Offentliggöranden i kronologisk ordning

Statistikcentralens offentliggöranden av statistik i tidsordning under de senaste sex månaderna.

DatumStatistik och referens period / offentliggörandePDF-
publikation
9.4.2020Industrins orderingång 2020, februari
Industrins orderingång sjönk i februari med 4,9 procent från året innan
PDF
9.4.2020Inkvarteringsstatistik 2020, mars
Övernattningar minskade med 48 procent i mars 2020
PDF
9.4.2020Utsökningsärenden 2019
Totalt 258 000 utsökningsgäldenärer i slutet av år 2019
PDF
9.4.2020Volymindex för industriproduktionen 2020, februari
Industriproduktionen ökade i februari från föregående månad, men minskade från året innan
PDF
8.4.2020Inkvarteringsstatistik 2019
Efterfrågan på inkvarteringstjänster ökade med 3,9 procent år 2019
PDF
8.4.2020Input-output 2016
Återexportens andel 7 procent av Finlands totalexport år 2016
PDF
7.4.2020Inrikes sjötrafik 2020
Transporterna inom inrikes sjötrafik ökade i februari
PDF
7.4.2020Utrikes sjöfart 2020
Sjötransporterna minskade i februari
PDF
6.4.2020Första registreringar av motorfordon 2020, mars
I mars 2020 registrerades 9 194 nya personbilar
 
1.4.2020Månadslöner inom staten 2019
Medianlönen för månadsavlönade statsanställda 3 717 euro år 2019
PDF
31.3.2020Aktiebostadspriser 2020, februari
Priserna på gamla aktiebostadspriser steg i slutet av året i huvudstadsregionen och sjönk i övriga Finland
PDF
31.3.2020Omsättningsestimat för storföretag 2020, februari
Storföretagens omsättning minskade i februari
PDF
27.3.2020Finansräkenskaper 2019, 4:e kvartalet
Hushållens finansiella nettotillgångar ökade under sista kvartalet 2019
PDF
27.3.2020Konsumenternas förtroende 2020, mars
Konsumenternas förtroende försvagades i mars - tilltro till den egna ekonomin
PDF
27.3.2020Offentliga sektorns finansräkenskaper 2019, 4:e kvartalet
De offentliga samfundens finansiella nettotillgångar ökade under sista kvartalet 2019
PDF
27.3.2020Statistik över levnadsförhållanden 2019
År 2018 levde 856 000 personer i risk för fattigdom eller social utestängning
 
26.3.2020Inkvarteringsstatistik 2020, februari
Finländska turisters övernattningar ökade med 10 procent i februari 2020
PDF
26.3.2020Luftfart 2019
Totalt 26,3 miljoner passagerare flög via Finlands flygplatser i 2019
PDF
26.3.2020Luftfart 2020, februari
Totalt 1,9 miljoner passagerare flög via Finlands flygplatser i februari 2020
PDF
26.3.2020Omsättning inom handeln 2020, februari
Snabbestimat för detaljhandeln: Omsättningen ökade i februari med 4,2 procent från året innan
PDF
25.3.2020Statistik över jord- och skogsbruksföretagens ekonomi 2018
Lantbruksföretagens utgifter ökat mer än inkomsterna under 2010-talet
PDF
25.3.2020Varutransporter inom vägtrafiken 2019, 4:e kvartalet
Den transporterade godsmängden med lastbil ökade under sista kvartalet 2019
PDF
24.3.2020Arbetskraftsundersökning 2020, februari
Sysselsättningen ökade i februari jämfört med året innan
PDF
24.3.2020Befolkningsstruktur 2019
Totalt 874 000 som fyllt 70 år
PDF
24.3.2020Byggnads- och bostadsproduktion 2020, januari
Kubikvolymen för beviljade bygglov
PDF
24.3.2020Förhandsuppgifter om befolkningen 2020, februari
Den preliminära folkmängden i Finland 5 526 774 i slutet av februari
PDF
24.3.2020Producentprisindex 2020, februari
Producentpriserna för industrin sjönk med 2,8 procent från februari året innan
PDF
23.3.2020Jordbyggnadskostnadsindex 2020, februari
Kostnaderna inom mark- och anläggningsbranschen steg med 0,6 procent i februari från året innan
PDF
20.3.2020Betalningsbalans och utlandsställning 2020, mars
Bytesbalansen visade ett överskott under fjärde kvartalet, nettoställningen mot utlandet förstärktes
PDF
20.3.2020Handelsflottan 2020
I februari 2020 hörde 685 fartyg till den egentliga handelsflottan
PDF
20.3.2020Lönestrukturstatistik 2018
De högsta lönerna i de mansdominerade näringsgrenarna år 2018
PDF
20.3.2020Statistik över skuldsättning 2018
Bostadshushåll med bostadsskulder hade en bostadsskuld på i genomsnitt 100 030 euro
PDF
20.3.2020Utrikeshandel med varor och tjänster 2019, 4:e kvartalet
Datatekniktjänster draglok när utrikeshandeln med tjänster ökade under andra kvartalet 2019
PDF
19.3.2020Statistik över vägtrafikolyckor 2020, februari
I vägtrafiken dog 17 personer i februari
PDF
18.3.2020Konkurser 2020, februari
Antalet konkurser ökade med 20,8 procent under januari - februari 2020 från året innan
PDF
17.3.2020Kostnadsindex för fastighetsunderhåll 2019, 4:e kvartalet
Kostnaderna för fastighetsunderhåll steg med 1,4 procent på årsnivå
 
