vid läroanstalter 2019
Undervisningen inom öppna yrkeshögskolan fortsatte att öka i popularitet år 2019
 
9.12.2020Arbetskraftskostnadsindex 2020, 3:e kvartalet
Den privata sektorn kostnaden för arbetad timme steg med 0,4 procent under juli-september från året innan
PDF
9.12.2020Avfallsstatistik 2019
Mängden kommunalt avfall ökade något år 2019 - största delen av avfallet utnyttjades fortfarande som energi
PDF
4.12.2020Fastighetspriser 2020, 3:e kvartalet
Priserna på gamla egnahemshus steg under juli-september med 2,8 procent från året innan
 
4.12.2020Födda 2019
Högre fruktsamhet i landsbygdsområden, fler födda i stadsområden
PDF
4.12.2020Första registreringar av motorfordon 2020, november
I november 2020 registrerades 7 374 nya personbilar
PDF
4.12.2020Inrikes sjötrafik 2020, oktober
Transporterna inom inrikes sjötrafik minskade i oktober
PDF
4.12.2020Massmediestatistik 2019
Massmediemarknaden ökade en aning år 2019
PDF
4.12.2020Utrikes sjöfart 2020, oktober
Sjötransporter minskade i oktober
PDF
3.12.2020Användning av datateknik i företag 2020
Sakernas internet används i 40 procent av företagen
PDF
3.12.2020Materialflöden i samhällsekonomin 2019
Den inhemska materialkonsumtionen minskade med tre procent från året innan
PDF
2.12.2020Byggnadskostnadsindex 2020, maj
Korrigerat offentliggörande 05/2020: Byggnadskostnaderna sjönk i maj med 0,5 procent från året innan
PDF
2.12.2020Byggnadskostnadsindex 2020, juni
Korrigerat offentliggörande 06/2020: Byggnadskostnaderna sjönk i juni med 0,3 procent från året innan
PDF
2.12.2020Byggnadskostnadsindex 2020, juli
Korrigerat offentliggörande 07/2020: Byggnadskostnaderna sjönk i juli med 0,4 procent från året innan
PDF
2.12.2020Byggnadskostnadsindex 2020, augusti
Korrigerat offentliggörande 08/2020: Byggnadskostnaderna sjönk i augusti med 1,2 procent jämfört med föregående år
PDF
2.12.2020Byggnadskostnadsindex 2020, september
Korrigerat offentliggörande 09/2020: Byggnadskostnaderna sjönk i september med 0,9 procent från året innan
PDF
2.12.2020Byggnadskostnadsindex 2020, oktober
Korrigerat offentliggörande 10/2020: Byggnadskostnaderna sjönk i oktober med 0,3 procent från året innan
PDF
30.11.2020Aktiebostadspriser 2020, oktober
Priserna på gamla aktiebostäder fortsatte att stiga i synnerhet i Tammerfors och Helsingfors
 