16.3.2020Den offentliga sektorns inkomster och utgifter kvartalsvis 2019, 4:e kvartalet
Den offentliga samfundens finansiella ställning förbettrades med 1,9 miljarder euro
PDF
16.3.2020Nationalräkenskaper, årsvis 2019
Bruttonationalprodukten ökade med 1,0 procent år 2019
PDF
16.3.2020Offentliga sektorns skuld kvartalsvis 2019, 4:e kvartalet
De offentliga samfundens skuld sjönk med 1,2 miljarder euro under sista kvartalet 2019
PDF
16.3.2020Sektorräkenskaper kvartalsvis 2019, 4:e kvartalet
Hushållssektorns sparkvot ökade under sista kvartalet 2019
PDF
16.3.2020Skatter och avgifter av skattenatur 2019
Skatteutfallet ökade med 2,1 procent år 2019
PDF
13.3.2020Betalningsbalans och utlandsställning 2020, januari
Bytesbalansen visade ett underskott i januari, ett nettoinflöde av kapital till Finland
PDF
13.3.2020Byggnadskostnadsindex 2020, februari
Byggnadskostnaderna steg i februari med 0,2 procent från året innan
PDF
13.3.2020Konjunkturindikator för produktionen 2020, januari
Produktionen inom samhällsekonomin ökade i januari
PDF
13.3.2020Konsumentprisindex 2020, februari
Inflationen i februari 0,8 procent
PDF
13.3.2020Lönesummaindex 2020, januari
Lönesumman ökade under november-januari med 2,5 procent från året innan
PDF
13.3.2020Omsättning inom servicebranschen 2020, januari
Omsättningen och produktionen inom servicenäringarna ökade i januari
PDF
13.3.2020Omsättningsindex för industrin 2020, januari
Omsättningen inom industrin minskade i januari med 3,5 procent
PDF
13.3.2020Växthusgaser 2018
Finlands utsläpp av växthusgaser 2018 till EU och FN:s klimatkonvention
PDF
12.3.2020Avbrott i utbildningen 2018
Totalt 5,4 procent av de studerande avbröt utbildningen
PDF
12.3.2020Energipriser 2019, 4:e kvartalet
Priserna på importbränslen sjönk och på inhemska bränslen steg år 2019
PDF
12.3.2020Inkomstfördelningsstatistik 2018
Allt färre har stora boendekostnader
PDF
12.3.2020Inkomstfördelningsstatistik 2018
Antalet låginkomsttagare 640 000 år 2018
 
12.3.2020Omsättning inom handeln 2020, januari
Omsättningen inom handeln ökade med 2,1 procent i januari
PDF
12.3.2020Omsättningsindex för byggverksamhet 2020, januari
Byggföretagens omsättning ökade med 6,7 procent i januari
PDF
12.3.2020Studiernas gång 2019
Genomströmningen inom universitetsutbildningen snabbare än tidigare
PDF
12.3.2020Sysselsättning bland studerande 2018
Andelen sysselsatta studerande oförändrad
PDF
11.3.2020Inkomstfördelningsstatistik 2018
Bostadshushållens inkomster har ökat mest i Helsingfors
 
10.3.2020Arbetskraftskostnadsindex 2019, 4:e kvartalet
Den privata sektorn kostnaden för arbetad timme steg med 1,4 procent under oktober-december från året innan
PDF
10.3.2020Industrins orderingång 2020, januari
Industrins orderingång sjönk i januari med 1,6 procent från året innan
PDF
10.3.2020Inkomstfördelningsstatistik 2018
Inkomstskillnaderna ökade år 2018
 
10.3.2020Volymindex för industriproduktionen 2020, januari
Industriproduktionen minskade i januari både från föregående månad och från året innan
PDF
9.3.2020Skattepliktiga inkomster 2018
De direkta skatterna ökade med 2,4 procent år 2018
PDF
5.3.2020Fastighetspriser 2019, 4:e kvartalet
Priserna på gamla egnahemshus sjönk under oktober-december med 1,2 procent från året innan
 
5.3.2020Första registreringar av motorfordon 2020, februari
I februari 2020 registrerades 8 271 nya personbilar
 
3.3.2020Inrikes sjötrafik 2020
Transporterna inom inrikes sjötrafik ökade i januari
PDF
3.3.2020Utrikes sjöfart 2020
Sjötransporterna ökade i januari
PDF
28.2.2020Brott och tvångsmedel 2019, 14
Antalet tvångsmedel på föregående års nivå
PDF
28.2.2020Motorfordonsbeståndet 2019
Fordonsbeståndet ökade år 2019
PDF
28.2.2020Nationalräkenskaper, kvartalsvis 2019, 4:e kvartalet
Bruttonationalprodukten minskade under sista kvartalet år 2019
PDF
28.2.2020Omsättningsestimat för storföretag 2020, januari
Storföretagens omsättning minskade i januari
PDF
27.2.2020Inkvarteringsstatistik 2020, januari
Finländska turisters övernattningar ökade med 10 procent i januari 2020
PDF
27.2.2020Konsumenternas förtroende 2020, februari
Konsumenternas förtroende oförändrat i februari
PDF
27.2.2020Luftfart 2020, januari
Totalt 2,0 miljoner passagerare flög via Finlands flygplatser i januari 2020
PDF
26.2.2020Handelsflottan 2019
Bruttodräktigheten för Finlands egentliga handelsflotta ökade år 2019
PDF
26.2.2020Omsättning inom handeln 2020, januari
Snabbestimat för detaljhandeln: Omsättningen ökade i januari med 4,1 procent från året innan
PDF
26.2.2020Producentprisindex 2020, januari
Producentpriserna för industrin sjönk med 1,6 procent i januari från året innan
PDF
25.2.2020Arbetskraftsundersökning 2020, januari
Både sysselsättningen och arbetslösheten ökade jämfört med året innan
PDF
25.2.2020Byggnads- och bostadsproduktion 2019, december
Kubikvolymen för beviljade bygglov minskade i slutet av året
PDF
25.2.2020Förhandsuppgifter om befolkningen 2020, januari
Den preliminära folkmängden i Finland 5 528 442 i slutet av januari
PDF
24.2.2020Jordbyggnadskostnadsindex 2020, januari
Kostnaderna inom mark- och anläggningsbranschen steg med 1,6 procent i januari från året innan
PDF
20.2.2020Forsknings- och utvecklingsfinansiering i statsbudgeten 2020
Statens forsknings- och utvecklingsfinansiering ökar i budgeten för år 2020
PDF
20.2.2020Handelsflottan 2020
I januari 2020 hörde 685 fartyg till den egentliga handelsflottan
PDF
19.2.2020Konkurser 2020, januari
Antalet konkurser ökade med 16,1 procent i januari 2020 från året innan
PDF
19.2.2020Konsumentprisindex 2020, januari
Inflationen i januari 1,0 procent
PDF
18.2.2020Industrins och handelns lagerstatistik 2019, 4:e kvartalet
Värdet av företagens lager minskade under fjärde kvartalet 2019
PDF
18.2.2020Statistik över vägtrafikolyckor 2020, januari
I vägtrafiken dog 17 personer i januari
PDF
18.2.2020Undersökning om lediga arbetsplatser 2019, 4:e kvartalet
Något färre lediga arbetsplatser under sista kvartalet 2019 än året innan
PDF
17.2.2020Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket 2019, 4:e kvartalet
Från foderbrist i början av året tillbaka till ett normalläge, fodersäden blev en tredjedel billigare
PDF
17.2.2020Producentprisindex för lantbruk 2019, 4:e kvartalet
Priset på svinkött steg kraftigt i EU - finskt kött blev kvar på startlinjen i prisrallyt
PDF
14.2.2020Byggnadskostnadsindex 2020, januari
Byggnadskostnaderna steg i januari med 0,6 procent från året innan
PDF
14.2.2020Konjunkturindikator för produktionen 2019, december
Produktionen inom samhällsekonomin ökade i december från året innan, en nedgång från föregående månad
PDF
14.2.2020Omsättning inom servicebranschen 2019, december
Omsättningen och produktionen inom servicenäringarna ökade i december
PDF
14.2.2020Omsättningsindex för industrin 2019, december
Omsättningen inom industrin ökade med 6,7 procent i december
PDF
13.2.2020Betalningsbalans och utlandsställning 2019, december
Bytesbalansen visade ett överskott i december, ett nettoinflöde av kapital till Finland
PDF
13.2.2020Lönesummaindex 2019, december
Lönesumman ökade under oktober - december med 2,2 procent från året innan
PDF
13.2.2020Omsättning inom handeln 2019, december
Ökningen av omsättningen inom handeln avtog i december
PDF
13.2.2020Omsättningsindex för byggverksamhet 2019, december
Byggföretagens omsättning minskade men 1,8 procent i december
PDF
13.2.2020Prisindex för offentliga utgifter 2019, 4:e kvartalet
Prisindexet för offentliga utgifter steg inom kommunalekonomin och inom staten
PDF
12.2.2020Utbildningsanordnare och läroanstalter 2019
Antalet grundskolor fortsatte minska, läroanstalterna större än tidigare
PDF
10.2.2020Industrins orderingång 2019, december
Industrins orderingång ökade i december med 32,1 procent från året innan
PDF
10.2.2020Volymindex för industriproduktionen 2019, december
Industriproduktionen ökade i december både från föregående månad och från året innan
PDF
6.2.2020Bostadshyror 2019, 4:e kvartalet
De fritt finansierade hyrorna steg mest i huvudstadsregionen
PDF
6.2.2020Första registreringar av motorfordon 2020, januari
I januari 2020 registrerades 10 798 nya personbilar
 