30.11.2020Olycksfall i arbetet 2018
Antalet olycksfall i arbetet nästan 136 000 i Finland år 2018
PDF
30.11.2020Omsättningsestimat för storföretag 2020, oktober
Storföretagens omsättning ökade i oktober
PDF
27.11.2020Input-output 2017
Industrins största indirekta sysselsättningseffekter inom livsmedelsindustrin år 2017
PDF
27.11.2020Konsumenternas förtroende 2020, november
Konsumenternas förväntningar på ekonomin återhämtade sig något i november
PDF
27.11.2020Nationalräkenskaper, kvartalsvis 2020, 3:e kvartalet
Bruttonationalprodukten ökade med 3,3 procent från föregående kvartal
PDF
26.11.2020Inkvarteringsstatistik 2020, oktober
Inhemska turisters övernattningar minskade med 15 procent i oktober 2020
PDF
26.11.2020Luftfart 2020, oktober
Passagerarantalet på Finlands flygplatser minskade med 91 procent i oktober 2020
PDF
26.11.2020Omsättning inom handeln 2020, oktober
Snabbestimat för detaljhandeln: Omsättningen ökade i oktober med 5,9 procent från året innan
PDF
26.11.2020Studerande och examina 2019
Antalet studerande i examensinriktad utbildning 1,29 miljoner
PDF
26.11.2020Ämnesval 2019
Engelska studeras mest i utbildning på andra stadiet
PDF
25.11.2020Regionalräkenskaper 2019
Ekonomin ökade mest i Egentliga Tavastland och på Åland år 2019
PDF
24.11.2020Arbetskraftsundersökning 2020, oktober
Färre sysselsatta och fler arbetslösa i oktober jämfört med året innan
PDF
24.11.2020Byggnads- och bostadsproduktion 2020, september
Kubikvolymen för beviljade bygglov minskade ytterligare från året innan
PDF
24.11.2020Förhandsuppgifter om befolkningen 2020, oktober
Den preliminära folkmängden i Finland 5 534 578 i slutet av oktober
PDF
24.11.2020Producentprisindex 2020, oktober
Producentpriserna för industrin sjönk med 5,4 procent från oktober året innan
PDF
23.11.2020Jordbyggnadskostnadsindex 2020, oktober
Kostnaderna inom mark- och anläggningsbranschen sjönk med 3,1 procent i oktober från året innan
PDF
20.11.2020Handelsflottan 2020, oktober
I oktober 2020 hörde 678 fartyg till den egentliga handelsflottan
PDF
20.11.2020Kommunekonomi kvartalsvis 2020, 3:e kvartalet
Verksamhetskostnaderna för kommunerna i Fasta Finland ökade med 1,0 procent under januari - september 2020
PDF
19.11.2020Energiförbrukning inom boende 2019
Energiförbrukningen inom boende minskade ytterligare år 2019
PDF
19.11.2020Statistik över vägtrafikolyckor 2020, oktober
I vägtrafiken dog 15 personer i oktober
PDF
18.11.2020Industrins och handelns lagerstatistik 2020, 3:e kvartalet
Värdet av företagens lager minskade under tredje kvartalet 2020
PDF
18.11.2020Konkurser 2020, oktober
Antalet konkurser minskade med 15,4 procent under januari - oktober 2020 från året innan
PDF
16.11.2020Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket 2020, 3:e kvartalet
Priserna på gödselmedel sjönk med drygt en tiondel
PDF
16.11.2020Producentprisindex för lantbruk 2020, 3:e kvartalet
Marknaden för lantbruksprodukter är stabil jämfört med de senaste åren
PDF
16.11.2020Undersökning om lediga arbetsplatser 2020, 3:e kvartalet
Färre lediga arbetsplatser under tredje kvartalet än för ett år sedan
PDF
13.11.2020Betalningsbalans och utlandsställning 2020, september
Bytesbalansen visade ett överskott i september, ett nettoinflöde av kapital till Finland
PDF
13.11.2020Byggnadskostnadsindex 2020, oktober
Byggnadskostnaderna steg i oktober med 0,5 procent från året innan
PDF
13.11.2020Konjunkturindikator för produktionen 2020, september
Produktionen inom samhällsekonomin minskade i september
PDF
13.11.2020Konsumentprisindex 2020, oktober
Inflationen i oktober 0,2 procent
PDF
13.11.2020Lönesummaindex 2020, september
Lönesumman minskade under juli-september med 0,3 procent från året innan
PDF
13.11.2020Omsättning inom servicebranschen 2020, september
Omsättningen och produktionen inom servicenäringarna minskade i septemper
PDF
13.11.2020Omsättningsindex för industrin 2020, september
Omsättningen inom industrin minskade i september med 10,2 procent
PDF
12.11.2020Omsättning inom handeln 2020, september
Omsättningen inom handeln minskade med 0,7 procent i september
PDF
12.11.2020Omsättningsindex för byggverksamhet 2020, september
Byggföretagens omsättning ökade med 0,9 procent i september
PDF
12.11.2020Statistik över industrins energianvändning 2019
Energianvändningen inom industrin minskade med två procent år 2019
PDF
12.11.2020Ändringar i civilstånd 2019
Giftermålsfrekvensen sjunker brant - ungefär varannan gifter sig före 50 års ålder
PDF
11.11.2020Värdet av hushållsproduktionen 2019
Hushållsproduktionens värde har ökat i samma takt som BNP år 2019
PDF
10.11.2020Befolkningens användning av informations- och kommunikationsteknik 2020
Internetanvändningen för att följa medier och kommunicera har ökat
 
10.11.2020Industrins orderingång 2020, september
Industrins orderingång sjönk i september med 10,9 procent från året innan
PDF
10.11.2020Volymindex för industriproduktionen 2020, september
Industriproduktionen sjönk i september från både föregående månad och året innan
PDF
9.11.2020Sysselsättning 2018
Antalet personer som arbetade i kritiska yrken uppgick till 735 000
PDF
5.11.2020Befolkningens utbildningsstruktur 2019
Högst utbildade år 2019 var 40 - 44-åringarna
PDF
5.11.2020Finländarnas resor 2020, 14
Finländarnas resor koncentrerades till Finland sommaren 2020
PDF
5.11.2020Första registreringar av motorfordon 2020, oktober
I oktober 2020 registrerades 7 499 nya personbilar
PDF
3.11.2020El- och värmeproduktion 2019
År 2019 producerades för första gången mer fjärrvärme med förnybara bränslen än med fossila bränslen
PDF
3.11.2020Inrikes sjötrafik 2020, september
Transporterna inom inrikes sjötrafik minskade i september
PDF
3.11.2020Utrikes sjöfart 2020, september
Sjötransporter minskade i september
PDF