6.2.2020Förtjänstnivåindex 2019, 4:e kvartalet
Löntagarnas förtjänstnivåindex steg under oktober-december med 2,4 procent
PDF
5.2.2020Kommunekonomi kvartalsvis 2019, 4:e kvartalet
Fortsatt försvagning av ekonomin i kommunerna i Fasta Finland år 2019
PDF
5.2.2020Statistik över vägtrafikolyckor 2018
I vägtrafikolyckor dog 239 och skadades allvarligt 485 personer år 2018
PDF
31.1.2020Aktiebostadspriser 2019, december
Priserna på nya aktiebostäder stigit mest i Esbo, minst i Vanda jämtfört med år 2015
PDF
31.1.2020Den offentliga sektorns utgifter efter ändamål 2018
De offentliga utgifterna i förhållande till bruttonationalprodukten minskade något år 2018
PDF
31.1.2020Familjer 2018
Antalet barn minskar mest i Södra Savolax
PDF
31.1.2020Inkvarteringsstatistik 2019, december
Utländska turisters övernattningar på föregående års nivå i december 2019
PDF
31.1.2020Nationalräkenskaper, årsvis 2018
Bruttonationalprodukten ökade med 1,7 procent år 2018
PDF
31.1.2020Omsättningsestimat för storföretag 2019, december
Storföretagens omsättning ökade i december
PDF
30.1.2020Stenkolsförbrukning 2019, december
Stenkolsförbrukningen minskade med 25 procent år 2019
PDF
27.1.2020Konsumenternas förtroende 2020, januari
Konsumenternas förtroende ungefär oförändrat i januari
PDF
24.1.2020Arbetskraftsundersökning 2019, december
Sysselsättningen ökade jämfört med året innan
PDF
24.1.2020Producentprisindex 2019, december
Producentpriserna för industrin sjönk med 0,8 procent i december från året innan
PDF
24.1.2020Producentprisindex för tjänster 2019, 4:e kvartalet
Producentpriserna för tjänster steg med 1,4 procent under oktober-december från året innan
PDF
23.1.2020Förhandsuppgifter om befolkningen 2019, december
Nedgången i fruktsamhetstalet fortsätter
PDF
23.1.2020Jordbyggnadskostnadsindex 2019, december
Kostnaderna inom mark- och anläggningsbranschen sjönk med 1,4 procent i december från året innan
PDF
23.1.2020Nya och nedlagda företag 2019, 3:e kvartalet
Antalet nya företag ökade rejält och antalet nedlagda minskade
PDF
23.1.2020Omsättning inom handeln 2019, december
Snabbestimat för detaljhandeln: Omsättningen ökade i december med 0,4 procent från året innan
PDF
23.1.2020Placering efter utbildning 2018
Sysselsättningen bland nyutexaminerade förbättrades ytterligare
 
23.1.2020Statistik över vägtrafikolyckor 2019, december
I vägtrafiken dog 11 personer i december
PDF
22.1.2020Företagssaneringar 2019, 4:e kvartalet
Antalet företagssaneringar minskade med 10,3 procent år 2019 jämfört med året innan
PDF
22.1.2020Konkurser 2019, december
Antalet konkurser ökade med 2,5 procent år 2019 jämfört med året innan
PDF
22.1.2020Skuldsaneringar 2019, 4:e kvartalet
Antalet skuldsaneringar för privatpersoner minskade år 2019 med 24,6 procent från året innan
PDF
21.1.2020Byggnads- och bostadsproduktion 2019, november
Kubikvolymen för beviljade bygglov steg i november
PDF
17.1.2020Brott och tvångsmedel 2019, 4:e kvartalet
Antalet egendomsbrott som kommit till kännedom ökar
PDF
15.1.2020Avfallsstatistik 2018
Det kommunala avfallet ökade år 2018 jämfört med tidigare år
PDF
15.1.2020Byggnadskostnadsindex 2019, december
Byggnadskostnaderna steg i december med 0,2 procent från året innan
PDF
15.1.2020Konjunkturindikator för produktionen 2019, november
Produktionen inom samhällsekonomin ökade i november
PDF
15.1.2020Omsättning inom handeln 2019, november
Omsättningen inom handeln ökade med 0,5 procent i november
PDF
15.1.2020Omsättningsindex för industrin 2019, november
Omsättningen inom industrin ökade med 0,4 procent i november
PDF
14.1.2020Konsumentprisindex 2019, december
Inflationen i december 0,9 procent
PDF
14.1.2020Omsättning inom servicebranschen 2019, november
Omsättningen och produktionen inom servicenäringarna ökade i november
PDF
14.1.2020Omsättningsindex för byggverksamhet 2019, november
Byggföretagens omsättning ökade med 4,2 procent i november
PDF
13.1.2020Betalningsbalans och utlandsställning 2019, november
Bytesbalansen visade ett överskott i november, finansiella balansen i balans
PDF
13.1.2020Lönesummaindex 2019, november
Lönesumman ökade under september - november med 3,1 procent från året innan
PDF
10.1.2020Industrins orderingång 2019, november
Industrins orderingång sjönk i november med 11,2 procent från året innan
PDF
10.1.2020Volymindex för industriproduktionen 2019, november
Industriproduktionen ökade i november både från föregående månad och från året innan
PDF
8.1.2020Första registreringar av motorfordon 2019, december
I december 2019 registrerades 8 213 nya personbilar
 
3.1.2020Inkvarteringsstatistik 2019, november
Finländska turisters övernattningar ökade med 6 procent i november 2019
PDF
31.12.2019Omsättningsestimat för storföretag 2019, november
Storföretagens omsättning ökade i november
PDF
27.12.2019Konsumenternas förtroende 2019, december
Konsumenternas förtroende svagt men något stigande
PDF
23.12.2019Jordbyggnadskostnadsindex 2019, november
Kostnaderna inom mark- och anläggningsbranschen sjönk med 2,4 procent i november från året innan
PDF
23.12.2019Omsättning inom handeln 2019, november
Snabbestimat för detaljhandeln: Omsättningen ökade i november med 2,3 procent från året innan
PDF
23.12.2019Producentprisindex 2019, november
Producentpriserna för industrin sjönk med 0,8 procent från november året innan
PDF
23.12.2019Statistik över regional företagsverksamhet 2018
En betydande ökning i antalet anställda inom servicenäringarna år 2018
PDF
20.12.2019Arbetskraftsundersökning 2019, november
Sysselsättningen ökade och arbetslösheten minskade jämfört med året innan
PDF
20.12.2019Byggnads- och bostadsproduktion 2019, oktober
Kubikvolymen för beviljade bygglov minskade i oktober
PDF
20.12.2019Den offentliga sektorns inkomster och utgifter kvartalsvis 2019, 3:e kvartalet
Den offentliga sektorns finansiella ställning försvagages med 2,0 miljarder euro
PDF
20.12.2019Energianskaffning och -förbrukning 2019, 3:e kvartalet
Totalförbrukningen av energi sjönk med 6 procent under januari - september
PDF
20.12.2019Finansräkenskaper 2019, 3:e kvartalet
Hushållens finansiella nettotillgångar minskade under tredje kvartalet 2019
PDF
20.12.2019Förhandsuppgifter om befolkningen 2019, november
Den preliminära folkmängden i Finland 5 527 405 i slutet av november
PDF
20.12.2019Offentliga sektorns finansräkenskaper 2019, 3:e kvartalet
Den offentliga sektorns finansiella nettotillgångar ökade under tredje kvartalet 2019
PDF
20.12.2019Offentliga sektorns skuld kvartalsvis 2019, 3:e kvartalet
Den offentliga sektorns skuld minskade med 2,2 miljarder euro under tredje kvartalet 2019
PDF
20.12.2019Sektorräkenskaper kvartalsvis 2019, 3:e kvartalet
Företagssektorns vinstkvot fortsatte öka under tredje kvartalet 2019
PDF
19.12.2019Statistik över vägtrafikolyckor 2019, november
I vägtrafiken dog 8 personer i november
PDF
19.12.2019Struktur- och bokslutsstatistik över företag 2018
Sextiotvå procent av företagens förädlingsvärde till personalkostnader år 2018
PDF
19.12.2019Utländska dotterbolag i Finland 2018
Svenska företag genererade omsättning särskilt inom tillverkning
PDF
18.12.2019Konkurser 2019, november
Antalet konkurser under januari - november 2019 på samma nivå som året innan
PDF
18.12.2019Kreditinstitutens bokslut 2019, 3:e kvartalet
Under tredje kvartalet år 2019 var rörelseförlusten för bankerna i Finland 0,7 miljarder euro
PDF
18.12.2019Varutransporter inom vägtrafiken 2019, 3:e kvartalet
Den transporterade godsmängden med lastbil minskade under tredje kvartalet 2019
PDF
18.12.2019Värdepappersföretag 2019, 3:e kvartalet
Värdepappersföretagens rörelsevinst och provisionsintäkter ökade under tredje kvartalet 2019
PDF
18.12.2019Ämnesval 2018
Ämnesval inom utbildning på andra stadiet 2018
PDF
17.12.2019Sysselsättning 2018
Högsta examen bland arbetslösa var oftast yrkesinriktad grundexamen år 2018
PDF
16.12.2019Dödsorsaker 2018
Fler döda av narkotika och alkohol än tidigare
 
13.12.2019Betalningsbalans och utlandsställning 2019, oktober
Bytesbalansen visade ett överskott under tredje kvartalet, nettoställningen mot utlandet förstärktes
PDF
13.12.2019Byggnadskostnadsindex 2019, november
Byggnadskostnaderna steg i november med 0,3 procent från året innan
PDF
13.12.2019Konjunkturindikator för produktionen 2019, oktober
Produktionen inom samhällsekonomin ökade i oktober från året innan, en nedgång från föregående månad
PDF
13.12.2019Konsumentprisindex 2019, november
Inflationen i november 0,7 procent
PDF
13.12.2019Lönesummaindex 2019, oktober
Lönesumman ökade under augusti - oktober med 3,2 procent från året innan
PDF
13.12.2019Omsättning inom servicebranschen 2019, oktober
Omsättningen och produktionen inom servicenäringarna ökade i oktober
PDF
13.12.2019Omsättningsindex för industrin 2019, oktober
Omsättningen inom industrin minskade i oktober med 2,4 procent
PDF
13.12.2019Utrikeshandel med varor och tjänster 2019, 3:e kvartalet
Datatekniktjänster tillväxtvariabel för utrikeshandeln med tjänster under tredje kvartalet år 2019
PDF
12.12.2019Energianskaffning och -förbrukning 2018
Användningen av fossila bränslen och förnybar energi ökade i Finland år 2018
PDF
12.12.2019Input-output 2015
Löntagarersättningarnas andel av produktionsvärdet inom reparation och installation av maskiner och apparater störst inom de industriella näringsgrenarna år 2015
PDF
12.12.2019Omsättning inom handeln 2019, oktober
Omsättningen inom handeln ökade med blygsamma 0,3 procent i oktober
PDF
12.12.2019Omsättningsindex för byggverksamhet 2019, oktober
Byggföretagens omsättning ökade med 2,1 procent i oktober
PDF
12.12.2019Sökande till utbildning 2018
Andelen studenter utan studieplats för fortsatta studier ökade ytterligare
 
12.12.2019Vuxenutbildning vid läroanstalter 2018
Anordnande av yrkesinriktad tilläggsutbildning och arbetskraftsutbildning minskade år 2018
PDF
12.12.2019Växthusgaser 2018
Växthusgasutsläppen ökade med 2 procent
PDF
11.12.2019Arbetsmiljö 2018
Digitaliseringen har genomsyrat arbetslivet i Finland
PDF
11.12.2019Energipriser 2019, 3:e kvartalet
Energipriserna sjönk under tredje kvartalet
PDF
11.12.2019Kostnadsindex för fastighetsunderhåll 2019, 3:e kvartalet
Kostnaderna för fastighetsunderhåll steg med 2,1 procent på årsnivå
PDF
11.12.2019Reparationsbyggande 2018
Värdet av byggföretagens reparationsentreprenader för byggnader var 9,2 miljarder euro år 2018
PDF
10.12.2019Industrins orderingång 2019, oktober
Industrins orderingång sjönk i oktober med 12,6 procent från året innan
PDF
10.12.2019Volymindex för industriproduktionen 2019, oktober
Industriproduktionen minskade i september från föregående månad, men ökade från året innan
PDF
9.12.2019Arbetskraftskostnadsindex 2019, 3:e kvartalet
Den privata sektorn kostnaden för arbetad timme steg med 0,2 procent under juli-september från året innan
PDF
5.12.2019Ekonomisk kalkyl för jordbrukssektorn (EAA) 2019
Lite ljus inom jordbrukssektorn efter fyra år av mörker
 
5.12.2019Första registreringar av motorfordon 2019, november
I november 2019 registrerades 8 680 nya personbilar
 
5.12.2019Miljöaffärsverksamhet 2018
Omsättningen av miljöaffärsverksamhet 40 miljarder euro
PDF
4.12.2019Fastighetspriser 2019, 3:e kvartalet
Priserna på gamla egnahemshus under juli-september på samma nivå som året innan
 
4.12.2019Födda 2018
Andelen kvinnor med finländsk bakgrund i fruktsamheten har minskat
PDF
3.12.2019Användning av datateknik i företag 2019
Av företagen har 74 procent molntjänster
PDF
3.12.2019Arbetskraftsundersökning 2018, 16
Sextio år med arbetskraftsundersökningen
PDF
29.11.2019Nationalräkenskaper, kvartalsvis 2019, 3:e kvartalet
Bruttonationalprodukten ökade med 0,7 procent från föregående kvartal
PDF
29.11.2019Olycksfall i arbetet 2017
Antalet olycksfall i arbetet 138 000 i Finland år 2017
PDF
29.11.2019Omsättningsestimat för storföretag 2019, oktober
Storföretagens omsättning minskade i oktober
PDF
28.11.2019Inkvarteringsstatistik 2019, oktober
Utländska turisters övernattningar ökade med 12 procent i oktober 2019
PDF
28.11.2019Statistik över företagsstöd 2018
En klar nedgång i företagsstöden till storföretag
PDF
28.11.2019Studerande och examina vid läroanstalter 2018
Antalet studerande i examensinriktad utbildning 1,29 miljoner
PDF
27.11.2019Konsumenternas förtroende 2019, november
Konsumenternas förtroende ökade något på en månad
PDF
27.11.2019Regionalräkenskaper 2018
Ekonomin ökade i de flesta landskap i Finland år 2018, kraftigast i Mellersta Finland
PDF
26.11.2019Arbetskraftsundersökning 2019, oktober
Sysselsättningen ökade, arbetslösheten nästan oförändrad jämfört med året innan
PDF
26.11.2019Byggnads- och bostadsproduktion 2019, september
Kubikvolymen för beviljade bygglov ökade under tredje kvartalet
PDF
26.11.2019Förhandsuppgifter om befolkningen 2019, oktober
Den preliminära folkmängden i Finland 5 526 306 i slutet av oktober
PDF
26.11.2019Omsättning inom handeln 2019, oktober
Snabbestimat för detaljhandeln: Omsättningen ökade i oktober med 3,5 procent från året innan
PDF
25.11.2019Jordbyggnadskostnadsindex 2019, oktober
Kostnaderna inom mark- och anläggningsbranschen sjönk med 0,2 procent i october från året innan
PDF
25.11.2019Producentprisindex 2019, oktober
Producentpriserna för industrin sjönk med 0,9 procent från oktober året innan
PDF
22.11.2019Befolkningsstruktur 2018
Barnlöshet blir vanligare bland personer med lägst utbildningsnivå
PDF
22.11.2019Kommunekonomi kvartalsvis 2019, 3:e kvartalet
Verksamhetskostnaderna för kommunerna i Fasta Finland ökade med 3,9 procent under januari - september 2019
PDF
22.11.2019Massmediestatistik 2018
Massmediernas marknadstrender oförändrade år 2018
PDF
21.11.2019Energiförbrukning inom boende 2018
Energiförbrukningen inom boende minskade ytterligare år 2018
PDF
20.11.2019Konkurser 2019, oktober
Antalet konkurser under januari - oktober 2019 på samma nivå som året innan
PDF
19.11.2019Statistik över vägtrafikolyckor 2019, oktober
I vägtrafiken dog 14 personer i oktober
PDF
18.11.2019Industrins och handelns lagerstatistik 2019, 3:e kvartalet
Värdet av företagens lager ökade under tredje kvartalet 2019
PDF
15.11.2019Betalningsbalans och utlandsställning 2019, september
Bytesbalansen visade ett överskott i september, ett nettoinflöde av kapital till Finland
PDF
15.11.2019Byggnadskostnadsindex 2019, oktober
Byggnadskostnaderna steg i oktober med 0,5 procent från året innan
PDF
15.11.2019Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket 2019, 3:e kvartalet
Från en pristopp tillbaka till en normalnivå för foder - stigande priser på investerinar
PDF
15.11.2019Producentprisindex för lantbruk 2019, 3:e kvartalet
Köttexporten drar, men producentpriserna stiger långsamt
PDF
15.11.2019Undersökning om lediga arbetsplatser 2019, 3:e kvartalet
Ungefär lika många lediga arbetsplatser under tredje kvartalet som för ett år sedan
PDF
14.11.2019Arbetskraftsundersökning 2018, 14
Mammorna allt snabbare tillbaka på arbetsmarknaden efter familjeledigheten
PDF
14.11.2019För- och grundskoleundervisning 2019
564 100 elever i grundskolan år 2019
PDF
14.11.2019Konjunkturindikator för produktionen 2019, september
Produktionen inom samhällsekonomin ökade i september från året innan, en nedgång från föregående månad
PDF
14.11.2019Konsumentprisindex 2019, oktober
Inflationen i oktober 0,7 procent
PDF
14.11.2019Materialflöden i samhällsekonomin 2018
Den inhemska materialkonsumtionen 191 miljoner ton år 2018
PDF
14.11.2019Omsättning inom servicebranschen 2019, september
Omsättningen och produktionen inom servicenäringarna ökade i september
PDF
14.11.2019Omsättningsindex för industrin 2019, september
Omsättningen inom industrin ökade med 3,9 procent i september
PDF
14.11.2019Ändringar i civilstånd 2018
Nedgången i giftermålsfrekvensen tilltog
PDF
13.11.2019Lönesummaindex 2019, september
Lönesumman ökade under juli - september med 3,2 procent från året innan
PDF
13.11.2019Omsättning inom handeln 2019, september
Omsättningen ökade i september inom handelns alla näringsgrenar
PDF
13.11.2019Omsättningsindex för byggverksamhet 2019, september
I september ökade byggföretagens omsättning med 1,9 procent
PDF
8.11.2019Bostadshyror 2019, 3:e kvartalet
De fritt finansierade hyrorna steg mest i Vanda
 
8.11.2019Industrins orderingång 2019, september
Industrins orderingång sjönk i september med 0,7 procent från året innan
PDF
8.11.2019Volymindex för industriproduktionen 2019, september
Industriproduktionen minskade i september från föregående månad, men ökade från året innan
PDF
7.11.2019Befolkningens användning av informations- och kommunikationsteknik 2019
Hälften av finländarna har handlat i en nätbutik under de senaste tre månaderna
 
7.11.2019Värdet av hushållsproduktionen 2018
Värdet av hushållsproduktionen har under de senaste åren ökat något långsammare än BNP
PDF
6.11.2019Första registreringar av motorfordon 2019, oktober
I oktober 2019 registrerades 9 366 nya personbilar
 
5.11.2019Befolkningens utbildningsstruktur 2018
Åtminstone en fjärdedel av personerna med utländsk bakgrund har examen på högre nivå
PDF
1.11.2019El- och värmeproduktion 2018
Mängden el som producerades med fossila bränslen och torv ökade med 14 procent år 2018 - Andelen förnybara energikällor av elproduktionen minskade
PDF
1.11.2019Statistik över industrins energianvändning 2018
Energianvändningen inom industrin ökade med tre procent år 2018
PDF
1.11.2019Sysselsättning 2017
Pendling typiskt inom expertyrken
PDF
31.10.2019Aktiebostadspriser 2019, september
Priserna på gamla aktiebostäder steg under tredje kvartalet 2019 jämfört med året innan i Åbo, Tammerfors och Helsingfors
 
31.10.2019Försäkringsverksamhet 2018
Försäkringsbolagens vinster minskade år 2018
PDF
31.10.2019Inkvarteringsstatistik 2019, september
Utländska turisters övernattningar ökade med 9 procent i september 2019
PDF
31.10.2019Miljöskyddsutgifter 2017
Miljöskyddsinvesteringarna inom industrin ökade år 2017
PDF
31.10.2019Nya och nedlagda företag 2018
Antalet nya företag ökade och nedlagda företag minskade år 2018
PDF
31.10.2019Omsättningsestimat för storföretag 2019, september
Storföretagens omsättning ökade i september
PDF
30.10.2019Stenkolsförbrukning 2019, september
Stenkolsförbrukningen minskade med 24 procent under januari - september
PDF
29.10.2019Prisindex för offentliga utgifter 2019, 3:e kvartalet
Prisindexet för offentliga utgifter steg inom kommunalekonomin och inom staten
PDF
28.10.2019Konsumenternas förtroende 2019, oktober
Konsumenternas förtroende försvagades i oktober
PDF
25.10.2019Nya och nedlagda företag 2019, 2:a kvartalet
Antalet nya företag minskade och antalet nedlagda ökade
PDF
24.10.2019Avlidna 2018
Den förväntade livslängden för nyfödda var 78,9 år för pojkar och 84,3 år för flickor år 2018
PDF
24.10.2019Forskning och utveckling 2018
Utgifterna för forskning och utveckling ökar stadigt
PDF
24.10.2019Förhandsuppgifter om befolkningen 2019, september
Den preliminära folkmängden i Finland 5 525 487 i slutet av september
PDF
24.10.2019Omsättning inom handeln 2019, september
Snabbestimat för detaljhandeln: Omsättningen ökade i september med 3,4 procent från året innan
PDF
24.10.2019Producentprisindex 2019, september
Producentpriserna för industrin sjönk med 0,6 procent i september från året innan
PDF
24.10.2019Producentprisindex för tjänster 2019, 3:e kvartalet
Producentpriserna för tjänster steg med 1,7 procent under juli-september från året innan
PDF
23.10.2019Jordbyggnadskostnadsindex 2019, september
Kostnaderna inom mark- och anläggningsbranschen sjönk med 0,5 procent i september från året innan
PDF
22.10.2019Arbetskraftsundersökning 2019, september
Sysselsättningen ökade, arbetslösheten sjönk jämfört med året innan
PDF
22.10.2019Byggnads- och bostadsproduktion 2019, augusti
Kubikvolymen för beviljade bygglov minskade från året innan
PDF
21.10.2019Offentliga sektorns underskott och skuld 2018
Den offentliga sektorns underskott 0,8 procent och skuld 59 procent i förhållande till bruttonationalprodukten år 2018
PDF
17.10.2019Brott och tvångsmedel 2019, 3:e kvartalet
Bostadsinbrotten är koncentrerade till sommarmånaderna
PDF
17.10.2019Reparationsbyggande 2018
Industri- och lagerbyggnader reparerades för 1,3 miljarder euro
PDF
17.10.2019Statistik över vägtrafikolyckor 2019, september
I vägtrafiken dog 24 personer i september
PDF
16.10.2019Företagssaneringar 2019, 3:e kvartalet
Antalet företagssaneringar minskade med 14,4 procent under januari - september 2019 jämfört med året innan
PDF
16.10.2019Konkurser 2019, september
Antalet konkurser under januari - september 2019 på samma nivå som året innan
PDF
16.10.2019Satelliträkenskaper för kultur 2017
Kulturens andel av ekonomin minskade något år 2017, även om spelbranschen infördes i satelliträkenskaperna för kultur
PDF
16.10.2019Skuldsaneringar 2019, 3:e kvartalet
Antalet skuldsaneringar för privatpersoner minskade med 26,4 procent under januari - september 2019 från året innan
PDF
15.10.2019Betalningsbalans och utlandsställning 2019, augusti
Bytesbalansen visade ett överskott i augusti, ett nettoinflöde av kapital till Finland
PDF
15.10.2019Byggnadskostnadsindex 2019, september
Byggnadskostnaderna steg i september med 0,8 procent från året innan
PDF
15.10.2019Förtjänstnivåindex 2019, 3:e kvartalet
Löntagarnas förtjänstnivåindex steg under juli-september med 2,4 procent
PDF
15.10.2019Konjunkturindikator för produktionen 2019, augusti
Produktionen inom samhällsekonomin ökade i augusti
PDF
15.10.2019Omsättning inom servicebranschen 2019, augusti
Omsättningen och produktionen inom servicenäringarna ökade i augusti
PDF
15.10.2019Omsättningsindex för industrin 2019, augusti
Omsättningen inom industrin ökade i augusti med 1,9 procent
PDF
14.10.2019Konsumentprisindex 2019, september
Inflationen i september 0,9 procent
PDF
14.10.2019Lönesummaindex 2019, augusti
Lönesumman ökade under juni-augusti med 2,8 procent från året innan
PDF
14.10.2019Omsättning inom handeln 2019, augusti
Omsättningen inom handeln ökade i augusti med 1,2 procent
PDF
11.10.2019Kreditinstitutens bokslut 2019, 2:a kvartalet
Rörelsevinsten för bankerna i Finland var 616 miljoner euro under andra kvartalet år 2019
PDF
11.10.2019Omsättningsindex för byggverksamhet 2019, augusti
I augusti stod företagen inom specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet för omsättningsökningen inom byggverksamhet
PDF
11.10.2019Värdepappersföretag 2019, 2:a kvartalet
Värdepappersföretagens rörelsevinst och provisionsintäkter minskade under andra kvartalet 2019
PDF
10.10.2019Bostäder och boendeförhållanden 2018
Ägarboende minskar i de unga åldersklasserna
PDF
10.10.2019Industrins orderingång 2019, augusti
Industrins orderingång sjönk i augusti med 17,0 procent från året innan
PDF
10.10.2019Volymindex för industriproduktionen 2019, augusti
Industriproduktionen ökade i augusti både från året innan och från föregående månad
PDF
8.10.2019Energiräkenskaper 2017
Hushållens användning av energi var oförändrad år 2017
PDF
8.10.2019Luftutsläpp efter näringsgren 2017
Växthusgasutsläppen från energiförsörjning och landtransport minskade år 2017
PDF
4.10.2019Första registreringar av motorfordon 2019, september
I september 2019 registrerades 8 436 nya personbilar
 
3.10.2019Företagstjänster 2018
Den snabba ökningen av omsättningen inom datatekniska tjänster fortsatte år 2018
PDF
3.10.2019Sysselsättning 2017
År 2017 arbetade personer med utländsk bakgrund vanligen inom näringsgrenen lokalvård
PDF